20. 11. 2017 Zpráva z Konference KlasifiKon 2017, konané ve dnech 7. a 8. 11. 2017, publikace prezentovaných materiálů
  • Ve dnech 7. a 8. listopadu 2017 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2017 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací a rozhovory s organizátory a přednášejícími.
20. 11. 2017 Veřejná zakázka - Nepravidelná osobní přeprava
  • Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na „Nepravidelnou osobní přepravu“. Nabídky podávejte v termínu do 28. 11. 2017 do 10,00 hod.
20. 11. 2017 Nabídka zaměstnání: Finanční manažer operačních programů
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR přijme do svého týmu pracovníka na pozici Finanční manažer operačních programů.
15. 11. 2017 Aktualizace systému eREG a možná nedostupnost registrů
  • Z důvodů pravidelné aktualizace systému eREG může docházet k výpadkům registrů v termínech 15.11., 20.–22.11., 24.–26.11.2017, a to především mimo pracovní dobu.
10. 11. 2017 Zdravotnická ročenka České republiky 2016
  • Ročenky - Publikace vychází od roku 1960, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demogra­fických údajů Českého statistického úřadu. Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za roky 2005, 2010 a 2015. Každá kapitola obsahuje...
10. 11. 2017 Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2016
  • Zdravotnická statistika - Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě. Tento dokument má za cíl vyhodnotit kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví dostupných k roku 2016 a dále shrnout aktuálně získaná data o mzdách a platech za rok 2016.
10. 11. 2017 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2016
  • Zdravotnická statistika - Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10. 
10. 11. 2017 Zdravotnictví ČR: Lůžkový fond 2016
  • Zdravotnická statistika - Od roku 2016 jsou údaje o počtu lůžek sledovány prostřednictvím Přílohy 1 k ročnímu výkazu E(MZ) 2-01 / E(MZ) 3-01 o složkách platu/mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb. Ukazatele: Počet stanovených lůžek k poslednímu dni sledovaného období podle formy poskytované péče v členění podle oborů zdravotní péče. 
10. 11. 2017 Lázeňská péče 2016
  • Zdravotnická statistika - K dispozici jsou publikace s daty od roku 1962. Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz. 
10. 11. 2017 Ekonomické výsledky nemocnic 2016
  • Zdravotnická statistika - Publikace obsahuje výběr ekonomických ukazatelů činnosti nemocnic. Zdrojem dat byl statistický výkaz E (MZ) 6-02 vyplňovaný poskytovateli zdravotních služeb podle závazných pokynů NZIS a zpracovávaný ÚZIS ČR. Pro možnost sledování vývoje byla zařazena i některá srovnatelná data předchozích let.  Prezentovaná data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb. Výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost. Údaje uvedené v této publikaci se týkají pouze nemocnic akutní péče, tj....