Národní registr asistované reprodukce (NRAR)

Národní zdravotní registry

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Dokumenty

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

Podklady pro novou datovou strukturu NRAR platnou od 1.1.2016  

Změny v datové struktuře Národního registru asistované reprodukce jsou spíše drobnějšího charakteru. Upraven byl číselník položky „zamýšlený cíl cyklu“, kde byla odstraněna položka „PGD“. Preimplantačnímu genetickému testování je nově věnovaný samostatný oddíl. Další změny se nacházejí v oddílu oocyty a embrya pocházející z jiného cyklu, kde nově rozlišujeme mezi oocyty vlastními a darovanými, čerstvými a mraženými. Upravena byla část věnovaná embryotransferu, u embryí se dále sleduje vývojová fáze dnů. Dále byly nově začleněny položky: důvod překročení věkové hranice, země současného pobytu, jde o aktuálně léčenou neplodnost, poznámka k indikaci ženy hlavní/vedlejší, je zamýšleno ICSI, je zamýšleno PGT, metoda získání spermií 2, datum oplození oocytů, počet zmrazených embryí s PGT a bez PGT, položka příslušnost k EU byla zaměněna za položku státní příslušnost. 

Závazné pokyny

NOVINKY

03.01.2017 Seznam rozdílů provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR
Dovolujeme si Vás informovat o rozdílech provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR po spuštění nové verze k 9.11.2016. ...
01.12.2016 Informace o úpravách v Národním registru asistované reprodukce (NRAR)
Dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Národním registru asistované reprodukce, které byly realizovány k 9.11. 2016. Uvádíme podrobný seznam úprav. ...
09.11.2016 Datové rozhraní NRAR
18.02.2016 Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ
Od 1.1.2016 jsou v provozu nové verze registrů reprodukčního zdraví. Dosud nahlášené problémy dávkového předávání dat budou odstraněny do konce února 2016. ÚZIS ČR ujišťuje, že během prvního pololetí 2016 nebude nijak postihovat opožděné předání dat. ...
05.11.2015 Podklady pro novou datovou strukturu NRAR platnou od 1.1.2016

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem registru je evidence všech žen, u kterých byla zahájena ovariální stimulace nebo bylo zahájeno monitorování za účelem léčby sterility (sterility vlastní nebo sterility jiné ženy v případě darování oocytů) metodou mimotělního oplodnění (IVF) nebo příbuznými technikami. Sledování IVF cyklů zajišťuje nezbytné informace o způsobu, průběhu, výsledcích a případných komplikacích pro potřeby odborných zdravotnických pracovníků, Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven i pro mezinárodní vykazování údajů. Získané informace umožňují hodnocení léčebných postupů a jsou využívány pro řízení a zkvalitňování péče o neplodné páry a pro realizaci státní politiky v oblasti asistované reprodukce a léčby sterility. Národní registr asistované reprodukce (NRAR) je celoplošným populačním registrem.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRAR

Od roku 2007 je NRAR provozován jako webová aplikace s centrální databází. Centra asistované reprodukce vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https.

Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

Identifikace cyklu

 • číslo záznamu
 • centrum asistované reprodukce
 • kontrolní koncovka cyklu

Identifikace ženy

 • rodné číslo
 • datum narození
 • příslušnost k EU

Výchozí zdravotní údaje

 • žena byla již těhotná
 • identifikace ženy hlavní
 • identifikace ženy vedlejší
 • identifikace muže

Průběh cyklu

 • datum zahájení cyklu
 • zamýšlený cíl cyklu
 • stimulace ovarií/endometria KET
 • metoda získání spermií

Odběr oocytů z ovarií

 • datum odběru
 • počet nalezených oocytů
 • počet darovaných oocytů
 • počet zmrazených oocytů
 • oocyty pocházející od dárkyně
 • embrya pocházející od dárkyně
 • oocyty či embrya vlastní z dřívějších cyklů (KRYO)
 • oocyty či embrya pocházející z dalšího vlastního cyklu

Oplození a vývoj

 • oplozování metodou IVF (uvést počet oocytů)
 • oplozování metodou ICSI (uvést počet oocytů)
 • počet zygot celkem
 • z toho s polyploidií
 • počet zmrazených zygot/embryí
 • datum embryotransferu

Komplikace

 • hyperstimulační sy III. stupně
 • infekce
 • krvácení

PGD

 • preimplantační diagnostika – typ biopsie
 • preimplantační diagnostika – metodika

Shrnutí a uzavření cyklu

 • cyklus hradí
 • kódy výkonů ZP
 • skutečně v cyklu provedeno
 • datum ukončení cyklu

Výsledek cyklu

 • datum ultrazvuku
 • počet plodových vajec
 • počet plodů s akcí srdeční
 • počet mimoděložně uhnízděných plodových vajec
 • byla dosažena klinická gravidita
 • indikovaná redukce vícečetného těhotenství – datum
 • indikovaná redukce vícečetného těhotenství – o kolik plodů

Výsledek gravidity

 • výsledek gravidity
 • datum ukončení gravidity
 • počet porozených plodů

Dodatečné údaje

 • počet darovaných embryí
 • ukončení skladování zygot/embryí – datum
 • ukončení skladování zygot/embryí – počet

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je léčba nebo sledování ženy s cílem o umělé oplodnění.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každé zdravotnické zařízení provádějící postupy a metody asistované reprodukce.