KlasifiKon 2017 - videozáznamy přednášek

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017. Protože konference nahlížela problematiku klasifikace ze všech úhlů pohledu a byla koncipována s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a vytvořili tak aktuální "video-učebnici" z oblasti klinických klasifikací.
Adobe Systems

Záznamy přednášek (webcast) z konference KlasifiKon 2017 - Konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech 

Související informace: 

Zpráva o konferenci s prezentacemi a videoreportáží

Program konference KlasifiKon 2017

Zpráva z konference DRG Restart 2017

Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

 

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 pořádal ÚZIS ČR pod záštitou Ministra zdravotnictví ČR, Kanceláře Světové zdravotnické organizace v České republice a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v prostorách Kongresového centra Nemocnice Na Homolce konferenci KlasifiKon 2017. Konference byla zaměřená na problematiku klasifikačních a terminologických systémů ve zdravotnictví.

Protože konference nahlížela problematiku klasifikace ze všech úhlů pohledu a byla koncipována s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností, rozhodli jsme se všechny přednášky natočit a vytvořili tak aktuální "video-učebnici" z oblasti klinických klasifikací. Všechny přednášky nyní můžete zhlédnout přesně tak, jak byly předneseny během konference. 

O konferenci si můžete také přečíst zprávu na webu, poslechnout rozhovory se zahraničmi hosty konference a dalšími přednášejícími a  stáhnout prezentace v pdf. 

Video přednášky z konference: 

Kliknutím na název přednášky se Vám zobrazí stránka s videozáznamem přednášky, včetně slidů. Pro načtení přednášky potřebujete kvalitní internetové připojení.

PŘEHLEDOVÉ PŘEDNÁŠKY

TERMINOLOGIE – ZÁKLAD SROZUMITELNOSTI ZDRAVOTNICTVÍ

OBOROVÉ KLASIFIKACE A KLASIFIKACE WHO

CASEMIX KLASIFIKACE A SOUVISEJÍCÍ NÁSTROJE

KLASIFIKACE ZDRAVOTNÍCH INTERVENCÍ

KVALITA KÓDOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Ian Green: SNOMED Clinical Terminology

Příspěvek zaměřený na informační a terminologické modely SNOMED CT detailně popisuje strukturu tohoto nástroje, vlastnosti a způsob využívání pro podporu zdravotní péče a práce klinických pracovníků. Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Ing. Markéta Bartůňková: Metodika ocenění hospitalizačního případu

V klasifikačním systému hospitalizačních případů CZ-DRG tvoří klasifikace ekonomických zdrojů a pracovišť společně se zvolenou kalkulační metodou ABC  nosné pilíře ke stanovení nákladové hodnoty hospitalizačních případů v akutní lůžkové péči. Výsledné ocenění jednotlivých hospitalizačních případů  představuje základnu pro stanovení relativní nákladovosti nových skupin klasifikačního systému CZ-DRG.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

Prezentace obsahuje vybrané pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016. Veškeré číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Další informace o metodice oceňování hospitalizačních případů zazněly na konferenci DRG Restart 2017, konané ve dnech 29. a 30. 11. 2017. Konference DRG Restart 2017 představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. 

Ing. Zuzana Ticháčková: Kategorizace zdravotnických prostředků z pohledu VZP ČR

Příspěvek popisuje současný stav kategorizace zdravotnických prostředků z pohledu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Hodnotí výstupy projektu „Kategorizace a ocenění zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků“, který byl řešen ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR v letech 2014 až 2016 a poskytuje možný pohled do budoucna.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Irena Rubešová: ICHI, mezinárodní standard pro popis poskytnuté péče

International Classification of Health Intervention (ICHI, v překladu mezinárodní klasifikace zdravotních intervencí) patří do rodiny klasifikací, které vyvíjí a spravuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Cílem WHO je na celosvětové úrovni sjednotit kódování zdravotnických intervencí a tím umožnit mezinárodní hodnocení a srovnávání poskytované zdravotní péče.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Irena Rubešová: Ozvěny Snomed CT Expo Bratislava 2017

Ohlédnutí za společným setkáním členů a sympatizantů Snomed CT v Bratislavě v říjnu 2017. Představení praktických ukázek používání Snomed CT z Nizozemí a Kanady a krátké zamyšlení nad vizemi a perspektivami Snomed CT v České republice. Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Jiří Novák, MUDr. Miroslav Zvolský: TNM klasifikace zhoubných novotvarů

Klasifikace TNM představuje jeden ze základních mezinárodních klasifikačních systémů v onkologii. Tato klasifikace slouží k popisu anatomického rozsahu solidních nádorových onemocnění - v místě primárního nádoru (T), v oblasti spádových mízních uzlin (N) a v místech vzdáleného orgánového metastatického postižení (M). Celkový rozsah zhoubného nádorového onemocnění se souhrnně popíše/klasifikuje pomocí konkrétních hodnot pro T, N a M; z hodnot T, N a M se následně určí tzv. klinické stadium onemocnění.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., MUDr. Miroslav Zvolský: Tvorba pravidel kódování novotvarů pro systém CZ-DRG

Klasifikace novotvarů dle aktuálně platné verze Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) obsahuje celou řadu výzev spočívajících jednak přímo v samotných pravidlech, která jsou v některých bodech poměrně nejasná a dokonce u některých ve vzájemném rozporu. Pro potřeby CZ-DRG vyvstala nutnost sjednotit výklad některých konkrétních problematických pravidel. 

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Martin Papáč, MBA: Pravidla pro kódování diagnóz CZ-DRG: Nemoci oběhové soustavy

Příspěvek seznamuje s obecnými poznámkami ke kódování kardiovaskulárních nemocí dle kapitoly IX. MKN-10. Důraz je věnovaný na zastaralost klasifikace, zejména u revmatických onemocnění endokardu, které se v současné době vyskytují pouze sporadicky. Na veškeré problematické okolnosti a jasné chyby v klasifikaci je upozorněno a je doporučen způsob vykazování adekvátních kódů.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Michal Pelíšek: Pravidla pro kódování diagnóz u onemocnění nervové soustavy

Sestavení kapitoly Kodérského manuálu týkající se onemocnění nervové soustavy bylo komplikováno zejména nesouladem mezi aktuální podobou MKN-10 v řadě subkapitol a dynamicky se rozvíjejícím oborem s tvorbou nových odborně respektovaných klasifikací. Příspěvek uvádí některé ze sporných a delší dobu diskutovaných neurologických kodérských problémů a představuje část I kapitoly věnované kódování cévních onemocnění mozku.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Miroslav Zvolský: Aktivity ÚZIS ČR v přejímání, implementaci a tvorbě klasifikací

ÚZIS ČR dlouhodobě realizuje správu českých překladů mezinárodních klasifikací pro oblast zdravotnictví, ať již přímým kontaktem s garantujícími mezinárodními organizacemi (především WHO) nebo na základě pověření Ministerstva zdravotnictví. Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Miroslav Zvolský: Národní pravidla kódování diagnóz dle MKN-10

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) obsahuje vnitřní pravidla pro kódování nemocnosti a  úmrtnosti a obecná pravidla pro použití klasifikace jako celku. Část pravidel vyplývajících z použití MKN-10 pro vykazování akutní lůžkové péče pro potřeby zařazování hospitalizačních případů v klasifikaci IR-DRG obsahuje dokument "Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG". Přesto existují některé sporné oblasti, které nejsou v oblasti vykazování lůžkové péče pokryty. Iniciativou některých poskytovatelů zdravotních služeb vznikl tzv. Kodérský manuál, který se od roku 2015 snaží dále rozvíjet ÚZIS ČR v rámci projektu DRG Restart. Nová pravidla by měla řešit sporné otázky a přizpůsobit pravidla kódování nově vyvíjené klasifikaci hospitalizačních případů CZ-DRG. ​

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Miroslav Zvolský: Ukázka identifikace/kódování klinických situací v různých klasifikačních systémech zdravotnických intervencí

V České republice je používán pro kódování/identifikaci zdravotních intervencí Seznam zdravotních výkonů (SZV). Ústav zdravotnických informací a statistiky připravuje národní Klasifikaci hospitalizačních procedur (KHP) na kvalitativně odlišném základu.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Pavel Tesner: Terminologie vzácných nemocí – Orphanet

Orphanet je portál o vzácných onemocnění sloužící ke zlepšování diagnostiky, léčby a péči o pacienty. Obsahuje klasifikační systém pro vzácná onemocnění a v nedávné době proběhl jeho překlad do češtiny. Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Pavel Turek: Pravidla pro kódování diagnóz u onemocnění oka v systému CZ-DRG

Pro VII. kapitolu Kodérského manuálu „Nemoci oka a očních adnex“ (H00-H59) platí obecná pravidla kódování. U některých očních onemocnění je v současnosti používána odborná terminologie, kterou v abecedním ani tabelárním seznamu MKN-10 nelze dohledat nebo jen velmi obtížně. V těchto případech je manuál doplněn o vysvětlení s příklady.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Pavlína Vyhnanovská, Ph.D.: Klasifikace hospitalizačních procedur

Klasifikace hospitalizačních procedur je nově vytvářený systém, který obsahuje úplný výčet všech procedur (intervencí, výkonů), které jsou nebo mohou být vykonávány v ČR v souladu se správnou lékařskou praxí. Navržená klasifikace umožňuje standardizovaný členěný popis zdravotních procedur (tj. intervencí, výkonů). 

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

MUDr. Petra Sládková, Ph.D.: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností – WHODAS + ostatní nástroje

WHODAS II (World Health Organization Disability Assessment Schedule) je subjektivní sebehodnotící nástroj pro hodnocení disability vytvořený ve spolupráci s WHO. SF – 36 (Short Form) je sebehodnotící dotazník hodnotící kvalitu života, fyzický a duševní stav jedince. 

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Mgr. Alena Smutná: Tezaurus MeSH – poznámky k tvorbě a revizi českého překladu

Tezaurus Medical Subject Headings (MeSH) je americký slovník určený pro zpracování, pořádání a vyhledávání biomedicínských informací. Jeho producentem je National Library of Medicine USA (NLM). Národní lékařská knihovna (NLK) nevytváří pouze nové překlady, také pravidelně reviduje a doplňuje i starší deskriptory tohoto nástroje.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Mgr. Aleš Beran: Výzvy lékařské terminologie v českém prostředí

Příspěvek přináší pohled filologa na proces vytváření a kodifikace lékařských termínů v  českém klinickém prostředí, a to zejména v souvislosti s klinickými klasifikacemi. Ty se za určitých okolností mohou stát vedle slovníkových a encyklopedických příruček důležitým normotvorným zdrojem formujícím jazykovou podobu v praxi užívané lékařské terminologie, a mohou tak pozitivně ovlivňovat kvalitu lékařského diskurzu na všech možných úrovních.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Mgr. Anna Krulová: Funkční míra nezávislosti – měřící nástroj v posouzení soběstačnosti

Funkční míra nezávislosti (FIM) je součástí jednotného systému zpracování dat v rehabilitaci. Je určen ke stanovení stupně poruchy, změn v průběhu rehabilitace a k hodnocení efektivnosti rehabilitačních programů. Lze ho používat u různých diagnostických skupin.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Mgr. Dalibor Slovák: Představení aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro rok 2018

K 1. 1. 2018 vstupuje v platnost nová aktualizace MKN-10. Příspěvek seznamuje se změnami provedenými v Tabelární části a Abecedním seznamu klasifikace schválených Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Značných změn doznala rovněž Instrukční příručka, kde na rozsáhlé změny schválené WHO navázala v českém vydání velká pravopisná, stylistická a terminologická revize.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Mgr. Dalibor Slovák: Terminologické změny v Mezinárodní klasifikaci nemocí

Při příležitosti aktualizace MKN-10 k 1. 1. 2018, která vyústí rovněž v nové knižní vydání všech tří svazků, přistoupil tým zabývající se klinickými klasifikacemi ÚZIS ČR k revizi terminologie použité zejména v Tabelární části uvedeného nástroje. Při sjednocování terminologie obecně vzniká napětí mezi deskriptivním a preskriptivním přístupem, např. v otázce použití latinských, počeštělých nebo českých termínů. Přesto došlo k vyjasnění a zpřesnění přibližně v padesáti terminologických otázkách.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Mgr. Irena Storová: ATC/DDD – Mezinárodní klasifikace léčiv

Anatomicko-terapeuticko-chemická (ATC) klasifikace je mezinárodní systém třídění léčivých látek, který spravuje Spolupracující centrum WHO. V tomto systému klasifikace jsou léčivé látky rozděleny pomocí alfanumerického kódu do různých skupin podle orgánových systémů, na něž působí, a dále podle jejich terapeutických, farmakologických a chemických vlastností. Spolu s definovanou denní dávkou (DDD) jako technickou srovnávací jednotkou vytváří tento systém jednotnou metodiku pro vzájemné porovnávání a sledování spotřeb léčivých přípravků při zpracování pomocí výpočetní techniky.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Mgr. Magdaléna Baštecká, Bc. Kateřina Alexandrová: Výběr základní příčiny smrti a kvalita vyplnění LPZ

Příspěvek se zabývá pravidly pro výběr základní příčiny smrti, která je prezentována v oficiální statistice příčin smrti, a kvalitou vyplnění listu o prohlídce zemřelého (LPZ). Cílem je také seznámit se s rozsahem využití dat LPZ pro statistické účely a se způsobem zpracování příčin smrti na Českém statistickém úřadě (ČSÚ) včetně využití mezinárodního softwaru IRIS pro automatizované kódování příčin smrti.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Mgr. Pavlína Žílová: Seznam zdravotních výkonů

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami vznikla v roce 1998, od té doby bylo vytvořeno již 20 novel, nicméně ani po těchto změnách není Seznam zdravotních výkonů v ideální podobě. Do budoucna by se měla připravit velká novela, která by měla zdravotní výkony a jejich bodové ohodnocení přiblížit více realitě. Je ale otázkou, zda takto rozsáhlé změny budou mít politickou podporu.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Mgr. Petra Przeczková: Metodika kódování diagnóz pro IR-DRG verze 015 pro rok 2018

Metodika kódování diagnóz představuje jeden z klíčových podkladů využitých v systému IR-DRG, která kromě obecných pravidel pro kódování diagnóz přináší i speciální pravidla pro kódování sporných diagnóz. V systému IR-DRG je jako kódovací nástroj použita Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů - 10. revize (MKN-10). Proces kódování se tedy řídí nejen pokyny obsaženými v MKN-10 ale také pravidly uvedenými v Metodice kódování diagnóz IR-DRG, přičemž pravidla platné Metodiky kódování jsou nadřazená pravidlům v MKN-10.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

PhDr. Petra Nováková: Interaktivní výukový program MKN-10

Světová zdravotnická organizace (WHO) vytvořila výukový program pro kódování diagnóz dle MKN-10. Kolektivem autorů ÚZIS ČR spolu s externími spolupracovníky byl tento výukový program přeložen do českého jazyka a provedeny aktualizace dle platné verze MKN-10. Současná verze programu je určena nejen osobám, které využívají MKN-10, ale lze ho také doporučit všem zájemcům o klinické kódování. Samotná forma programu je uzpůsobena jak osobám s lékařským vzděláním, tak osobám s minimálními nebo žádnými znalostmi dané odbornosti.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

Upozornění: součástí prezentace výukového programu byla živá ukázka na webu www.uzis.cz. Pro účely zpracování přednášky je nahrazena statickými obrázky.

Vstup do MKN-10 Interaktivního výukového programu

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.: Klasifikační systém hospitalizačních případů CZ-DRG verze 1.0

Pacientské klasifikační systémy mají ve většině vyspělých zemí důležitou úlohu v monitoringu a financování zdravotní péče s tím, že nejčastěji jsou tyto systémy využívány v akutní lůžkové péči. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vytvořil v souladu s §41a zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění první verzi klasifikačního systému hospitalizačních případů CZ-DRG pro klasifikaci pacientů v rámci akutní lůžkové péče v ČR.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

Prezentace obsahuje vybrané pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016. Veškeré číselné výstupy je třeba vnímat pouze jako pilotní odhady, které budou dále procházet recenzí, validacemi a dalším kalibračním sběrem dat za rok 2017.

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

Další informace o klasifikačních systémech hospitalizačních případů CZ-DRG verze 1.0 zazněly na konferenci DRG Restart 2017, konané ve dnech 29. a 30. 11. 2017. Konference DRG Restart 2017 představila pilotní výsledky nákladového oceňování hospitalizačních případů vzešlé ze sběru dat referenčních nemocnic za rok 2016, včetně prvotní extrapolace těchto dat na celý segment akutní lůžkové péče. 

Ulrich Vogel: DIMDI, WHO FIC Collaboration Centre Activities

DIMDI institut  (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information) zodpovědný za vydávání oficiálních lékařských klasifikací, poskytuje i další terminologie a standardy, které jsou důležité pro zdravotní tématiku. Kromě toho DIMDI vyvíjí a provozuje databázové informační systémy pro léčiva, zdravotnické prostředky a zdravotní péči, které lze promítnout v programu hodnocení zdravotnických technologií (HTA). Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – implementace v ČR

Cílem klasifikace MKF je poskytnout jednotný a standardní jazyk pro zdravotní kondici a se zdravím související oblasti. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností a zdraví (ICF), vytváří koncepční rámec, umožňuje lépe definovat a vyhodnotit pozitivní nebo naopak negativní dopady různých aspektů prostředí na participaci osob se zdravotním postižením – jak toto prostředí zmenšuje důsledky zdravotního postižení (facilitace), anebo jak je naopak umocňuje vytvářením nových překážek (bariéry).

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.: Barthelové test a další objektivizující škály v ošetřovatelství

Využívání měřících technik, testů a screeningových nástrojů je v současné ošetřovatelské klinické praxi značně heterogenní a podléhá lokálnímu know-how daného pracoviště (místa poskytování péče). Mezi hlavní problematické oblasti patří využívání nejednotných kriteriálních parametrů a cut off pointů v rámci obdobných, či totožných hodnotících nástrojů, ale také využívání nestandardně přeložených variant zahraničních nástrojů, či  dokonce tvorba vlastních většinou nedostatečně validizovaných škál.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

dr. Barry Daniels: GMDN – Introduction and International Use

GMDN nomenklatura je mezinárodně, resp. globálně uznávaný třídící systém pro zdravotnické prostředky, který se permanentně rozvíjí a aktualizuje. Původně tato nomenklatura vznikla ve spolupráci s Evropskou komisí a v současné době je spravována celosvětově GMDN Agency sídlící ve Velké Británii. Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., FBMI: Klasifikace zdravotnické techniky – problémy a přístupy

V současném zdravotnictví se stále zvyšuje role zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče. Na rozdíl od léků či diagnóz, zdravotnická technika nemá světově  uznávaný jednotný klasifikační systém. Pokusem o sjednocení stávajících zahraničních přístupů byl projekt ÚZIS ČR  zaměřený na kategorizaci a oceňovaní zdravotnické techniky a prostředků. Současná podoba české kategorizace se však charakterizuje několika problémy ohrožující následné využití v praxi. Z těchto důvodů kolektiv ÚZIS ČR stojí před náročnými výzvami v rámci dalšího rozvoje jednotné klasifikace zdravotnické techniky.

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017

prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.: Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii MKN-O-3

Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) byla sestavena před čtyřiceti lety zejména pro potřeby onkologických registrů pro kódování histologického typu (morfologie) a místa (topografie) nádorů a zároveň uvádí oficiální názvosloví jednotlivých typů nádorů inkorporované zároveň do Systemizovaného názvosloví v medicíně (SNOMED).

Záznam přednášky byl pořízen během konference KlasifiKon 2017, která se konala ve dnech 7. – 8. listopadu 2017 a byla věnována klinickým klasifikačním a terminologickým systémům. 

 

Další přednášky z konference KlasifiKon 2017