Semináře a konference

Semináře a konference pořádané Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR. K odborným akcím, které se plánují najdete pozvánku a program.  K akcím, které již proběhly najdete zprávu, prezentace a další materiály.  

Aktuálně: KlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

Zpráva ze semináře Zdravotnické informační systémy ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví, konaného dne 6. 2. 2018

Dne 6. února 2018 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR konal seminář věnovaný zdravotnickým informačním systémům pro orgány ochrany veřejného zdraví. Jedním z hlavních cílů tohoto setkání bylo představení Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), který nahradil zastaralý systém hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí - EPIDAT.
  Adobe Systems

Zpráva ze semináře Zdravotnické informační systémy ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví

Dne 6. února 2018 se v budově Ministerstva zdravotnictví ČR konal seminář věnovaný zdravotnickým informačním systémům ÚZIS ČR pro orgány ochrany veřejného zdraví.  Na semináři se sešli zástupci Ministerstva zdravotnictví, sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, Státního zdravotního ústavu, krajských hygienických stanic a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Setkání bylo uspořádáno za účelem prezentace výsledků výstupu projektu "Rozvoj technologické platformy NZIS" (CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748) pro podporu cílové skupiny projektu. Během  semináře byly představeny informační systémy vyvíjené ÚZIS ČR v rámci projektu OPZ NZIS, které budou hojně využívány výše zmiňovanými institucemi. 

Jedním z hlavních cílů tohoto setkání bylo představení Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), který nahradil zastaralý systém hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí - EPIDAT.

Zástupci ÚZIS ČR představili také další informační systémy, jako je Portál zdravotnických ukazatelů a portál Regionálního zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému, které rovněž slouží výše uvedeným institucím.

Veškeré prezentované informační systémy byly ze stran Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu a krajských hygienických stanic pozitivně posouzeny a v závěru setkání došlo také k podpisu smlouvy o spolupráci při provozu a rozvoji Informačního systému infekčních nemocí - ISIN.

 

Předkládáme výběr prezentací, které zazněly na semináři   

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

Zpráva z Konference DRG Restart 2017, konané ve dnech 29. a 30. 11. 2017

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 se v Hotelu International v Praze konala přelomová, pořadí již čtvrtá, konference DRG Restart 2017. Konference se konala pod záštitou JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví ČR a doc. MUDr. Petera Koliby, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, vedení Ministerstva zdravotnictví ČR a tým projektu DRG Restart. Konference představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré prezentované číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.
Adobe Systems

Zpráva z konference DRG Restart 2017

Ve dnech 29. a 30. listopadu 2017 se v Hotelu International v Praze konala přelomová, v pořadí již čtvrtá, konference DRG Restart 2017. Konference se konala pod záštitou JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, ministra zdravotnictví ČR a doc. MUDr. Petera Koliby, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR. Celonárodní odbornou konferenci připravil Ústav zdravotnických informací, vedení Ministerstva zdravotnictví ČR a tým projektu DRG Restart.

Na konferenci se sešly na čtyři stovky zástupců poskytovatelů zdravotnické péče,  zástupců plátců péče, odborníků a politiků, kteří měli možnost seznámit se nejen s aktuálním průběhem, ale i s prvními výsledky projektu DRG Restart a dalším postupem.

Ještě, než byla zahájena samotná konference, sešli se ve středu dopoledne v sále v rámci projektu OPZ pozvaní zástupci referenčních nemocnic na předkonferenčním semináři, jehož hlavním cílem bylo poskytnout zpětnou vazbu referenčním nemocnicím z prvního sběru nákladových dat a simulace dopadu zavedení systému CZ-DRG do casemixu referenční nemocnice.   

Odborníci zastupující nejen projekt DRG Restart, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR a MZ ČR, ale především také zástupci referenčních nemocnic, zástupci širokého spektra odborných lékařských společností a Parlamentu České republiky, přednesli příspěvky, z nichž většinu lze zahrnout do následujících tematických oblastí:

Konference představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré prezentované číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

 

Přinášíme prezentace, které během konference zazněly, a videoreportáž s rozhovory. Ptali jsme se na současný stav projektu, další plány a přínos projektu DRG Restart z pohledu ÚZIS, MZ ČR, Senátu a také ředitelů nemocnic a zástupců odborných společností. Na naše otázky odpověděli: 

 

Předkládáme prezentace, které zazněly na konferenci  

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

Některé prezentace obsahují vybrané pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. Veškeré číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzemi, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

Středa 29. 11. 2017 – 1. den konference

Zahájení konference

Klasifikační systém CZ-DRG verze 1.0

Zástupci odborných společností: Příklady z nových DRG bází a skupin systému CZ-DRG, první výstupy ocenění hospitalizačních případů:

Nákladové oceňování případů z dat referenčních nemocnic

Čtvrtek 30. 11. 2017 – 2. den konference

Kodérský manuál pro systém CZ-DRG

Klasifikační systém CZ-DRG verze 1.0 – pokračování

Nákladové oceňování případů z dat referenčních nemocnic – pokračování

Vývoj nové klasifikace hospitalizačních procedur

Zpráva z Konference KlasifiKon 2017, konané ve dnech 7. a 8. 11. 2017, publikace prezentovaných materiálů

Ve dnech 7. a 8. listopadu 2017 se v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konala konference KlasifiKon 2017 – Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací a rozhovory s organizátory a přednášejícími.
Adobe Systems

Zpráva z konference KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech. 

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2017. Konference byla zaměřená na problematiku klasifikačních a terminologických systémů ve zdravotnictví.

V pořadí již druhý ročník konference byl koncipován s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Témata zaměřená na oblast multiplikace metod a přístupů uplatňovaných při standardizaci záznamu stavu pacienta, k podpoře klinického rozhodování a identifikaci využívaných zdravotnických prostředků byla přednesena zahraničními experty  zastupující  Snomed Internatinal, Global Medical Device Nomenclature Agency a Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information.

Odborníci reprezentující širokou škálu vědních oborů přednesli celkem 34 příspěvků, z nichž většinu lze zahrnout do následujících tematických oblastí:

Závěr konference byl věnován informacím o aktualizaci MKN-10 s platností od 1. 1. 2018 a prezentaci českého překladu interaktivního nástroje určeného pro výuku používání a kódování diagnóz prostřednictvím MKN-10 (ICD-10 Training Tool).

Akce se zúčastnily bezmála dvě stovky klinických expertů, lékařů, profesionálů zabývajících se kódováním zdravotních služeb, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí, ale také studenti biomedicínských oborů.  

Přinášíme všechny prezentace, které během konference zazněly, a rozhovory s našimi zahraničními hosty a dalšími přednášejícími. Na naše otázky odpověděli: 

Během konference jsme natočili všechny přednášky. Najdete je ve formě webcastu v samostatném článku.  

Prezentace z konference

(kliknutím na název přednášky si můžete zobrazit a stáhnout prezentaci ve formátu pdf)

PŘEHLEDOVÉ PŘEDNÁŠKY

TERMINOLOGIE – ZÁKLAD SROZUMITELNOSTI ZDRAVOTNICTVÍ

OBOROVÉ KLASIFIKACE A KLASIFIKACE WHO

CASEMIX KLASIFIKACE A SOUVISEJÍCÍ NÁSTROJE

KLASIFIKACE ZDRAVOTNÍCH INTERVENCÍ

KVALITA KÓDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Pozvánka na Konferenci "Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni" na 11. 11. 2017

"Pressure Ulcers – Sharing Expertise Internationally"

Datum konání: 11. 11. 2017 
Místo konání: Hotel Myslivna, Brno
Čas konání: 9.00–18.00 

Hlavní organizátor: Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR), Česká asociace sester (ČAS)

Spolupořadatelé a odborné zajištení: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Evropský poradní panel pro otázky dekubitu (European Pressure Ulcers Advisory Panel, EPUAP), Evropská společnost pro léčbu ran (European Wound Management Association, EWMA)

Podrobnosti ke konferenci, vč. registrace, jsou k dispozici na adrese:  http://shnu.uzis.cz/index.php?pg=home--aktuality-novinky&aid=25

Zpráva z Konference PreVOn 2017, konané dne 25. 9. 2017

Dne 25. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala konference PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností. Konferenci organizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací a rozhovory s organizátory a přednášejícími.

Adobe Systems                  

Zpráva z Konference PreVOn 2017 – Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností 

Dne 25. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala konference PreVOn 2017. Konferenci organizoval v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Cílem konference bylo diskutovat úspěchy a problémy stávajících screeningových programů, jejich metodiky a výsledky, ale také nově plánované programy časného záchytu vážných onemocnění,  zahraniční zkušenosti a v neposlední řadě představit aktivity nově vznikajícího Národního koordinačního centra programů časného záchytu onemocnění. Na konferenci PreVOn navázala mezinárodní konference European Digestive Cancer Days,   v rámci níž se uskutečnila tisková konference k problematice časného záchytu vážných onemocnění.    

Konference se konala pod záštitou Pavla Poce, poslance Evropského parlamentu, Miloslava Ludvíka, ministra zdravotnictví ČR, Rostislava Vyzuly, předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, Aleny Šteflové, vedoucí Kanceláře WHO v ČR, Štěpána Svačiny, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a pod záštitou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP. 

Přinášíme prezentace a video, ve kterém jsme se zeptali účastníků na zkušenosti a plány v oblasti záchytu vážných onemocnění. Na naše otázky odpověděli: 

Prezentace z konference

(odkazy na pdf prezentací vedou na web konference)

Úvodní blok: strategie  v prevenci vážných onemocnění

Český program screeningu karcinomu prsu pod drobnohledem

Český program screeningu kolorektálního karcinomu pod drobnohledem

Program screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR pod drobnohledem

Novorozenecký screening a prevence předčasného porodu

Perspektivy a inovace programů časného záchytu vážných onemocnění

Pohled pacientských organizací na prevenci onemocnění

Více fotografií najdete ve fotogalerii na webu konference.

 

Zpráva z mezinárodní konference European Digestive Cancer Days, konané 26. - 27. 9. 2017

Ve dnech 25. - 26. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala mezinárodní konference "European Digestive Cancer Days (EDCD) Praha 2017 – Prevence a Screening", která navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (ECCD) a rozšiřuje jejich tematický rozsah. K dispozici jsou materiály z konference včetně prezentací, rozhovory s organizátory a přednášejícími a tisková zpráva.

Adobe Systems                  

Zpráva z mezinárodní konference "European Digestive Cancer Days (EDCD) PRAHA 2017 – PREVENCE A SCREENING".

Ve dnech 25. - 26. září 2017 se v Kongresovém centru Praha konala mezinárodní konference "European Digestive Cancer Days (EDCD) Praha 2017 – Prevence a Screening",  která navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (ECCD) a rozšiřuje jejich tematický rozsah na nádorová onemocnění celého trávicího traktu a související aktivity – prevenci, včasný záchyt, léčbu a dlouhodobou péči o pacienty s těmito onemocněními.

Konferenci organizoval v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci s United European Gastroenterology, Institutem biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a poslancem Evropského parlamentu Pavlem Pocem. 

Cílem konference bylo poskytnout prostor nejen  k diskuzi nad aktuálními odbornými otázkami v oblasti časného záchytu zhoubných nádorů trávicího traktu, ale i k prezentaci stanovisek politiků a pacientů k implementaci důležitých aktivit vedoucích k úspěšnému boji s nádory trávicího traktu. Nejdůležitějšími tématy konference byl současný stav implementace programů screeningu kolorektálního karcinomu v Evropě, strategie zvýšení účasti programu screeningu kolorektálního karcinomu, zmírnění rostoucí zátěže zhoubnými nádory slinivky břišní a priority při snižování incidence a mortality zhoubných nádorů trávicího traktu. 

Konferenci European Digestive Cancer Days předcházela konference PreVOn, která se věnovala problematice časného záchytu vážných onemocnění a představila aktivity nově vznikajícího Národního koordinačního centra programů časného záchytu onemocnění. 

Konference se konala pod záštitou Vytenise Andriukaitise, evropského komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin, Pavla Poce, poslance Evropského parlamentu, Miloslava Ludvíka, ministra zdravotnictví ČR, Rostislava Vyzuly, předsedy Výboru pro zdravotnictví, Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, Aleny Šteflové, vedoucí Kanceláře WHO v ČR, Štěpána Svačiny, předsedy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a pod záštitou České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP.  

Přinášíme prezentace a video, ve kterém jsme se zeptali účastníků na zkušenosti s včasným záchytem zhoubných nádorů gastrointestinálního traktu a jejich přenositelnost do jiných evropských zemí a také na význam podobných evropských setkání jako byla konference  European Digestive Cancer Days. Na naše otázky odpověděli: 

Prezentace z konference

(odkazy na pdf prezentací vedou na web konference)

Workshop: Implementing innovations in colorectal cancer screening: Transition to quantitative immunochemical testing

Pancreatic cancer: The main challenge

Other digestive cancers: Next to be screened?

CRC screening programmes: State of the art in Europe

Differences between ongoing programmes

State of the art in the Czech Republic – CRC screening: Czech experience in implementation

Why and how to start a population based CRC screening programme?

Optimizing participation in ongoing CRC screening programmes

Why do we have different levels of participation in Europe?

 1. Influence of the programme design:
  (a) Pro GP implication (F. de Bels)
  (b) Cons GP implications (E. Dekker)
 2. Influence of the population type – How to tackle inequalities! (S. Halloran)
 3. Influence of the message (J. Wilkes)
 4. Influence of the patient associations and/or influence of a champion (L. Colemont)

Více fotografií najdete ve fotogalerii na webu konference.

 

Zpráva ze semináře „Rozvoj technologické platformy NZIS - Sběr dat do NZIS“ pro poskytovatele lůžkové péče v Praze, konaného dne 20.9.2017

Dne 20. září 2017 byl, v rámci projektu „Rozvoj technologické platformy NZIS“, uspořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR v refektáři Emauzského kláštera odborný seminář „Sběr dat do NZIS“ pro poskytovatele lůžkové péče v Praze a pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy.
  Adobe Systems

Dne 20. září 2017 byl, v rámci projektu „Rozvoj technologické platformy NZIS“, uspořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky v refektáři Emauzského kláštera odborný seminář „Sběr dat do NZIS“ pro poskytovatele lůžkové péče v Praze a pro Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy. Účelem této akce bylo presentovat smysl sběru zdravotnických dat do Národního zdravotnického informačního systému a jejich využití, informace o současném stavu elektronického sběru dat a získat zpětnou vazbu od poskytovatelů dat a také prohloubit naši vzájemnou spolupráci.

 

Hlavními body semináře byly tyto příspěvky:

Zpráva z 68. Konzultačního dne odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství 19.4.2017

Dne 19. 4. 2017 proběhl 68. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařská komory.
          Adobe Systems    

Zpráva ze 68. Konzultačního dne odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu dne 19. 4. 2017


Dne 19. dubna 2017 proběhl 68. Konzultační den odborné skupiny pracovního lékařství Centra hygieny práce a pracovního lékařství (CHPPL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ve spolupráci Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP a České lékařské komory. Účelem této akce bylo podat informaci o nemocech z povolání hlášených v ČR v roce 2016 a o zkušenostech z prvního roku ostrého provozu elektronické verze Registru nemocí z povolání včetně záměrů dalšího vývoje.  Okruh účastníků akce zahrnoval odborníky v pracovním lékařství, nemocech z povolání a hygieně práce.

 
Součástí programu konzultačního dne byly tyto příspěvky (prezentace na webových stránkách Státního zdravotního ústavu):

 
Na tomto semináři se podílel i UZIS ČR příspěvkem k problematice implementace Národního registru nemocí z povolání pod jednotnou technologickou platformu Národního zdravotního informačního systému.

Odkaz na oficiální informace k akci včetně přednesených prezentací najdete na webu Státního zdravotního ústavu
 
Předchozí účast příspěvků ÚZIS na konzultačních dnech:

Zpráva ze semináře k projektu DRG Restart pořádaného dne 1. března 2017 týmem ÚZIS ČR ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS J.E.P.

Dne 1. března 2017 proběhl v prostorách Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích seminář k projektu DRG Restart pro členy České chirurgické společnosti ČLS JEP, který se konal pod záštitou předsedy společnosti, Prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc., a ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Doc. RNDr. Ladislava Duška, PhD., za účasti náměstka ministra zdravotnictví pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, a místopředsedy výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.
  Adobe Systems

Zpráva ze semináře k projektu DRG Restart pořádaného dne 1. března 2017 týmem ÚZIS ČR ve spolupráci s Českou chirurgickou společností ČLS J.E.P.

Dne 1. března 2017 proběhl v prostorách Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích seminář k projektu DRG Restart pro členy České chirurgické společnosti ČLS JEP, který se konal pod záštitou předsedy společnosti, Prof. MUDr. Zdeňka Kaly, CSc., a ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Doc. RNDr. Ladislava Duška, PhD., za účasti náměstka ministra zdravotnictví pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA, a místopředsedy výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, Prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.

Cílem semináře bylo informovat odbornou chirurgickou veřejnost o probíhajícím projektu DRG Restart, jmenovitě o jeho důvodech, cílech, limitacích, stavu řešení jednotlivých oblastí a časovém harmonogramu. Zároveň bylo cílem informovat členy České chirurgické společnosti ČLS JEP o spolupráci výboru odborné společnosti na řešení projektu a možnosti zapojení všech členů do připomínkování jednotlivých návrhů.

Seminář zahájil Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP, a stručně komentoval závažnost situace kolem chirurgických oborů a jejich financování v akutní lůžkové péči. Následně navázal první přednáškou MUDr. Jan Votoček, radní Prahy 1 pro finance a privatizaci, který shrnul dosavadní snažení výboru společnosti v oblasti klasifikace a oceňováním chirurgických výkonů. Jeho sdělení následovaly přednášky kolektivu ÚZIS ČR, které uvedl shrnutím cílů a aktuálního stavu projektu DRG Restart ředitel ÚZIS, Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. Další přednášky se věnovaly jednotlivým oblastem řešení projektu, konkrétně vývoji klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ-DRG (RNDr. Tomáš Pavlík, PhD.), nákladovému ocenění hospitalizačního případu v systému CZ-DRG (Ing. Jan Linda) a vývoji klasifikačního systému hospitalizačních procedur a jeho vztahu k Seznamu zdravotních výkonů (MUDr. Miroslav Zvolský a MUDr. Irena Rubešová).

Se souhlasem přednášejících zveřejňujeme přednesené prezentace a pozvánku na seminář:

Zpráva ze semináře „Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ konaného dne 28. února 2017

Dne 28. února 2017 byl uspořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR odborný seminář věnovaný výstupům projektu „Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“. Projekt byl řešen v letech 2014 až 2016 parciálními grantovými projekty podpořenými v rámci dotačního programu Národní akční plány (NAP), resp. Rozvojové projekty zdravotní péče (RPZP) v závislosti na klíčových prioritách resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky.
          Adobe Systems    

Zpráva ze semináře „Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ konaného  dne 28. února 2017.

Dne 28. února 2017 byl uspořádán Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR odborný seminář věnovaný výstupům projektu „Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“. Projekt byl řešen v letech 2014 až 2016 parciálními grantovými projekty podpořenými v rámci dotačního programu Národní akční plány (NAP), resp. Rozvojové projekty zdravotní péče (RPZP) v závislosti na klíčových prioritách resortu Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Projekt „Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“ byl realizován se záměrem kategorizačního systému, jako konzistentního celku, pro potřeby aktivní, dynamické klasifikace a následného oceňování zdravotnických prostředků dostupných na českém trhu. Kategorizace navrhuje systémové řešení pro podporu rozhodování o výši úhrad souvisejících s poskytováním zdravotní péče za současného využití příslušných zdravotnických prostředků.

Participujícími subjekty během realizace výše uvedeného byly zejména zástupci odborných společností, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů zdravotní péče, fakultních nemocnic a akademické obce.

Hlavními prezentovanými body semináře byly:

 1. Představení projektu Kategorizace, návrhu dalších kroků, validace a použití Kategorizace v klinické praxi
  MUDr. Miroslav Zvolský 
 2. Představení zahraničních systémů a standardů 
  Ing. Gleb Donin, prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
 3. Metodika Kategorizace, Kategorizační strom – část zdravotnická technika
  Ing. Martin Mayer, Ph.D., MHA
 4. Metodika Kategorizace, Kategorizační strom - část zdravotnické prostředky 
  Ing. Zuzana Ticháčková

Podkladové materiály: 

Přednesené prezentace a metodiky:

Zpráva z workshopu Následná, dlouhodobá a paliativní péče 19. 1. 2017

Dne 19. ledna 2017 se na Ministerstvu zdravotnictví konal workshop, věnovaný následné, dlouhodobé a paliativní péči v České republice. U kulatého stolu se sešli zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Světové zdravotnické organizace. Mezi pozvanými hosty byli zástupci zdravotních pojišťoven, Ministerstva práce a sociálních věcí a především kliničtí odborníci, kteří se specializují na dlouhodobou, následnou a paliativní péči. Hlavním cílem setkání bylo předání informací z datových zdrojů a analýz ÚZIS, výměna názorů a připomínek expertů z klinické praxe a také plánování nových strategických úkolů ke zlepšení dlouhodobé, následné a paliativní péče v České republice. Dovolujeme si vám nabídnout podrobnou zprávu o průběhu a závěrech odborného setkání, prezentace jednotlivých řečníků, fotografie a krátké video s rozhovory se zástupci Světové zdravotnické organizace, ÚZIS a odborníků z klinické praxe.
           Adobe Systems  

Zpráva z Workshopu "Follow-up care / post-acute care / aftercare, long-term and palliative care. Evaluation of current situation and planning of the new strategies".

Dne 19. ledna 2017 se na Ministerstvu zdravotnictví konal workshop, věnovaný následné, dlouhodobé a paliativní péči v České republice.  

U kulatého stolu se sešli zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Světové zdravotnické organizace. Mezi pozvanými hosty byli zástupci zdravotních pojišťoven, Ministerstva práce  a sociálních věcí a především kliničtí odborníci, kteří se specializují na dlouhodobou, následnou a paliativní péči. Hlavním cílem setkání bylo předání informací z datových zdrojů a analýz ÚZIS, výměna názorů a připomínek expertů z klinické praxe a také plánování nových strategických úkolů ke zlepšení dlouhodobé, následné a paliativní péče v České republice.      

Vzácným hostem byl představitel Světové zdravotnické organizace Dr. Manfred Huber, Ph.D., Koordinátor pro zdravé stárnutí, znevýhodnění a dlouhodobou a následnou péči v Evropě (Coordinator, Healthy Ageing, Disability and Long-term Care WHO).  

V předvečer workshopu se uskutečnilo neformální setkání zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Světové zdravotnické organizace a Ministerstva zdravotnictví, které bylo zaměřeno na vytýčení cílů workshopu. S radostí konstatujeme, že cíle, které jsme si v předvečer konání společně stanovili, byly zcela naplněny. K dispozici je zápis ze setkání.   

Ze samotného workshopu si vám dovolujeme nabídnout podrobnou zprávu (v českém i anglickém jazyce), ve které najdete detailnější informace o průběhu a závěrech odborného setkání. K dispozici jsou také prezentace jednotlivých řečníků, fotografie a také krátké video, ve kterém jsme se ptali, proč se workshop konal, jaké jsou aktivity WHO v oblasti dlouhodobé péče, jaká je situace v České republice, které prvky reformy dlouhodobé péče je důležité realizovat a jak probíhá spolupráce ÚZIS s WHO i s klinickými odborníky. 

Podívejte se na video, ve kterém nám na naše otázky odpověděli:

 

 

Dovolujeme si se souhlasem přednášejících zveřejnit přednesené prezentace, pozvánku s programem přednášek a podrobnou zprávu o průběhu a výsledcích workshopu: 

Zpráva z workshopu WHO 29. 11. 2016

Dne 29. listopadu 2016 se na Ministerstvu zdravotnictví konal workshop, věnovaný spolupráci mezi Českou republikou a Světovou zdravotnickou organizací. Vzácným hostem byla Dr. Claudia Stein, ředitelka Divize informací, výzkumu a inovací WHO. Přinášíme vám stručnou zprávu, podrobný report, prezentace a také krátké video, ve kterém jsme se zeptali, jak je na tom Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy a jak probíhá spolupráce mezi WHO a Českou republikou. Workshop se konal pod názvem Health Information and Public Health: Cooperation between the Czech Republic and the World Health Organization.
             Adobe Systems

Zpráva z Workshopu WHO "Health Information and Public Health: Cooperation between the Czech Republic and the World Health Organization".

Dne 29. listopadu 2016 se na Ministerstvu zdravotnictví konal workshop, věnovaný spolupráci mezi Českou republikou a Světovou zdravotnickou organizací. Vzácným hostem byla Dr. Claudia Stein, ředitelka Divize informací, výzkumu a inovací WHO.

Přinášíme vám podrobný report, prezentace a také krátké video, ve kterém jsme se zeptali, jak je na tom Česká republika na poli zdravotnické infomatiky a statistiky ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy a jak probíhá spolupráce mezi WHO a Českou republikou.  

Během workshopu Dr. Stein vysoce ocenila nastavený informační systém a také pokroky v legislativě.

Česká republika je jedním z lídrů na poli zdravotnických informací. Máte excelentní zdravotní data, velmi vzdělané odborníky a máte také právní rámec." , řekla, mimo jiné, Dr. Stein.   

Podívejte se na video, ve kterém nám na naše otázky odpověděli:

Dovolujeme si se souhlasem přednášejících zveřejnit přednesené prezentace a pozvánku s programem přednášek: 

Zpráva z Konference DRG Restart, 9. - 10. 11. 2016 v Praze

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 se v Kongresovém centru Praha konal již třetí ročník konference věnované revitalizaci českého systému úhrad akutní lůžkové péče - Konference DRG Restart 2016. Přinášíme prezentace, fotografie, zprávu o projektu a krátké video, ve kterém jsme se ptali na zkušenosti a plány s projektem DRG Restart.
           Adobe Systems                    

Zpráva z Konference DRG Restart 2016

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 se v Kongresovém centru Praha konal již třetí ročník konference věnované restartu českého DRG. Konference se konala pod záštitou MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, ministra zdravotnictví České republiky, prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc., předsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky a Ing. Zdeňka Kabátka, ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. 

Přinášíme prezentace a krátké video, ve kterém jsme se ptali na zkušenosti, pokroky a plány s projektem DRG restart. Na naše otázky odpověděli:

Prezentece z konference

(odkazy vedou na web DRG restart)

Zahájení konference, úvodní blok

Přehled dosažených výsledků DRG Restart I

Přehled dosažených výsledků DRG Restart II

Blok zdravotních pojišťoven a zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR

Vybrané metodické aspekty vývoje systému CZ-DRG I

Vybrané metodické aspekty vývoje systému CZ-DRG II

 

Více fotografií najdete na webu DRG restart

 

Zpráva z odborného semináře Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví - 8. 11. 2016

Dne 8. listopadu 2016 v odpoledních hodinách uspořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, pod záštitou Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice v prostorách Emauzského kláštera první z řady odborných seminářů s tématem klinických a terminologických systémů používaných v českém zdravotnictví. Pozvání týmu Oddělení klinických klasifikací DRG Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR přijala více, než stovka lékařů, klinických expertů, studentů, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí. Dovolujeme si vám předložit brožuru s programem a abstrakty přednášek, prezentace, které zazněly během semináře, fotografie a také krátké video, ve kterém nám odpověděli někteří z přednášejících, jak z řad klinických expertů, tak odborníků na zdravotnictví a zdravotnickou statistiku.
Adobe Systems                         

Zpráva ze semináře "Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví"

Dne 8. listopadu 2016 v odpoledních hodinách uspořádal Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, pod záštitou Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice v prostorách Emauzského kláštera první z řady odborných seminářů s tématem klinických a terminologických systémů používaných v českém zdravotnictví.

Pozvání týmu Oddělení klinických klasifikací DRG  Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR přijala více, než stovka lékařů, klinických expertů, studentů, zástupců akademického prostředí, plátců péče a státních institucí.  

Klinické klasifikace představují důležitý nástroj, jak standardizovaným způsobem zaznamenat popis stavu pacienta, nebo jiné parametry případu zdravotní péče. Spolu s terminologickými systémy udržují také standard pro komunikaci v medicíně a zdravotnictví.

Dalšími tématy prezentovanými na semináři byly:      

 • klasifikace ošetřovatelské péče
 • nově vyvíjená klasifikace procedur
 • klasifikační systém hospitalizačních případů CZ-DRG
 • vyvíjená kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků •  

V České republice se používají především:

 

Dovolujeme si vám předložit brožuru s programem a abstrakty přednášek, prezentace, které zazněly během semináře, fotografie a také krátké video, ve kterém nám odpověděli někteří z přednášejících, jak z řad klinických expertů, tak odborníků na zdravotnictví a zdravotnickou statistiku. Ptali jsme se na zkušenosti s klasifikačními a terminologickými systémy v klinické praxi, na důležitost co nejpřesnějšího popisu pacienta i na přínos standardizovaného záznamu zdravotního stavu pacienta a to jak napříč obory, tak i v mezinárodním měřítku.  

Podívejte se na video, ve kterém nám na naše otázky odpověděli:

 

Dovolujeme si se souhlasem přednášejících zveřejnit přednesené prezentace a program s abstrakty přednášek: 

 

Seminář k prezentaci Výběrového šetření o zdraví 2014 - 26.10. 2016

V rámci pravidelných seminářů Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví vás Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR zvou na Seminář k prezentaci šetření EHIS a EHES 2014.

Dne 26. 10. 2016 proběhl v prostorách Lékařského domu odborný seminář věnovaný Výběrovému šetření o zdraví 2014. Seminář byl organizován Ústavem zdravotnických informací a statistiky a Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP.

Seminář zahájila hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová, která zdůraznila význam šetření jako důležitého zdroje srovnatelných dat o české a evropské populaci. Následně byly předneseny příspěvky všech 3 hlavních aktérů, kteří se na realizaci výběrového šetření podíleli, a to sice ÚZIS ČR, který celé šetření koordinuje a metodicky zaštiťuje část EHIS, dále pak ČSÚ, který prostřednictvím své tazatelské sítě zajistil sběr dat v terénu a Státního zdravotního ústavu, který byl realizátorem navazující studie EHES pro respondenty ve věku 25–64 let spojené s lékařským vyšetřením respondentů.

Velice děkujeme všem účastníkům semináře za jejich velký zájem o problematiku.

Prezentace předášek ke stažení:

Prezentace ze Setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu SHNU ze dne 14. 9. 2016

Dne 14. 9. 2016 proběhlo na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců ÚZIS ČR.

Dne 14. 9. 2016 proběhlo na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Podrobnosti ze setkání jsou k dispozici na adrese:  http://shnu.uzis.cz/index.php?pg=home--aktuality-novinky&aid=12

Zpráva z celostátního setkání k Systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 22. 4. 2016

Dne 22. 4. 2016 proběhlo na půdě Emauzského opatství v Praze, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; Mgr. P. Búřilová, BBA; Ing. V. Štrombachová; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; MUDr. M. Zvolský; J. Tráva). Dále se setkání zúčastnil významný host Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR) a ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR.

Dne 22. 4. 2016 proběhlo na půdě Emauzského opatství v Praze, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; Mgr. P. Búřilová, BBA; Ing. V. Štrombachová; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; MUDr. M. Zvolský; J. Tráva). Dále se setkání zúčastnil významný host Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR) a ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR.

Podrobná zpráva vč. fotogalerie ze semináře je k dispozici na adrese:  http://shnu.uzis.cz/index.php?pg=home--aktuality-novinky&aid=5 

Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR (30.3.2016)

Dne 30. března se v Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v pražských Emauzích sešli lékaři, zástupci krajů a měst, ekonomové a analytici, aby na prvním z řady odborných seminářů diskutovali problematiku zdravotnických informací, které pro svoji práci potřebují.

                                                                                                       

Adobe Systems

Zpráva ze semináře "Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města ČR"

Dne 30. března se v Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v pražských Emauzích sešli lékaři, zástupci krajů a měst, ekonomové a analytici, aby na prvním z řady odborných seminářů diskutovali problematiku zdravotnických informací, které pro svoji práci potřebují. Akci, která nesla název UKAZATELE POPULAČNÍHO ZDRAVÍ: NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KRAJE A MĚSTA ČR, za podpory grantu WHO organizačně a odborně zajistil ÚZIS ČR, společně s IBA. V rámci semináře byl také představen tolik očekávaný, nový webový portál pro města a kraje Regionální zpravodajství NZIS. Na závěr jsme se přednášejících zeptali jak budou nový systém využívat a co konkrétně bude jeho spuštění znamenat v praxi.

Rozhovor s MUDr. Stanislavem Wasserbauerem, ředitelem odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví MZ ČR

Rozhovor s Ing. Petrem Švecem, ředitelem Národní sítě Zdravých měst ČR

Rozhovor s Doc. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D. , ředitelem ÚZIS ČR

Rozhovor s Ing. Soňou Měrtlovou, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina

Rozhovor s RNDr. Janem Mužíkem, Ph.D., odbor analýzy dat ÚZIS ČR

Rozhovor s MUDr. Alenou Šteflovou, Ph.D., MPH, ředitelkou kanceláře WHO v České republice

Rozhovor s MUDr. Zorou Proskovou, vedoucí Odboru zdraví Magistrátu města Brna

 

Seminář se konal pod záštitou Kanceláře WHO v České republice, Národní sítě Zdravých měst ČR, hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a rektora Masarykovy univerzity doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.

Zpráva z celostátního setkání Národního systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 15. 12. 2015

Dne 15. 12. 2015 proběhlo na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; MUDr. M. Zvolský; Mgr. P. Krejčiříková, BBA).

Dne 15. 12. 2015 proběhlo na půdě Vysoké školy polytechnické v Jihlavě (VŠPJ) odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Systému hlášení nežádoucích událostí (SHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; RNDr. J. Mužík, Ph.D.; MUDr. M. Zvolský; Mgr. P. Krejčiříková, BBA).

Podrobná zpráva vč. fotogalerie ze semináře je k dispozici na adrese:  http://shnu.uzis.cz/index.php?pg=home--aktuality-novinky&aid=2

Seminář: Vzácné nemoci – terminologie, klasifikace, kódování (11.11.2015)

Děkujeme všem účastníkům semináře konaného dne 11. listopadu 2015 za jejich zájem o problematiku a dovolujeme si i se souhlasem přednášejících zveřejnit přednesené prezentace.

Vzácné nemoci – terminologie, klasifikace, kódování

Podkladové materiály, prezentace

Děkujeme všem účastníkům semináře konaného dne 11. listopadu 2015 za jejich zájem o problematiku.

Doplňujeme odkazy na informační zdroje:

 a dovolujeme si i se souhlasem přednášejících zveřejnit přednesené prezentace:

Zpráva z odborného setkání Národního systému hlášení nežádoucích událostí ze dne 30. 4. 2015

Dne 30. 4. 2015 proběhlo v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; MUDr. Miroslav Zvolský) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová, Ing. Zemanová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU.

Dne 30. 4. 2015 proběhlo v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; MUDr. Miroslav Zvolský) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová, Ing. Zemanová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU.

Setkání se aktivně účastnilo celkem 67 zástupců poskytovatelů zdravotních služeb, ze 49 zdravotnických zařízení a 3 členové Expertní skupiny pro NSHNU. Všem oprávněným osobám, které zastupují jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb a nemohli se setkání zúčastnit, je poskytnuta zpětná vazba prostřednictvím zveřejnění zprávy o odborném setkání a také podklady, které byly prezentovány v průběhu odborného setkání (viz PowerPoint prezentace v příloze).

V rámci programu (viz pozvánka na odborné setkání) byla prezentována stávající situace technického zajištění NSHNU, informace související s technickým zajištěním systému do června 2015 a následně v období od 1. 7. 2015 a dále plánované oblasti rozvoje systému (viz podklady k odbornému setkání zveřejněné online na stránkách ÚZIS v sekci semináře). Prezentovány byly přehledné informace trendů nahlášených a hodnocených nežádoucích událostí v letech 2009 – 2014, dále výsledky ankety spokojenosti uživatelů NSHNU se systémem (dotazníkové šetření) a předběžné výsledky pilotní studie zaměřené na sledování výskytu dekubitů dle nové rozšířené sady údajů (nového datasetu).

Zvláštní pozornost byla věnována seznámení s novým technologickým prostředím pro NSHNU a s aktuálními reálnými problémy s původním technickým zajištěním systému v období od 01/2015 doposud. Upřesněna byla také terminologie související s lokální evidencí nežádoucích událostí (dále jen jako NU) a centrálním systémem hlášení a hodnocení NU.

Na závěr byly shrnuty nutné kroky pro zajištění funkčnosti systému v období od 1. 7. 2015 (viz dále).

V diskusi byla akcentována potřeba přizpůsobení systému požadavkům uživatelů ve smyslu účelné služby a nástroje pro monitorování výskytu nežádoucích událostí a zejména omezující požadavek přihlášení do systému.  Diskutovány byly také technické okolnosti vstupu do systému – nutnost oslovení osoby žadatele u jednotlivých PZS.

Hlavní diskutované oblasti:

Úkoly vyplývající z odborného setkání pro zástupce poskytovatelů zdravotních služeb:

 1. komerční software od různých dodavatelů
 2. vlastní SW (nemocniční informační systém - NIS)
 3. „ruční“ zadání dat přímo do eREG NSHNU

Další plánovaný termín odborného setkání

S ohledem na předpoklad funkčnosti stávajícího technického zajištění NSHNU do konce června roku 2015, by se mělo další plánované setkání uskutečnit v září 2015 (k ověření pilotního provozu a funkčnosti nového technologického prostředí). Uživatelům je ale trvale k dispozici podpora prostřednictvím helpdesku a pracovníků ÚZIS ČR.

 

V Praze dne 4. 5. 2015

Odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu "Národní systém hlášení nežádoucích událostí" (3.12.2014)

Dne 3.12.2014 proběhlo v Benediktínském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; RNDr. M. Mužík, Ph.D.; Ing. M. Blaha, Ph.D.) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU

Dne 3.12.2014 proběhlo v Benediktínském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; RNDr. M. Mužík, Ph.D.; Ing. M. Blaha, Ph.D.) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU

Setkání se aktivně účastnilo celkem 54 zástupců poskytovatelů zdravotních služeb, z 39 zdravotnických zařízení a 5 členů Expertní skupiny pro NSHNU. Mnoho přihlášených účastníků se omluvilo, z důvodu aktuálního kalamitního počasí. Všem oprávněným osobám, které zastupují jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb, je proto poskytnuta zpětná vazba prostřednictvím zveřejnění zprávy o odborném setkání a také podklady, které byly prezentovány v průběhu odborného setkání.

V rámci programu (viz pozvánka na odborné setkání) byla prezentována stávající situace z hlediska technického zajištění NSHNU a dále plánované oblasti rozvoje systému (viz podklady k odbornému setkání zveřejněné online na stránkách ÚZIS v sekci semináře). V diskusi byly identifikovány významné oblasti, které vyžadují další rozvoj a zejména předpokládají vzájemnou spolupráci mezi garanty NSHNU a jejich cílovými uživateli. Opakovaně byla zmiňována nutnost přizpůsobení systému požadavkům uživatelů ve smyslu účelné služby a nástroje pro monitorování výskytu nežádoucích událostí a zejména možnosti přípravy metodických doporučení a preventivních opatření na národní úrovni.

Hlavní diskutované oblasti:

 1. univerzální základní přístup hodnocení – obdobný dosavadnímu s přímou zpětnou vazbou pro konkrétní pracoviště;
 2. zpracování analýzy dle specifických požadavků konkrétního zdravotnického zařízení;
 3. pro vysoce motivovaná pracoviště bude připravena hlubší analýza zaměřená na specifické parametry, jejichž vyhodnocení (např. v menším souboru poskytovatelů zdravotních služeb se stejným spektrem činností) umožní participaci na vytváření na důkazech založených národních doporučení; součástí těchto sofistikovaných strategií bude také možnost sdílení dat, realizace projektů a prospektivních či retrospektivních průzkumů apod.

Úkoly vyplývající z odborného setkání pro zástupce poskytovatelů zdravotních služeb:

Další plánovaný termín odborného setkání

S ohledem na dohodu o stávajícím technickém zajištění NSHNU do konce června roku 2015, by se mělo další plánované setkání uskutečnit v dubnu 2015, uživatelům je ale trvale k dispozici podpora prostřednictvím helpdesku a pracovníků ÚZIS.

V Praze dne 10. 12. 2014

Seminář: Ekonomika zdravotnictví (2013)

(15.05.2013 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Dne 15. května 2013 se uskutečnil v Praze v Lékařském domě seminář na téma:

Ekonomika zdravotnictví

Program:

Seminář: Zdravotní stav obyvatel ČR (2013)

Zveme Vás na seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, který se koná ve středu 16. října 2013 v 9:30 hodin ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 na téma: Zdravotní stav obyvatel ČR (vybrané registry ČR)

Zveme Vás na seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, který se koná ve středu 16. října 2013 v 9:30 hodin ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 na téma:

Zdravotní stav obyvatel ČR (vybrané registry ČR)

Program:

Očekávané ukončení semináře do 12:30.

Těšíme se na Vaši účast.

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.
Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Seminář: Zdravotní stav obyvatel ČR (2011)

(19.10.2011 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví v spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR

Dne 19.10.2011 se uskutečnil v Praze v Lékařském domě seminář na téma:

Zdravotní stav obyvatel ČR

Program:

ÚZIS ČR děkuje všem přednášejícím za jejich příspěvky a všem přítomným za účast na tomto semináři.

Seminář: 50 let činnosti ÚZIS ČR (2010)

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR ve spolupráci se Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ, který se koná: ve středu 20. října 2010 v 9:30 hod. ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31, na téma:

50 let činnosti Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

Program:

 

Předpokládané zakončení do 13:00 hod.

Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Vlasta Mazánková
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Mgr. Jiří Holub

Seminář: Mezinárodní spolupráce ÚZIS ČR (2010)

Ve středu 31. března 2010, ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 se konal seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na téma:

Mezinárodní spolupráce ÚZIS ČR

Program:

Hlavní pozornost byla věnována představení projektu Evropské komise ECHIM JA na implementaci Evropských zdravotnických ukazatelů (ECHI) v členských zemích EU a speciálně v ČR.

Semináře se též účastnila ministryně zdravotnictví Mgr. D. Jurásková Ph.D., a předseda ČLS JEP profesor MUDr. J. Blahoš, DrSc.

ÚZIS ČR děkuje všem přednášejícím za jejich příspěvky a všem přítomným za účast na tomto semináři.

Seminář: Výběrová šetření o zdraví a vybrané údaje zdravotnické statistiky (2009)

(21.10. 2009 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Ve středu 21. října 2009, ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 se konal seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví na téma:

Výběrová šetření o zdravotním stavu v ČR

Program:

 1. Evropský systém výběrových šetření o zdraví (EHSS)(vývoj, legislativa, zapojení ČR do tohoto systému)
  Mgr. Jíří Holub, ÚZIS ČR
 2. Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu (EHIS) v ČR v roce 2008
  RNDr. Šárka Daňková, ÚZIS ČR
 3. Zdravotní stav obyvatel z pohledu demografické a zdravotnické statistiky
  Ing. Miloslava Chudobová, ÚZIS ČR
 4. Síť zdravotnických zařízení a činnost lůžkových zdravotnických zařízení
  Mgr. Romana Malečková, ÚZIS ČR

ÚZIS ČR děkuje všem přednášejícím za jejich příspěvky a všem přítomným za účast na tomto semináři.

Seminář: Zdravotní stav obyvatel ČR v aktuálních statistických údajích (2008)

(19.11.2008 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Ve středu 19. listopadu 2008 se uskutečnil seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, ve velkém sále Lékařského domu na téma:

Zdravotní stav obyvatel ČR v aktuálních statistických údajích

Úvodní slovo měl Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., který demonstroval využití a možnosti animovaných grafů, jejich názornost a atraktivitu při prezentaci statistických dat. Odkaz na uvedené stránky je www.gapminder.org.

Referát o demografickém vývoji, indikátory stárnutí připravily Mgr. Vlasta Mazánková a ing. Miloslava Chudobová z ÚZIS ČR. Jejich prezentace je zde zveřejněna.

Mgr. Vladimíra Kalnická z ČSÚ informovala o výsledcích výběrové šetření ČSÚ a ÚZIS ČR o zdravotně postižených občanech. Její prezentace je rovněž k dispozici.

Poslední oblast, o které bylo referováno se týkala Dětské úrazovosti: a současného stavu připravovaného systému sběru úrazových dat. O tuto část se podělily MUDr. Iva Truellová - MZ ČR a Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. - FN Motol.

ÚZIS ČR děkuje všem přednášejícím za jejich příspěvky a všem přítomným za účast na tomto semináři.

Seminář: Výběrová šetření o zdravotním stavu v ČR (2007)

(28.3.2007 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Ve středu 28. března 2007, ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31 se konal seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví na téma:

Výběrová šetření o zdravotním stavu v ČR

Program:

 1. Úvodní slovo
  Prof. MUDr. J. Holčík, DrSc
 2. Zdravotní stav a životní styl městské populace ČR, porovnání výsledků I. a II. etapy studie HELEN
  MUDr.K.Žejglicová, MUDr.J.Kratěnová, MUDr.R.Kubínová, RNDr.M.Malý
 3. Studie HAPPIE - průběh a zhodnocení první etapy studie ( 2002 - 2005), zdravá naděje dožití
  Bc.M.Lustigová, MUDr.N.Čapková, MUDr.R.Kubínová
 4. Připravované výběrové šetření o občanech se zdravotním postižením
  Mgr. J. Holub, Mgr. Š. Kovačková
 5. ECHIS – nové standardizované šetření o zdravotním stavu obyvatel v EU
  Ing. J Hrkal, RNDr. Š. Kasalová Daňková

Seminář byl hodnocen jako úspěšný a přínosný a k jednotlivým sdělením proběhla i bohatá diskuse. Prezentace ze všech vystoupení jsou přiloženy.

Seminář: Informace z NZIS na úrovni krajů (2004)

(1.12.2004 - Praha, Lékařský dům) - Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Seminář: Zdravotní stav obyvatel z pohledu zdravotnické statistiky (2006)

20.9.2006 - Praha, Lékařský dům) Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Program:

 1. European Health Consumer Index a umístění ČR na žebříčku zemí (Mgr. Jiří Holub)
 2. Rodičky a novorozenci z pohledu zdravotnické statistiky (Bc. Jana Wiesnerová)
 3. Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR se zaměřením na drogy (Mgr. Jana Brožová)
 4. Zhoubné novotvary v ČR (Mgr. Lenka Juřičková)
 5. Příčiny smrti – důraz na kvalitu zdrojových dat (RNDr. Šárka Kasalová Daňková)

Seminář: Zdravotní stav obyvatel z regionálního pohledu (2005)

(14.12.2005 - Praha, Lékařský dům)- Seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

Dne 14.12.2005 se uskutečnil v Praze v Lékařském domě seminář na téma Zdravotní stav obyvatel z regionálního pohledu

Přednášející pracovníci ÚZIS: