Odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb k tématu "Národní systém hlášení nežádoucích událostí" (3.12.2014)

Dne 3.12.2014 proběhlo v Benediktínském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; RNDr. M. Mužík, Ph.D.; Ing. M. Blaha, Ph.D.) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU

Dne 3.12.2014 proběhlo v Benediktínském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49/320, Praha 2, odborné setkání zástupců poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v Národním systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU) a zástupců Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS – doc. PhDr. A. Pokorná, Ph.D.; RNDr. M. Mužík, Ph.D.; Ing. M. Blaha, Ph.D.) a Odboru zdravotních služeb MZ ČR (Mgr. Kalvachová), kteří v současné době odborně a metodicky garantují činnost NSHNU

Setkání se aktivně účastnilo celkem 54 zástupců poskytovatelů zdravotních služeb, z 39 zdravotnických zařízení a 5 členů Expertní skupiny pro NSHNU. Mnoho přihlášených účastníků se omluvilo, z důvodu aktuálního kalamitního počasí. Všem oprávněným osobám, které zastupují jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb, je proto poskytnuta zpětná vazba prostřednictvím zveřejnění zprávy o odborném setkání a také podklady, které byly prezentovány v průběhu odborného setkání.

V rámci programu (viz pozvánka na odborné setkání) byla prezentována stávající situace z hlediska technického zajištění NSHNU a dále plánované oblasti rozvoje systému (viz podklady k odbornému setkání zveřejněné online na stránkách ÚZIS v sekci semináře). V diskusi byly identifikovány významné oblasti, které vyžadují další rozvoj a zejména předpokládají vzájemnou spolupráci mezi garanty NSHNU a jejich cílovými uživateli. Opakovaně byla zmiňována nutnost přizpůsobení systému požadavkům uživatelů ve smyslu účelné služby a nástroje pro monitorování výskytu nežádoucích událostí a zejména možnosti přípravy metodických doporučení a preventivních opatření na národní úrovni.

Hlavní diskutované oblasti:

  1. univerzální základní přístup hodnocení – obdobný dosavadnímu s přímou zpětnou vazbou pro konkrétní pracoviště;
  2. zpracování analýzy dle specifických požadavků konkrétního zdravotnického zařízení;
  3. pro vysoce motivovaná pracoviště bude připravena hlubší analýza zaměřená na specifické parametry, jejichž vyhodnocení (např. v menším souboru poskytovatelů zdravotních služeb se stejným spektrem činností) umožní participaci na vytváření na důkazech založených národních doporučení; součástí těchto sofistikovaných strategií bude také možnost sdílení dat, realizace projektů a prospektivních či retrospektivních průzkumů apod.

Úkoly vyplývající z odborného setkání pro zástupce poskytovatelů zdravotních služeb:

Další plánovaný termín odborného setkání

S ohledem na dohodu o stávajícím technickém zajištění NSHNU do konce června roku 2015, by se mělo další plánované setkání uskutečnit v dubnu 2015, uživatelům je ale trvale k dispozici podpora prostřednictvím helpdesku a pracovníků ÚZIS.

V Praze dne 10. 12. 2014