MKN-10 Abecední seznam (III. díl)

Region: 
Česká republika
MKN-10 Abecední seznam (III. díl)

Druhé aktualizované vydání, Desátá revize (MKN-10)

ISBN: 978-80-904259-1-0
Stran: cca 743 stran
Zpracoval: ÚZIS ČR
Vydala: Bomton Agency, spol. s r.o.
Publikace vyšla v roce 2009

Obsahuje slovní znění všech diagnóz s příslušnými kódy dle 10. revize, které jsou abecedně uspořádány. Kniha je pomůckou při kódování a usnadní rychlou orientaci při výběru příslušného kódu k jednotlivým diagnózám. Je rozdělena na 3 části: Část I - Abecední seznam nemocí a poranění (diagnózy zařaditelné do kapitol I. - XIX., XXI. MKN-10). Část II - Vnější příčiny poranění (diagnózy zařaditelné do kapitoly XX.). Část III - Tabulka léků a chemikálií (jednotlivé léky, chemikálie abecedně uspořádány) s kódy pro otravu (dle kapitoly XIX., XX.) a s kódy pro nežádoucí účinek při léčebném použití (kapitola XX. MKN-10).

Aktualizovaná druhá verze s platností k 1.1.2009 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost do roku 2009 včetně, částečně i v roce 2010, nikoliv však v kompletním rozsahu. 

Aktualizovaná druhá verze s platností k 1.1.2012 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost do roku 2010 včetně, tedy platné k 1.1.2010 v celém rozsahu a dále některé národní úpravy a opravy předchozích verzí.

Aktualizovaná verze s platností k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost mezi roky 2004-2013, tedy platné k 1.1.2013 v celém rozsahu a dále některé národní úpravy a opravy předchozích verzí. Tato nová verze je také již promítnuta do nového definičního manuálu DRG, který je platný od 1.1. 2013.

 

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. svazek - Abecední seznam, 2018)

MKN-10 Abecední seznam, III.svazek, 2018
Ilustrační foto: 
Rok: 
2018
Region: 
Česká republika

Třetí svazek Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů je abecedním seznamem (dále Seznam) k Tabelární části, obsažené v prvním svazku. Přestože v Seznamu jsou hesla Tabelární části udávána i s ohledem na poznámky pozměňující použití diagnostického termínu, pokud je uváděn v souvislosti s jinými stavy nebo za zvláštních okolností, nelze všechny takové variace v Seznamu vyjádřit. Za primární podklad pro kódování je proto třeba považovat Tabelární část. Abecední seznam je nicméně jeho základním doplňkem, protože obsahuje velké množství diagnostických termínů, které se v Tabelární části nevyskytují. Oba svazky se proto doporučuje používat společně.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. díl - Abecední seznam)

MKN-10 Abecední seznam (III. díl)
Ilustrační foto: 
Rok: 
2013
Region: 
Česká republika
Aktualizovaná verze s platností k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost mezi roky 2004-2013 (a platné k 1.1.2013).

Předkládaná publikace, jež je doplňkem k dílu prvnímu (Tabelární části) má povahu oficiální pomůcky pro zainteresovaná pracoviště, obsahuje podrobný seznam nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté decenální revize (MKN-10). Abecední řazení této publikace slouží k rychlé orientaci a snazšímu vyhledávání příslušné diagnózy a doporučujeme jej používat společně s dílem prvním. Aktualizovaná verze s platností k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny uveřejněné WHO, které vešly v platnost mezi roky 2004-2013, tedy platné k 1.1.2013 v celém rozsahu a dále některé národní úpravy a opravy předchozích verzí.

Aktualizovaná verze k 1.1.2013 obsahuje zapracované průběžné změny, které vešly v platnost do roku 2013 včetně.

Aktualizovaná verze k 1.4.2014 obsahuje pouze změny typu „minor“. Největší změnou je úprava názvu dvou hlavních forem onemocnění diabetes mellitus (DM), tedy DM 1. typu (kód E10, dříve DM závislý na inzulinu) a DM 2. typu (kód E11, dříve DM nezávislý na inzulinu).

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, MKN-10, 1.verze, Abecední seznam

MKN-10 Abecední seznam modrý
Ilustrační foto: 
Rok: 
1999
Region: 
Česká republika

Abecední seznam vznikl jako doplněk k prvnímu dílu MKN-10 (tabelárnímu seznamu diagnóz). Slouží pro rychlou orientaci a k rychlejšímu vyhledávání jednotlivých diagnóz a doporučuje se užívat jej společně s prvním dílem.

Platnost této verze končí rokem 2008 vydáním druhé aktualizované verze k 1.1.2009.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize (MKN-9 Abecední seznam)

Ilustrační foto: 
Rok: 
1983
Region: 
Česká republika

Předkládaná  publikace těsně navazuje na „Mezinárodní statistickou klasifikaci nemoci, úrazů a přlčin smrti ve znění 9. decenálnl revize, tabelární seznam" ( Avicenum v Praze 1978). Duvodem jejího vydání byla snaha dát do rukou lékařů i nelékařů spolehlivou pomůcku usnadňujlcl správné a rychlé zařazení jednotlivých chorob. Platnost končí rokem 1993.

Snahou bylo podchytit v abecednim uspořádání nejčastěji používané české i latinské názvy nemoci a urazů bez zbytečných duplicit.

Publikace je zpětně digitalizovaná a vystavena jako "prohledávatelný obraz", tzn. byla provedena analýza textu, je tedy možné vyhledávání podle řetězce znaků (funkce "Hledat"), vč. zkopírování žádaných částí.