Další registry

Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Další registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
 • Vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Věstník MZ č. 10/2004

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem registrace je evidence osob, které nesouhlasí s darováním tkání a orgánů tak, aby nemohlo dojít k neodpovídající manipulaci s jejich tělem po smrti.

Dárcovství orgánů a tkání je vysoce humánním rozhodnutím. Darované orgány a tkáně zachraňují v akutních případech životy mnoha lidem a dalším umožňují prodloužení spokojeného života o mnoho let. To se týká zejména pacientů s onemocněním ledvin, srdce, plic a jater.

Každý člověk má rovněž možnost za svého života vyjádřit nesouhlas s tím, aby po jeho smrti byly ze zemřelého těla odebrány tkáně a orgány vhodné k transplantaci. Aby bylo možné eventuelní nesouhlasy evidovat nebo následně zjišťovat, nebyl-li takový nesouhlas vysloven, zřídilo MZ Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. Vyjadřovaný nesouhlas musí podle zákona č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon) obsahovat některé nezbytné náležitosti a zákonem dané údaje. Zřízený registr naplňuje úkoly vyplývající ze zákona č. 285/2002 Sb. a umožňuje vyjít vstříc zásadním odpůrcům darování orgánů či tkání tak, aby nemohlo dojít k neodpovídající manipulaci s jejich tělem po smrti. Podle tohoto zákona dále zůstává předpokládaný souhlas dárce s tím rozdílem, že musí být zkoumáno, zda není v registru záznam o nesouhlasu občana s odebráním jeho orgánů či tkání.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každý zjištěný evidovaný nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů na území České republiky.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Občané, kteří vyslovili nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů na území České republiky.


Další informace naleznete na adrese: www.nrod.cz

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)

Další registry

Sběr dat do registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů byl na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukončen k 31.12.2013.

 

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do NZIS pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a další prováděcí předpisy
 • Závazné pokyny NZIS - Uživatelská příručka pro aktualizaci k 31.12.2010

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění údajů o věkové struktuře, pohlaví, oboru činnosti, kvalifikační skladbě lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, druhu vlastnictví a druhu zařízení, a to bez ohledu na skutečnost, zda lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonává své povolání v rezortu zdravotnictví, obrany, vnitra, spravedlnosti nebo práce a sociálních věcí.

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů je souborem osob, které absolvovaly lékařskou, farmaceutickou nebo zdravotně sociální fakultu v České republice nebo v cizině. Základní podmínkou pro zařazení lékaře, zubního lékaře či farmaceuta do souboru k 31.12. je, že má se zdravotnickým zařízením (státním, nestátním) uzavřený pracovní poměr nebo je sám zřizovatelem zdravotnického zařízení. Pracovní poměr může být sjednán na dobu určitou, na dobu neurčitou, nebo lékař, zubní lékař či farmaceut je sám vlastníkem, spolumajitelem nebo pronajímatelem zdravotnického zařízení.

Aktualizace RLZF se provádí jedenkrát ročně, vždy k 31.12. daného roku. Předmětem aktualizace jsou změny, které v průběhu roku u lékaře, zubního lékaře či farmaceuta nastanou, např. vydání specializačního indexu, složení atestace, ukončení pracovního poměru, nástup do pracovního poměru, změna evidenčního stavu nebo změna úvazku.

Údaje z RLZF jsou předávány Českému statistickému úřadu pro Statistickou ročenku České republiky, Ministerstvu zdravotnictví, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, jednotlivým odborným společnostem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Agregované údaje jsou dále zasílány mezinárodním organizacím (počty lékařů podle věku, pohlaví, specializací či NUTS II) jako např. Světové zdravotnické organizaci (WHO), Organizaci pro evropskou spolupráci a rozvoj (do databáze OECD Health Data), EU (do databáze Eurostatu).

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO RLZF

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů je, jako součást NZIS, veden v ÚZIS ČR od roku 1962.

1. Údaje o lékaři, zubním lékaři, farmaceutovi

 • rodné číslo
 • kategorie (lékař, zubní lékař, farmaceut)
 • akademický titul
 • vědecká hodnost
 • pedagogický titul
 • studijní obor (fakulta)
 • rok promoce
 • specializační index (průkaz odbornosti)
 • rok zařazení do specializačního indexu (rok vydání průkazu odbornosti)
 • atestace (za všechny ukončené)
 • rok získání atestace (za všechny ukončené)

2. Pracoviště

 • pracovní poměr
 • evidenční stav
 • datum nástupu (měsíc, rok)
 • hlavní obor činnosti na oddělení
 • úvazek

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Základní podmínkou pro zařazení lékaře, zubního lékaře či farmaceuta do souboru k 31.12. je, že má se zdravotnickým zařízením (státním, nestátním) uzavřený pracovní poměr nebo je sám zřizovatelem zdravotnického zařízení a že poskytuje zdravotní péči.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Každé zdravotnické zařízení, k němuž má lékař, zubní lékař nebo farmaceut pracovní nebo obdobný poměr, a dále každý lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem na základě registrace podle zvláštního právního předpisu.

 

Národní registr zdravotnických pracovníků

Další registry
 

 

 

Informace k „Národnímu registru zdravotnických pracovníků“
24. 10. 2017  

Dovolujeme si Vás informovat o vzniku harmonogramu prací a uveřejnění základních dokumentů k Národnímu registru zdravotnických pracovníků. V harmonogramu jsou zaznamenány dílčí metodické kroky nutné k naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků daty. Harmonogram bude průběžně aktualizován. Mezi uveřejněné základní dokumenty patří:
- Uživatelská příručka
- Popis rolí a funkcionalit;
- Popis položek–CRF
Datové rozhraní.

Pro poskytovatele zdravotních služeb v tuto chvíli z harmonogramu nevyplývá žádná součinnost. Poskytovatelé zdravotních služeb budou ÚZIS ČR podrobněji seznámeni s obsahem Národního registru zdravotnických pracovníků v 2. polovině měsíce listopadu.

Zřízení Národního registru zdravotnických pracovníků bylo uveřejněno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, 26. 9. 2017, ročník 2017, částka 9 na straně 33.


25. 9. 2017  
Dovolujeme si Vás informovat, že dne 19. 9. 2017 byl zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

NRZP je v tuto chvíli uveden do testovacího provozu a datové rozhraní, které definuje možnosti zasílání dat do registru, naleznete zde. Ve lhůtě 180-ti dnů od zřízení NRZP subjekty uvedené v § 77 odst. 1 zákona o zdravotních službách předají údaje potřebné pro jeho naplnění. Spuštění ostrého provozu NRZP  předpokládáme v měsíci březnu 2018.

Prosíme lékařské i nelékařské pracovníky o vyčkání na další zveřejňované informace, aktuálně není z Vaší strany požadována ve vztahu k ÚZIS ČR a NRZP žádná nová součinnost.

Speciálně pro nelékařské zdravotnické pracovníky uvádíme, že údaje o nich vedené Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „RZP“), jsou v něm vedeny i nadále. Tyto údaje budou předány správcem RZP do NRZP do 180 dnů ode dne zřízení NRZP. Z tohoto důvodu je důležité, aby údaje vedené v RZP byly aktuální. Prosíme tedy zdravotnické pracovníky, jejichž údaje jsou vedené v RZP a již nejsou aktuální (např. příjmení, jméno, titul, nově přidělené rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa zaměstnavatele a pracovní zařazení, údaje o dosaženém vzdělání), aby  změny údajů neprodleně oznámili a požádali o provedení jejich změny. Bližší informace a žádost naleznete na adrese: http://www.nconzo.cz/web/guest/info-registr.

O dalším aktuálním vývoji budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek:

ÚZIS ČR – http://www.uzis.cz
NCONZO – http:// www.nconzo.cz
MZ ČR – http://www.mzcr.cz

V případě potřeby získat více informací můžete kontaktovat centrální pracoviště ÚZIS ČR:

Email: helpdesk@uzis.cz
Telefon: +420 222 269 999

Dotčená právní úprava:
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Předávající subjekty (§ 77 odst. 1)
Předávané údaje (§ 76 odst. 1)

Pro nelékařské pracovníky:

 • zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
  Přechodná ustanovení bod č. 20

Vývoj v čase

Ústavní soud ČR zrušil ustanovení § 76 a §77 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, které se týkalo Národního registru zdravotnických pracovníků, svým rozhodnutím ze dne 27. listopadu 2012.

Novelou zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016) byl Národní registr zdravotnických pracovníků opět do zákona o zdravotních službách včleněn. V současné době probíhá jeho výstavba a dle přechodných ustanovení uvedeného zákona bude zřízen do 12 měsíců od účinnosti zákona (účinnost zákona od 1.7.2016).

Dle ustanovení zákona o zdravotních službách (§§ 77 a 76) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bude obsahovat údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky.

Registr zdravotnických prostředků

Další registry
 

Účel

Pro zajištění poskytování zdravotní péče vhodnými, bezpečnými a účinnými zdravotnickými prostředky je vedena registrace právnických a fyzických osob, registrace zdravotnických prostředků, hlášení nežádoucích příhod, hlášení o klinických zkouškách a registrace diagnostických prostředků in vitro.

Informace k registru jsou uvedeny na internetových stránkách www.mzcr.cz.

Vyplňování Listu o prohlídce zemřelého (LPZ)

Další registry
xxx

Úvod

 

21. prosince 2015,  s platností od 1.1.2016 byla vydána ve Sbírce zákonů č. 364/2015 Sb., částka 155  novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého).

Obsah formuláře je uveden v příloze vyhlášky, předávání LPZ  by mělo být v maximální možné míře elektronizováno.

Byla vytvořena elektronická šablona formuláře, obsahující položky vymezené přílohou zákona, která umožňuje vyplnění všech částí Listu, jejich kontrolu, elektronické předání vyplněného Listu předepsaným adresátům, ale i tisk prázdného formuláře či formuláře vyplněného elektronicky.

Předávání dat elektronickou cestou je možné také formou datových dávek ve formátu .xml z informačních systémů zdravotnických zařízení odevzdávaných prostřednictvím webové aplikace a datového portálu ÚZIS ČR. Úpravy provedené v rámci novely vyhlášky č. 297/2012 Sb. nemění již existující datové rozhraní pro předání dat LPZ elektronickou cestou.

LPZ je nutné předat na ÚZIS ČR do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého.

Přehled tiskáren, které nabízí novou podobu tiskopisu LPZ naleznete v části Formulář - listinná podoba

Související závazné předpisy

 

 

 

 

 

 

 

Související odkazy: 

Národní registr hrazených zdravotních služeb

Další registry

Novelizací zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1. 7. 2016 byl nově zřízen Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS). V současné době probíhá jeho výstavba. 

Závazné předpisy a metodika

Sběr dat bude probíhat v souladu se Zákonem o zdravotních službách a dalšími právními předpisy, zejména:

 • Prováděcí právní předpis k zákonu o zdravotních službách - vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Metodické materiály, které vznikly pro účely tohoto registru:

Účel sběru dat

Základním účelem sběru dat do Národního registru hrazených zdravotních služeb je naplnění Zákona o zdravotních službách, a to v oblasti:

 • Produkce oficiálních statistik populačního zdraví a zdravotních služeb,
 • Tvorby indikátorů kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb,
 • Realizace a zpracování výběrových šetření o potřebě a spotřebě zdravotních služeb,
 • Validace obsahu zdravotnických registrů NZIS a dat z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě, která jsou součástí NZIS,
 • Vývoje a správy klasifikačního systému CZ-DRG (nad daty všech poskytovatelů akutní lůžkové péče),
 • Tvorby podkladů pro optimalizaci systému úhrad zdravotních služeb v ČR,
 • Potřeb vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví,
 • Zpracování údajů pro statistické účely, včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce.

Rozsah sbíraných dat

Rozsah předávaných dat je určen v par. 77a Zákona o zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.):

(1) Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a čase poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické osobě, která zdravotní službu poskytla, pojištěnci, kterému byla zdravotní služba poskytnuta, a o provedených úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění.

(2) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje podle odstavce 1 zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila, a to

a) identifikační údaje zdravotní pojišťovny, která úhradu zdravotních služeb provedla,

b) identifikační údaje

1. poskytovatele, včetně identifikace pracoviště,

2. poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm. b),

c) rozsah zdravotních služeb, o jejichž poskytování a úhradě uzavřela zdravotní pojišťovna s poskytovatelem nebo poskytovatelem sociálních služeb uvedeným v písmenu b) bodu 2 smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

d) údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskytovatele, k jejichž zajištění se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,

e) vymezení zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena,

f) výši úhrady za zdravotní služby vymezené podle písmene e), poskytnuté zdravotní pojišťovnou,

g) typ úhrady a

h) období, v němž byly poskytnuty zdravotní služby vymezené podle písmene e), za které zdravotní pojišťovna poskytla úhradu ve výši uvedené podle písmene f).

(3) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb dále zdravotní pojišťovna uvedená v odstavci 2 předává

a) identifikační číslo pojištěnce, kterému byla poskytnuta zdravotní služba specifikovaná podle písmene b) a uhrazená zdravotní pojišťovnou poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb,

b) specifikaci zdravotní služby poskytnuté pojištěnci, včetně uvedení data poskytnutí zdravotní služby.

Přesná specifikace všech předávaných parametrů je uvedena v metodice a datovém rozhraní registru.

Subjekty zapojené v Registru

Role subjektů v systému Registru jsou následující:

 • Zdravotní pojišťovna – poskytuje data do Registru, má kontrolu nad přenosy dat ze svého informačního systému do Registru včetně evidence všech provedených exportů. Může požadovat po ÚZIS ČR analytické reporty, které jsou nad jejími vlastními daty + případné porovnání s agregovanými daty ostatních ZP, to vše v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem o zdravotních službách a interními postupy ÚZIS ČR vztahujícími se na předávání dat a analýz zpravodajským jednotkám NZIS.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) – zákonný věcný a technický správce a provozovatel Registru, garantuje bezpečnost dat včetně zajištění bezpečnosti osobních a dalších údajů v souladu s platnými právními předpisy, kontroluje kvalitu předávaných dat a reprezentativnost statistických a analytických výstupů z Registru.
 • Externí subjekty – mohou na základě adresné žádosti čerpat informační servis; jsou jim předávány pouze údaje v takové v podobě, ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu v registru evidovanou. Každé externí předání dat podléhá posouzení žádosti daného externího subjektu poradou vedení ÚZIS ČR a je řádně protokolárně posouzeno a zaznamenáno. Týká se i požadavků MZ ČR a jiných státních institucí.

Zpravodajské jednotky

Všechny zdravotní pojišťovny ČR, které hradí zdravotní služby poskytované svým pojištěncům z prostředků veřejného zdravotního pojištění.