22. 05. 2018 Nabídka zaměstnání: Právník ÚZIS ČR
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Právník ÚZIS ČR.
17. 05. 2018 Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb - vylepšená verze
  • Dne 17. 5. 2018 byla uvolněna vylepšená verze veřejného portálu Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na adrese http://nrpzs.uzis.cz.
11. 05. 2018 Časný záchyt kritických vrozených srdečních vad u zralých novorozenců při hospitalizaci a v raném postnatálním období
  • Předmětem projektu je v českém zdravotním systému připravit a otestovat pilotní projekt časného záchytu kritických srdečních vad u novorozenců prostřednictvím neinvazivní metody pulzní oxymetrie, realizované před propuštěním novorozence z porodnice. Projekt směřuje k praktickému otestování zdravotnické technologie založené na vědeckých důkazech, která má reálný potenciál zvýšit efektivitu časného záchytu CCHD u cílové populace novorozenců. V případě úspěšného ověření lze realisticky očekávat zavedení tohoto programu formou standardizovaných diagnostických a klinických postupů ve všech neonatologických oddělení České republiky.
11. 05. 2018 Sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině
  • Předmětem je realizace pilotního projektu sekundární prevence osteoporotických zlomenin u osob nad 50 let věku po první prodělané osteoporotické zlomenině. Cílem projektu je snížení počtu následných osteoporotických zlomenin po první prodělané osteoporotické zlomenině a s nimi svázaných dalších zdravotních komplikací.
11. 05. 2018 CHOPN – program časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci
  • Předmětem je realizace pilotního projektu časného záchytu chronické obstrukční plicní nemoci. Cílem projektu je vyhledání pacientů s dosud nediagnostikovanou chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v raném stádiu a definovat rizikové skupiny osob v populaci. Včasná identifikace tohoto závažného onemocnění umožní terapii a zabrání progresi nemoci do ireverzibilní fáze, ve které dochází i k opakovaným hospitalizacím, akutním exacerbacím a smrti.
11. 05. 2018 Pilotní projekt Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla
  • Projekt směřuje k praktickému ověření zdravotnické technologie založené na vědeckých důkazech, která má reálný potenciál zvýšit efektivitu (diagnostickou bezpečnost, kvalitu, účinnost, nákladovou efektivitu) programu screeningu karcinomu děložního hrdla, který je v ČR bohužel stále nezanedbatelnou příčinou úmrtí na nádorové choroby. V případě úspěšného ověření lze očekávat zvýšení kvality programu a zvětšení jeho potenciálního dopadu na snížení úmrtnosti pro karcinom děložního hrdla.
11. 05. 2018 Časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému u pacientů s diabetem 1. nebo 2. typu
  • Předmětem je realizace pilotního projektu časného záchytu diabetické retinopatie a makulárního edému ve skupině diabetiků 1. nebo 2. typu v péči dispenzarizujících lékařů. Jde o projekt zaměřený na jasně definovanou populaci osob s diabetem. Cílem projektu je časný záchyt diabetické retinopatie a makulárního edému pomocí non-mydriatické funduskamery vedoucí ke snížení rizika její progrese a minimalizaci rizika ztráty zraku, zachování soběstačnosti a přijatelné kvality života nemocných.
24. 04. 2018 Zpráva z celostátního odborného setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu „Systém hlášení nežádoucích událostí“, Praha 19. 4. 2018
  • Dne 19. 4. 2018 proběhlo v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích v Praze odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb (PZS) a zástupců Agentur domácí zdravotní péče (ADP) zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
21. 04. 2018 Zpráva z 74. Konzultačního dne odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství 19. 4. 2018
  • Dne 19. dubna 2018 proběhl 74. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory.
17. 04. 2018 Pozvánka na Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb, Praha 26. 4. 2018
  • Díky velkému zájmu ze stran poskytovatelů zdravotních služeb byl vypsán další termín semináře "Národní registr zdravotnických pracovníků z pohledu lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb", který se bude konat dne 26. 4. 2018 v kongresovém centru Nemocnice Na Homolce.