Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD)

Národní zdravotní registry

NOVINKY

27.10.2015 Formuláře zahájení a ukončení léčby k NRLUD
31.07.2015 Datové rozhraní NRLUD
08.07.2015 Příručky k NRLUD
03.03.2015 Oznámení spuštění Národního registru léčby uživatelů drog
2. března 2015 byl zahájen provoz Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD). ...
18.12.2014 Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (2. dopis)
Navázání na předchozí stručnou informaci o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD). Níže jsou uvedena základní fakta a souhrnný popis registru. Dále bychom vás rádi informovali o registraci uživatelů a o připravovaných dokumentech. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • The Treatment demand indicator (dále TDI) Standard Protocol version 3.0 Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost.

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Národní registr léčby uživatelů drog je registrem zaměřeným na shromažďování údajů o pacientech při vstupu do a výstupu z léčby závislosti včetně kontaktních, poradenských a resocializačních programů pro uživatele drog, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. Tento registr poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Údaje budou použity při tvorbě protidrogové politiky a strategie ČR a v mezinárodním kontextu i v EU.

Indikátor žádosti o léčbu je jedním z pěti klíčových indikátorů drogové epidemiologie stanovených Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (dále EMCDDA), jejichž sběr je členským státům EU uložen v článku 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006. Sledování žádostí o léčbu je součástí Drogového informačního systému, jehož realizaci předpokládá řada usnesení vlády k národním strategiím protidrogové politiky a jejich akčním plánům, aktuálně k Národní strategii protidrogové politiky na období 2010-2018 a akčního plánu na období 2010-2012. Léčba spolu se sociální reintegrací a harm reduction, čili snížení negativních důsledků užívání drog, jsou dva ze čtyř pilířů české protidrogové strategie. Bez sledování vývoje v poskytování léčby a specializovaných služeb uživatelům drog nelze vývoj v těchto oblastech protidrogové politiky sledovat a hodnotit.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je osoba s problémy způsobenými užíváním návykových látek nebo osoba na nich závislá, která vstoupila nebo byla zařazena do programu zaměřeného na poradenství a léčbu závislosti prováděného léčebnými a poradenskými zařízeními.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

1. Každý poskytovatel zdravotních služeb poskytující odbornou péči osobám užívajícím návykové látky a osobám na těchto látkách závislým podle zákona upravujícího opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami[1]) formou:

 • ambulantní péče,
 • jednodenní péče,
 • lůžkové péče,
 • detoxifikace prováděné v rámci ambulantní nebo lůžkové péče,
 • substituční léčby, kterou poskytují všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich obor či odbornost.

2. Každý poskytovatel sociálních služeb[2]) poskytující odbornou péči osobám užívajícím návykové látky a osobám na těchto látkách závislým podle zákona upravujícího opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, formou služeb sociální péče, sociální prevence a programů sociálního poradenství.


[1] Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách., ve znění pozdějších předpisů.

Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL)

Národní zdravotní registry

NOVINKY:

18.01.2011 Upozornění pro lékaře předepisující léčivé přípravky Subutex a Suboxone – obnovení papírových hlášenek (NRULISL)
Od 1. února 2011 mohou lékaři hlásit pacienty v substituční léčbě do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL) opět prostřednictvím papírových hlášenek. Povinnost hlásit tyto pacienty vyplývá ze zákona č. 379/2005 Sb., podle kterého jsou všechna zdravotnická zařízení poskytující substituční léčbu povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (viz celý článek). ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády č. 111/1998 ke Koncepci a programu protidrogové politiky vlády
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Standard substituční léčby (částka 3/2008 Věstník MZ)
 • Uživatelská příručka pro aplikaci, Pokyny pro vyplňování hlášení, formuláře a další informace

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Základním cílem zjišťování požadovaných údajů v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (dále jen NRULISL) je možnost zdravotnických zařízení poskytujících substituční léčbu ověřit si před zahájením léčby, zda pacientovi již není poskytována substituční terapie v jiném zdravotnickém zařízení. Tím by se mělo zabránit vícenásobné preskripci a úniku substitučních látek na nelegální trh.

Účelem zjišťování požadovaných údajů je shromažďování dat o pacientech při vstupu a výstupu ze substitučního programu, jejich verifikace, ukládání a zpracování. Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy, epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Souhrnná data jsou podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zajištění substituční léčby. Údaje jsou použity při tvorbě protidrogové politiky a strategie ČR a v mezinárodním kontextu i v EU.

NRULISL je celoplošným populačním registrem, který navazuje na informační systém provozovaný v ÚZIS ČR od roku 2000.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRULISL

V registru jsou evidováni všichni pacienti zařazení do substitučního programu (viz Standard substituční léčby, Věstník MZ ČR, částka 3/2008) u všech lékařů bez ohledu na odbornou specializaci.

1. Informace o pacientovi

 • rodné číslo
 • obec, okres, kraj místa trvalého pobytu
 • příslušnost k EU
 • stát
 • zdravotní pojišťovna
 • číslo pojištěnce

2. Informace k léčbě

 • datum aplikace předepsané substituční látky (rok, měsíc, den)
 • předepsaná substituční látka/léčivý přípravek
 • výsledek vyšetření viru lidského imunodieficientu (HIV)
 • výsledek vyšetření HBsAg
 • výsledek vyšetření anti HBsAg
 • výsledek vyšetření anti HBcAg
 • výsledek vyšetření anti HCV
 • výsledek vyšetření HCV PCR RNA
 • drogy, které pacient uvedl, že užíval
 • datum hlášení
 • diagnóza (F11, F19)

3. Informace o ukončení a změně substituční léčby

 • důvod ukončení
 • pacient na závěr léčby podstoupil řízenou detoxi(fi)kaci
 • trvání detoxi(fi)kace ve dnech
 • použitá substituční látka/léčivý přípravek
 • předání dokumentace – komu (název ZZ)
 • datum ukončení

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je pacient zařazený do substitučního programu prováděného ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na odbornou specializaci lékaře.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Všechna zdravotnická zařízení poskytující substituční léčbu, bez ohledu na odbornou specializaci lékaře.