Informace o NZIS

Úloha Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) je definována v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v § 70 odst. 1 a jeho novele č. 147/2016 Sb. s účinností od 1.7. 2016. 

NZIS je  jednotný celostátní informační systém veřejné správy určený

Správou NZIS byl na základě pověření MZ pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) v souladu se základním účelem a předmětem jeho činnosti vyplývajícím ze Statutu ÚZIS ČR. Rozsah pověření je vymezen § 72 odst. 1, písm. a) až d) a f) až g) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jeho novelou č. 147/2016 Sb. 

ÚZIS ČR je též součástí státní statistické služby a tuto činnost vykonává podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

ÚZIS ČR při nakládání s osobními údaji NZIS zajišťuje úkoly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Registry a Informační systémy NZIS

Národní zdravotní registry

Historie

Do roku 2002 byla individuální hlášení zařazena do Programu statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví, který je součástí Programu statistických zjišťování vyhlašovaného Českým statistickým úřadem.

V roce 2002 zřídilo Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní zdravotní registry na základě zmocnění v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění. U vyhlášených registrů byly uveřejněny informace o účelu a jejich zdůvodnění, o výkonných orgánech registru a jejich kompetenci a o Radě registru. V roce 2004 vstoupila v platnost novela tohoto zákona, která konkrétně uvedla třináct Národních zdravotních registrů a vymezila osobní a další údaje, které lze bez souhlasu subjektu údajů v registrech zpracovávat. V roce 2006 byl další novelou zákona rozšířen počet registrů o Národní registr asistované reprodukce. 

1. dubna 2012 vstoupil v platnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který nahradil dosud platný zákon č. 20/1966 Sb. a z hlediska Národních zdravotních registrů kodifikoval stav, který již existoval a upřesnil podmínky jejich provozování. Oproti zákonu č. 20/1966 Sb., bylo v novém zákonu uvedeno deset Národních zdravotních registrů. V zákonu č. 372/2011 Sb. byly některé registry zrušeny, některé sloučeny a jiné nově zavedeny. Nově byl zaveden Národní registr úrazů, Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve a Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství. S účinností od 1.7. 2016 dochází ke změně , resp, novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. 

Národní zdravotní registry vznikly převážně z iniciativy odborných lékařských společností, které stanovily odbornou náplň. O každý národní zdravotní registr se stará určená státní instituce, tzv. správce registru, který garantuje metodickou a obsahovou jednotu registru a jeho účel. Poradním orgánem správce registru je Rada registru složená z reprezentantů navržených příslušnou odbornou lékařskou společností, zástupců MZ, pracovníků správce a případného zpracovatele. Příslušná odborná lékařská společnost je odborným garantem registru. Řada registrů má již dlouholetou tradici např. onkologický registr vznikl již v roce 1976 a registr hospitalizovaných v roce 1960.

Současný stav

S účinností od 1.7. 2016 dochází k novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb.  Novela rozšířila seznam národních zdravotních registrů uvedených v příloze zákona o Národní diabetologický registr a Národní registr intenzivní péče.

Přehled Národních zdravotních registrů dle novely zákona č. 372/2011 Sb. zákonem č. 147/2016 Sb.:

Vymezení rozsahu informací předávaných poskytovateli zdravotních služeb do Národních zdravotních registrů bude přesně stanoveno v datovém standardu Ministerstva zdravotnictví a závazných metodických pokynech k Národnímu zdravotnickému informačnímu systému.

Základní informace o registrech

Účelem registrů je sledovat vývoj, příčiny a důsledky nejenom závažných onemocnění, a to včetně důsledků ekonomických, a jejich dopady do sociální sféry a ekonomiky sociálního systému, evidence a sledování pacientů, včetně zemřelých, s vybranými společensky závažnými nemocemi,sledování výskytu, vývoje, příčin a důsledků těchto nemocí a návaznosti další péče, a evidence a sledování pacientů s úrazy, a dále statistická a vědecká zpracování dat registrů zaměřená zejména na analýzy zdravotního stavu obyvatel a kvalitu a využívání zdravotní péče s cílem zlepšovat zdraví populace.

Význam zdravotních registrů mimo jiné také spočívá v jejich možnosti monitorovat současné trendy v kvalitě poskytování zdravotní péče v celé ČR v porovnání s ostatními evropskými státy. Informace z registrů slouží pro databáze zdravotnických ukazatelů Eurostatu, Světové zdravotnické organizace (WHO), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a pro další mezinárodní srovnání.

Záznamy v registrech neobsahují jméno, příjmení, adresu subjektu údajů (pacienta) a ani žádné detailní osobní charakteristiky.

Přístup k datům a jejich ochrana

Individuální údaje z registrů nejsou veřejně přístupné. Údaje z registrů jsou poskytovány pouze v agregované podobě (např. za územní celky, za druhy zdravotnických zařízení, za skupiny diagnóz, za jednotlivé diagnózy). Pouze pro vědecké a výzkumné účely lze poskytnout neagregované anonymizované osobní údaje. Vyjma případů, kdy data registru jsou přímo využívána při poskytování zdravotní péče není důležitá identifikace osoby jako takové, ale to, zda nahlášené případy v registrech patří ke stejné osobě nebo k různým osobám. Bez identifikátoru osoby nelze zdrojová data do registru kontrolovatelně pořizovat, odstraňovat duplicitní hlášení, doplňovat časově i prostorově, čistit registr o zemřelé osoby a mít tak přesnější statistiky.

Ochrana dat ve zdravotních registrech je na vysoké úrovni. Přístup k individuálním údajům mají pouze pověření pracovníci správce a zpracovatele registrů a poskytovatelé zdravotních služeb. Mezi oprávněné osoby obecně nepatří úředníci státní správy, ti mají přístup pouze k agregovaným údajům a v žádném případě nemají přístup k individuálním osobním údajům. Většinu oprávněných pracovníků představují zdravotničtí pracovníci, kteří vkládají data do příslušného registru a ti vidí pouze „svoje vkládaná data“. Počet dalších oprávněných pracovníků, kteří mají přístup ke všem datům určitého registru je striktně omezen na jednotlivce. Správce registru určuje přístupová práva oprávněných uživatelů, zabezpečuje provoz sítě pro sběr dat, zajišťuje informační technologie (HW, SW, komunikace), autentizaci, autorizaci a ochranu dat a jmenuje také správce databáze, tj. oprávněného pracovníka, který má přístup k datům registru a zodpovídá za jejich zpracování. Pouze správci databáze jsou přidělena jednoznačná a jedinečná přístupová práva k těmto datům a má plnou zodpovědnost za jejich ochranu.

Při zpracování osobních údajů v registrech, jejich ochraně a poskytování, správce registru a případně zpracovatel důsledně dodržuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnost a ochrana údajů je stejné povahy jako v bankovním systému. Po uplynutí zákonem pevně stanovené lhůty dochází u jednotlivých registrů k anonymizaci údajů jednosměrným šifrovacím algoritmem.

Informace o registrech v zahraničí

Řada evropských zemí provozuje větší počet zdravotních registrů s identifikačním číslem osoby (PIN). Jde především o severské země, kde je dlouhodobá tradice i zkušenosti s vedením obdobných registrů jako v ČR a mnoha dalších. Existují materiály na úrovni EU, které doporučují použití PIN jako základní předpoklad potřebné funkčnosti a kvality dat ve zdravotních registrech a informačních systémech, pochopitelně s přijetím potřebných prvků ochrany dat a soukromí pacientů. Na úrovni EU je požadována mnohem větší harmonizace v této oblasti, aby výklad směrnice o ochraně osobních údajů byl jednotný.

Národní onkologický registr (NOR)

Národní zdravotní registry

  Přístup do Zdravotnických registrů NZIS

Sběr dat NOR – stav hlásivosti

Adresář

Adresář pracovišť Adresář pracovišť NOR, aktualizace k 13.6.2019

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Formuláře

Tiskopisy formuláře  "Incidence a léčba zhoubného novotvaru" verze 2014 jsou podle našich informací dostupné u následujících firem:

 • DITIS – tiskopis je k dispozici
 • SEVT – tiskopis k dispozici od poloviny ledna 2014
 • BEKROS – tiskopis k dispozici od 20. 12. 2014
 • Tiskárna KNOPP – tiskopis je k dispozici
 • KALIPA – tiskopis je k dispozici

Publikační výstupy

Tématická řada

Publikace

Aktuální informace

NOVINKY

04.02.2019 Datové rozhraní NOR
30.01.2019 Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru – informace pro poskytovatele zdravotních služeb oborů patologie a cytologie
Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Pracoviště oborů patologie / cytologie nevyplňují žádné samostatné hlášení, ale pouze předávají do NOR kopii výsledku bioptického či cytologického nálezu. ...
11.01.2019 Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru (NOR) – informace pro poskytovatele zdravotních služeb
Od 1. 1. 2019 je v platnosti nová metodika předávání údajů do NOR, která se týká novotvarů nově diagnostikovaných od 1. 1. 2019. Rozsah předávaných informací byl výrazně redukován na nezbytně nutné údaje a předávání údajů do NOR je postupně převáděno na výhradně elektronickou formu. ...
02.11.2018 Zpráva z odborného setkání Nová organizace a metodika sběru dat Národního onkologického registru, konaného dne 31. 10. 2018
Dne 31. 10. 2018 se v Emauzích konalo odborné setkání k problematice sběru dat Národního onkologického registru (NOR) se zaměřením na změny, které ve sběru dat NOR nastanou od 1. ledna 2019. Zástupci ÚZIS ČR informovali o nové organizaci a metodice sběru dat do Národního onkologického registru a diskutovali problematiku se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, kteří garantují, koordinují a zajišťují předávání údajů do Národního onkologického registru. Zveřejňujeme prezentace ze semináře a rozhovor s ředitelem ÚZIS ČR. ...
31.08.2018 Dotazník WHODAS 2.0 pro samostatné vyplnění
ÚZIS ČR zveřejňuje český překlad Dotazníku Světové zdravotnické organizace k hodnocení disability (WHODAS 2.0) ve verzi pro samostatné vyplnění a představuje interaktivní webovou verzi formuláře WHODAS 2.0 pro odborného testujícího. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdější pozdějších předpisů
 • NOR byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Výnos MZSV ČSR č. 3/1989 Věstníku MZSV ČSR (reg. ve Sbírce zákonů částka 19/1988) - Dispenzární péče o nemocné s přednádorovými stavy a novotvary a povinné hlášení novotvarů
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury
 • Datový standard MZ
 • Pravidla pro zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 8. vydání (TNM8)

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem Národního onkologického registru (dále jen NOR) je registrace onkologických onemocnění a periodické sledování jejich dalšího vývoje, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. NOR poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum.

Údaje NOR slouží také k podpoře včasné diagnostiky a léčby novotvarů a přednádorových stavů, ke sledování trendů jejich výskytu, příčinných faktorů a společenských důsledků.

Souhrnná data jsou podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní onkologické péče. Anonymní individuální data mohou být poskytnuta pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum jen v souladu s platnými zákony a se souhlasem Rady NOR.

NOR je členem IACR (Mezinárodní asociace onkologických registrů) v Lyonu, spolupracuje s Evropskou sítí onkologických registrů (ENCR) a udržuje kontakt s registry v zahraničí. NOR je nedílnou součástí komplexní onkologické péče.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NOR

NOR je celoplošným populačním registrem, který navazuje na registr provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1976.

Od 1. ledna 2006 nastaly v organizaci sběru dat do Národního onkologického registru (NOR) významné změny. Změnil se obsah datové struktury pro NOR, včetně podkladu pro sběr a pořizování dat, kterým je nově upravené hlášení „Incidence a léčba zhoubného novotvaru“. Současně došlo i k významné změně v definici subjektu, který hlášení novotvaru vyplňuje. Na vyplňování hlášení se nyní budou podílet dvě zdravotnická pracoviště:

 • zdravotnická pracoviště, která stanoví diagnózu (vyplní a předá do 1 měsíce od stanovení diagnózy)
 • zdravotnická pracoviště, zodpovědná za léčbu (vyplní a předá do 8 měsíců od stanovení diagnózy)

Toto rozdělení umožňuje získat rychlý operativní přehled o incidenci novotvarů v České republice a na druhé straně získat úplnější a přesnější přehled o léčbě těchto novotvarů.

NOR je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Spádová pracoviště NOR vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k jeho onemocnění a léčbě

 • rodné číslo
 • obec místa pobytu
 • příslušnost k EU
 • sociální postavení (zaměstnanec, samostatně pracující, nezaměstnaný, nepracující, bezdomovec, neznámo)
 • stav (žijící v rodině, osamoceně, neznámo)
 • zhoubný novotvar v rodinné anamnéze
 • rodinná anamnéza - počet novotvarů
 • kouření
 • hlavní životní zaměstnání - slovně
 • migrace - stát
 • v jaké souvislosti zjištěno (např. preventivní prohlídka, jiné vyšetření, screening, pitva)
 • datum 1. návštěvy lékaře
 • datum stanovení diagnózy

2. Údaje o sledovaném onemocnění

 • diagnóza (slovně), kód Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10)
 • diagnóza stanovena na základě (klinicky zjevné, zobraz. vyšetřovací metody, operace, histologie, cytologie, labor. vyšetření vč. nádorových markerů, pitva, DCO (údaj o nádoru není ve zdravotnické dokumentaci, ale je uveden až na Listu o prohlídce mrtvého (dále LPM))
 • lateralita (vpravo, vlevo, oboustranně, odpadá, neznámo)
 • TNM klasifikace pro popis anatomického rozsahu nemoci: rozsah primárního nádoru (T), nepřítomnost či přítomnost a rozsah metastáz v regionálních mízních uzlinách (N) a nepřítomnost či přítomnost vzdálených metastáz (M)
 • pTNM klasifikace - pooperační histopatologická klasifikace je založena na nálezech získaných před léčbou doplněných nebo pozměněných dalšími nálezy, které byly získány při chirurgickém výkonu a vyšetřením patologickým
 • klinické stadium
 • onemocnění (lokalizované - pokročilé)
 • histologie (slovně)
 • histologie - kód topografie
 • histologie - kód morfologie
 • cytologie (slovně)
 • cytologie - kód topografie
 • cytologie - kód morfologie

3. Údaje o způsobu léčby onemocnění

 • navržený léčebný postup (slovně)
 • zhoubný novotvar neléčen (uvést důvod proč)
 • operace, operační výkon (slovně)
 • druh operace
 • datum operace
 • odstranění nádoru (úplné, zbytkový nádor, nádor ponechán)
 • endoskopická operace
 • radioterapie (slovně)
 • druh záření
 • typ léčby
 • forma léčby
 • datum zahájení radioterapie
 • chemoterapie (slovně)
 • forma léčby
 • typ léčby
 • datum zahájení chemoterapie
 • hormonální léčba (slovně)
 • druh léčby
 • datum zahájení hormonální léčby
 • jiná léčba (slovně)
 • druh léčby
 • datum zahájení jiné léčby
 • počet novotvarů u téhož nemocného
 • předchozí novotvary
 • onemocnění se pokládá za pozdě rozpoznané
 • hodnocení postupu
 • závěr (léčba ukončena, přerušena, pokračuje, symptomatická, bez léčby, neznámo)

4. Údaje o úmrtí pacienta

 • datum úmrtí pacienta
 • diagnóza nemoci, která přímo vedla ke smrti (bezprostřední příčina smrti), diagnóza uvedená na LPM
 • diagnóza základní, hlavní nemoci (prvotní příčina smrti), diagnóza uvedená na LPM
 • diagnóza jiné závažné průvodní nemoci uvedená na LPM
 • pitva

5. Informace o dalším sledování pacienta

 • identifikační údaje o pacientovi, včetně čísla zhoubného novotvaru, data stanovení diagnózy, kódu diagnózy Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10), topografie, morfologie, TNM, pTNM
 • datum posledního kontaktu
 • stav pacienta (žije, zemřel)
 • léčba od posledního hlášení
 • druh léčby
 • datum úmrtí
 • diagnóza nemoci, která přímo vedla ke smrti (bezprostřední příčina smrti), diagnóza uvedená v LPM
 • diagnóza základní, hlavní nemoci (prvotní příčina smrti), diagnóza uvedená na LPM
 • diagnóza jiné závažné průvodní nemoci uvedená na LPM
 • změny
 • hlášení je provedeno po letech

6. Informace o zdravotnických zařízeních podílejících se na léčbě

Identifikační údaje:

 • registrujícího praktického lékaře
 • zdravotnického zařízení, které provedlo operační výkon
 • zdravotnického zařízení, které zahájilo radioterapii
 • zdravotnického zařízení, které zahájilo chemoterapii
 • zdravotnického zařízení, které zahájilo hormonální léčbu
 • zdravotnického zařízení, které zahájilo jinou léčbu
 • zdravotnického zařízení, které bude poskytovat dispenzární péči

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Všechna onemocnění ze skupiny diagnóz:

 • zhoubné novotvary (C00 - C97),
 • novotvary in situ (D00 - D09),
 • novotvary nejistého nebo neznámého chování (D37 - D48) a
 • některé nemoci postihující lymforetikulární tkáň a retikulohistiocytární systém (D76.0)

zjištěná u osob, bez ohledu na pohlaví a věk, se státním občanstvím ČR a u cizinců s povolením trvalého pobytu; zjištěná klinicky (i případy histologicky nebo cytologicky neověřené) nebo zjištěná při úmrtí.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Všechna zdravotnická zařízení, ve kterých bylo nádorové onemocnění diagnostikováno, léčeno (tiskopis „Incidence a léčba zhoubného novotvaru") a dispenzarizováno (tiskopis „Kontrolní hlášení novotvaru“).

Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)

Národní zdravotní registry

ZMĚNA V PROVOZU NRHOSP

Od 1. 1. 2019 zahájen provoz Národní registr hospitalizovaných (dále také „registr“) v novém technickém prostředí, ve kterém jsou již nyní provozovány ostatní registry a informační systémy rezortu zdravotnictví:

Odkaz na produkční prostředí: https://ereg.ksrzis.cz/ Data se předávají dávkově přes aplikaci CUD nebo prostřednictvím elektronického formuláře přímo z aplikace NRHOSP.

Pro účely vyzkoušení funkcionalit nového prostředí a otestování vkládání fiktivních dat je možné využít testovací prostředí: https://eregotp2.ksrzis.cz/ Toto prostředí nesouží pro předávání dat do NRHOSP!

Pro dokončení sběru dat za rok 2018 zůstává zachován paralelní provoz obou systémů a pro splnění statistické povinnosti je nezbytné odeslat veškerá příslušná data za rok 2018 do původního technického prostředí.

Pro data za rok 2019 je již vyžadováno odesílání dávek pouze do nového produkčního prostředí NRHOSP.

Kontakty na pracovníky provozní a metodické podpory NRHOSP

 

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • NRHOSP byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů- desátá revize - zkráceně označovaná jako MKN-10.
 • Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze), s účinností od 1. 1. 2006 (Sdělení ČSÚ č. 323/2010 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), každý rok je IR-DRG aktualizováno a ČSÚ vydává nově aktualizované Sdělení)
 • Závazné pokyny NZIS - viz Pokyny k obsahu datové struktury pro původní systém do roku 2018
 • Metodika NZIS – viz Kompletní metodika sběru dat platná pro nový systém od roku 2019
 • Datový standard MZ

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je získání zdroje informací o zdravotním stavu populace. Národní registr hospitalizovaných současně poskytuje podklady pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení.

Data z NRHOSP jsou důležitým nástrojem pro řízení zdravotnictví a stanovení koncepce a realizace zdravotní politiky státu, potřebné k definování optimální sítě lůžkových zdravotnických zařízení. Výsledné informace z NRHOSP se předávají do databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalším mezinárodním organizacím podle smluvních závazků.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRHOSP

NRHOSP je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém Hospitalizace provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1960. V NRHOSP jsou evidovány osoby, které byly hospitalizované na lůžkových odděleních a jejichž hospitalizace byla ve sledovaném období ukončena. Sběr za všechna oddělení lůžkových zařízení proběhl poprvé v roce 1981 a následně v roce 1986. Data jsou každoročně zpracovávána od roku 1992 a od roku 1994 nahradila v evidenci základních hospitalizačních diagnóz devátou revizi Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. Do roku 1997 byla sbírána data za lůžková zařízení bez zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (dopravy, obrany a spravedlnosti), která do té doby data neposkytovala.

1. Údaje o lůžkovém zdravotnickém zařízení (zpravodajské jednotce)

 • IČO/PČZ zařízení
 • kraj, okres sídla zařízení
 • druh zařízení
 • oddělení, pořadové číslo oddělení
 • pracoviště

2. Údaje o pacientovi

 • rodné číslo (z něhož se odvozuje pohlaví a věk)
 • datum narození (nově)
 • pohlaví (nově)
 • rodinný stav
 • zaměstnání
 • obec místa trvalého pobytu
 • příslušnost k EU

3. Údaje týkající se přijetí a pobytu pacienta v zařízení ústavní péče

 • přijetí doporučil
 • datum přijetí (den, měsíc, rok)
 • čas přijetí (hodina, minuta)
 • důvod přijetí
 • přijetí
 • začátek příznaků - datum (den, měsíc, rok) - platnost pro přijetí neodkladné
 • začátek příznaků - čas (hodina, minuta) - platnost pro přijetí neodkladné
 • základní diagnóza - diagnóza základního onemocnění, které je příčinou hospitalizace podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10)
 • pro základní diagnózu hospitalizován poprvé v životě
 • vnější příčina (týká se nejen úrazů), diagnóza (MKN-10)
 • další diagnózy (MKN-10) (nově v neomezeném rozsahu)
 • datum operace (den, měsíc, rok)
 • čas operace (hodina, minuta)
 • hlavní operační diagnóza, diagnóza onemocnění, které je hlavní příčinou provedení operace podle MKN-10
 • nemocniční nákaza - platnost pro operované pacienty
 • druh operace
 • reoperace (opakovaná operace pacienta v souvislosti s hlavní operační diagnózou)
 • pooperační komplikace
 • počet dnů na Jednotce intenzivní péče (JIP)
 • skupina DRG (klasifikace pacienta podle diagnostické skupiny DRG (diagnosis related group))
 • počet dnů přerušení hospitalizace
 • datum propuštění (úmrtí)
 • hodina, min. propuštění (úmrtí)
 • kategorie pacienta (počty dnů v určitém stavu)
 • základní příčina smrti (Id) - vyplní se diagnóza (MKN-10) prvotní příčiny smrti převzatá z Listu o prohlídce zemřelého
 • bezprostřední příčina smrti (Ia) - vyplní se diagnóza (MKN-10) bezprostřední příčiny smrti převzatá z Listu o prohlídce zemřelého
 • ukončení hospitalizace
 • náhrady
 • potřeba další péče po propuštění

4. Seznam provedených výkonů v rámci hospitalizace pacienta (výkonová věta)

 • kód výkonu (dle seznamu zdravotních výkonů)
 • počet provedených výkonů
 • datum provedení výkonu

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

 • Statistickou jednotkou je ukončený pobyt hospitalizovaného na oddělení.
 • Povinným hlášením se stává každá ukončená hospitalizace pacienta (tuzemce i cizince) na jednom lůžkovém oddělení poskytovatele lůžkové péče bez ohledu na způsob přijetí a ukončení (propuštění, překlad, úmrtí).
 • Do NRHOSP se hlásí i případy jednodenní péče (jednodenní chirurgie). Jednodenní péče je zdravotní péčí, při jejímž poskytnutí se vyžaduje pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 hodin, a to s ohledem na charakter a délku poskytovaných zdravotních výkonů. Při poskytování jednodenní péče musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost akutní lůžkové péče intenzivní (§ 8, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).
 • Nově se v souladu s vyhláškou 373/2016 Sb. do NRHOSP povinně hlásí i případy hospitalizace neukončené ke konci sledovaného roku, a to nejpozději do konce ledna následujícího roku. Tyto případy musí být označeny způsobem ukončení „hospitalizace pokračuje“ s datem ukončení k 31. 12. sledovaného roku.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Každé zdravotnické zařízení ústavní péče s výjimkou lázeňských léčeben a ozdravoven, ve kterém došlo k ukončení poskytování ústavní péče pacientovi.

 

Národní registr reprodukčního zdraví (NRRZ)

Národní zdravotní registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Jde o sloučení stávajícího Národního registru rodiček, Národního registru novorozenců,  Národního registru vrozených vad, Národního registru potratů a Národního registru asistované reprodukce do jednoho systému, který přinese zjednodušení administrativní náročnosti a zvýší přidanou hodnotu informací ve sjednoceném registru. Toto spojení umožní lepší koordinaci,  provázanost a hodnocení kvality poskytované péče v oblasti reprodukčního zdraví.

ZŘÍZENÍ NÁRODNÍHO REGISTRU REPRODUKČNÍHO ZDRAVÍ

Dle § 127 odst. 6 zákona č. 372/2011 Sb. údaje vedené podle právních předpisů ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v Národním registru rodiček, Národním registru novorozenců, Národním registru vrozených vývojových vad, Národním registru potratů a Národním registru asistované reprodukce vedené Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky podle zákona o péči o zdraví lidu ústav převede nejpozději ke dni zřízení Národního registru reprodukčního zdraví do tohoto registru.

Národní registr asistované reprodukce (NRAR)

Národní zdravotní registry

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Závazné pokyny

 

Dokumenty

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

Podklady pro novou datovou strukturu NRAR platnou od 1.1.2016  

Změny v datové struktuře Národního registru asistované reprodukce jsou spíše drobnějšího charakteru. Upraven byl číselník položky „zamýšlený cíl cyklu“, kde byla odstraněna položka „PGD“. Preimplantačnímu genetickému testování je nově věnovaný samostatný oddíl. Další změny se nacházejí v oddílu oocyty a embrya pocházející z jiného cyklu, kde nově rozlišujeme mezi oocyty vlastními a darovanými, čerstvými a mraženými. Upravena byla část věnovaná embryotransferu, u embryí se dále sleduje vývojová fáze dnů. Dále byly nově začleněny položky: důvod překročení věkové hranice, země současného pobytu, jde o aktuálně léčenou neplodnost, poznámka k indikaci ženy hlavní/vedlejší, je zamýšleno ICSI, je zamýšleno PGT, metoda získání spermií 2, datum oplození oocytů, počet zmrazených embryí s PGT a bez PGT, položka příslušnost k EU byla zaměněna za položku státní příslušnost. 

NOVINKY

03.01.2017 Seznam rozdílů provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR
Dovolujeme si Vás informovat o rozdílech provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR po spuštění nové verze k 9.11.2016. ...
01.12.2016 Informace o úpravách v Národním registru asistované reprodukce (NRAR)
Dovolujeme si Vás informovat o úpravách v Národním registru asistované reprodukce, které byly realizovány k 9.11. 2016. Uvádíme podrobný seznam úprav. ...
09.11.2016 Datové rozhraní NRAR
18.02.2016 Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ
Od 1.1.2016 jsou v provozu nové verze registrů reprodukčního zdraví. Dosud nahlášené problémy dávkového předávání dat budou odstraněny do konce února 2016. ÚZIS ČR ujišťuje, že během prvního pololetí 2016 nebude nijak postihovat opožděné předání dat. ...
05.11.2015 Podklady pro novou datovou strukturu NRAR platnou od 1.1.2016

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem registru je evidence všech žen, u kterých byla zahájena ovariální stimulace nebo bylo zahájeno monitorování za účelem léčby sterility (sterility vlastní nebo sterility jiné ženy v případě darování oocytů) metodou mimotělního oplodnění (IVF) nebo příbuznými technikami. Sledování IVF cyklů zajišťuje nezbytné informace o způsobu, průběhu, výsledcích a případných komplikacích pro potřeby odborných zdravotnických pracovníků, Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven i pro mezinárodní vykazování údajů. Získané informace umožňují hodnocení léčebných postupů a jsou využívány pro řízení a zkvalitňování péče o neplodné páry a pro realizaci státní politiky v oblasti asistované reprodukce a léčby sterility. Národní registr asistované reprodukce (NRAR) je celoplošným populačním registrem.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRAR

Od roku 2007 je NRAR provozován jako webová aplikace s centrální databází. Centra asistované reprodukce vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https.

Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Identifikace cyklu a ženy

 • Číslo cyklu
 • Rok
 • Kód pracoviště
 • Číslo záznamu v pracovišti AR
 • Kontrolní koncovka
 • Vložení záznamu
 • Poslední změna
 • Datum narození
 • Věk
 • Důvod překročení věkové hranice
 • Státní občanství
 • Stát současného pobytu
 • Rodné číslo
 • Cyklus hradí

2. Výchozí zdravotní údaje

 • Jde o nyní léčenou neplodnost výše uvedené ženy?
 • Byla již těhotná
 • Indikace ženy hlavní
 • Indikace ženy vedlejší
 • Poznámka k indikaci ženy hlavní/vedlejší
 • Indikace muže

3. K čemu cyklus směřuje

 • Cíl cyklu
 • Poznámka k "Cíl cyklu - Jiné“. 
 • Je zamýšleno ICSI?
 • Je zamýšleno PGT

4. Průběh cyklu

 • Stimulace ovarií /případně endometria KET
 • Datum zahájení léčby nebo vyšetření v cyklu
 • Metoda získání spermií 1
 • Metoda získání spermií 2
 • Datum odběru oocytů z ovarií
 • Počet nalezených oocytů
 • Zmrazeno oocytů pro tuto ženu
 • Darovala čerstvých oocytů 
 • Darovala ke zmrazení počet oocytů

5. Jak jinak získány oocyty /emb. než odběrem z ovarií

 • Zdroj. cyklus oo či emb.-označení
 • Zdroj. cyklus oo.či emb.-detail co to bylo
 • Zdroj. cyklus oo či emb.- vývojová fáze dnů
 • Počet rozmražených vlastních  oo. či emb.
 • Počet cizích přijatých oocytů čerstvých
 • Počet cizích přijatých oo. či emb. rozmražených z kryokontejneru

6. Oplozování a vývoj

 • Datum oplození oocytů
 • Počet oplozovaných IVF
 • Počet oplozovaných ICSI
 • Počet diploidních zygot

7. PGT

 • Bylo provedeno PGT
 • Cíl PGT
 • Jak získán materiál k PGT
 • Metoda analýzy DNA
 • počet emb. či oo. bioptovaných
 • počet všech oo. či emb. s validním výsledkem
 • počet PGT  oo. či emb. vhodných OK

8. Embryotransfer

 • Datum ET
 • Počet transferovaných embryí
 • Z toho počet ET emb. po PGT
 • Dnů vývoje transf. emb.
 • Počet zmrazených emb bez PGT
 • Počet zmrazených emb s PGT

9. Komplikace

 • Byl OHSS III. st
 • Bylo závažné krvácení po odběru oocytů?
 • Byla infekce po odběru oocytů?

10. Shrnutí a uzavření cyklu

 • Kód výkonů
 • Datum vykázání cyklu zdrav. pojišťovně
 • Skutečně v cyklu provedeno
 • Poznámka ke "Skutečně v cyklu provedeno - Jiné“
 • Ukončení cyklu v pracovišti AR

11. Zda otěhotněla (editovatelné pouze 3 měsíce od ukončení cyklu)

 • Datum UZ (či  LPSK při GEU)
 • Počet plod. vajec
 • Počet plodů s akcí srd.
 • Počet mimoděl. uhnízděných plod. vajec
 • Byla dosažena klin gravidita

12. Redukce (editovatelné pouze 3 měsíce od ukončení cyklu)

 • Datum redukce mnohočet. těhotenství
 • Redukováno o kolik plodů

13. Jak gravidita pokračovala a výsledek gravidity (lze provádět libovolně dlouho)

 • Výsledek gravidity
 • Datum ukončení gravidity
 • Počet porozených plodů

14. Ukončení skladování oo či emb., které už nebudou sledovány pro původní účel (lze provádět libovolně dlouho)

 • Datum ukončení skladování embryí (oocytů)
 • Počet darovaných původně svých skladovaných embryí (oocytů)
 • Počet ukončení skladování ( emb, oo) jinak než darováním

15. Volný text

 • Poznámka - volný text

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je léčba nebo sledování ženy s cílem o umělé oplodnění.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každé zdravotnické zařízení provádějící postupy a metody asistované reprodukce.

 

Národní registr novorozenců (NRNAR)

Národní zdravotní registry

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Dokumenty

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

NRNAR - Vzor listinné podoby pro předávání informací 

Nový vzor listinné podoby "Zprávy o novorozenci" související s obměnou datové struktury v rámci elektronizace registrů. Platnost od 1.ledna 2020.

Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ  

Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné, viz příloha. 

Podklady pro novou datovou strukturu NRNAR platnou od 1.1.2016 

 V Národním registru novorozenců jsou spíše drobné změny. Z hlášení byly odstraněny položky „V prvních 12 hodinách (min. BE, max. % O2, min. % O2)“ a „Kalmetizace“, jejichž další sledování bylo vyhodnoceno jako nadále nepotřebné. Nově bylo do hlášení začleněno sledování použití VEX u vaginálního porodu a užívání vitaminu K. Upraveny byly číselníky položek „Léčba na sále“ a „Provedený screening“.

Publikační výstupy

Tématická řada

Publikace

Aktuální informace

NOVINKY

12.11.2019 Rozšíření číselníků vybraných položek
Vážení uživatelé, rádi bychom Vás informovali, že od 1.10.2019 akceptuje registr NRNAR evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1.1.2020 bude provedeno rozšíření číselníků vybraných položek. ...
29.12.2017 Změna příjmu datových dávek do Národního registru reprodukčního zdraví
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2018 bude provedena změna v kontrolách a příjmu datových dávek do NRROD, NRNAR, NRPOT a NRVV. ...
14.06.2017 Aktualizace metodiky NRNAR k 1. 7. 2017
Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že byla vyvěšena nová verze metodiky Národního registru novorozenců (NRNAR) s oficiální platností od 1. 7. 2017. ...
06.06.2017 Úpravy registrů NRNAR a NRROD k 6. 6. 2017
Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že k dnešnímu dni 6. 6. 2017 byly nasazeny úpravy registrů NRNAR a NRROD, v nichž jsou provedeny veškeré korekce kontrol, které v minulých měsících bránily plnému zasílání dat do registru. ...
05.09.2016 Informace o doplnění číselníku „VyzivaNovorozence“ v Národním registru novorozenců
Dovolujeme si Vás informovat o doplnění číselníku „VyzivaNovorozence“ v Národním registru novorozenců k 2. 9. 2016. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • NRNAR byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Zaváděcí dopis MZ ČR č.j. LP/5-251-20.2.1991 ze dne 13.3.1991
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury - Národní registr novorozenců
 • Datový standard MZ

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění nezbytných informací z oblasti perinatální péče jak pro potřeby odborných zdravotnických pracovníků, Ministerstva zdravotnictví, tak pro mezinárodní vykazování údajů. Získané informace jsou důležitým zdrojem hodnocení zdravotního stavu novorozenců a využívají se pro řízení, hodnocení a zlepšování péče o novorozence.

Národní registr novorozenců (dále jen NRNAR) obsahuje základní údaje o okamžitém stavu novorozence po porodu, jeho další zdravotní stav, komplikace, léčbu.

Získané informace slouží pro databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRNAR

NRNAR je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém o novorozenci, provozovaný ÚZIS ČR od roku 1991.

V NRNAR jsou evidováni všichni novorozenci včetně mrtvě narozených.

Identifikace zařízení

 • zpráva číslo
 • číslo dítěte/chorobopisu
 • identifikace zařízení: IČO/PČZ/oddělení
 1. Údaje o novorozenci
 • rodné číslo novorozence
 • rodné číslo matky
 • státní příslušnost
 • četnost těhotenství
 • pořadí
 • rok narození otce
 • číslo obce bydliště matky
 • číslo obce s rozšířenou působností
 • číslo kraje a okresu
 1. Údaje z porodního sálu
 • porod
 • způsob porodu
 • způsob vaginálního porodu
 • poloha plodu
 • datum narození
 • vitalita
 • pohlaví
 • porodní údaje - hmotnost (g)
 • porodní údaje - délka (cm)
 • porodní údaje - gestační stáří
 • léčba na sále
 • apgarové skóre 
 1. Údaje z oddělení
 • datum a čas přijetí dítěte na oddělení
 • léčba
 • počet dní na UPV
 • operační Dg.
 • vybrané nemoci a komplikace
 • vitamin K
 • provedený screening
 • vrozená vada
 • diagnózy vrozené vady (kód MKN-10) 
 1. Informace o propuštění dítěte
 • datum a hodina ukončení Zprávy o novorozenci (ZN)
 • hodnoty při propuštění - hmotnost (g)
 • hodnoty při propuštění - obvod hlavy (cm)
 • výživa
 • důvod ukončení ZN
 • důvod ukončení ZN - překlad - IČO, PČZ zařízení a oddělení
 • důvod ukončení ZN - úmrtí - příčina
 • další diagnózy (MKN-10) - při propuštění, překladu, úmrtí 

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Informace o novorozenci a matce, průběhu porodu, porodní a poporodní terapii a stavu novorozence.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Novorozenecké úseky dětských a ženských oddělení a novorozenecká oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (bez ohledu na zřizovatele) a dále lůžková zařízení, kde bylo dítě (nepřetržitě ode dne svého narození) hospitalizováno do 3 měsíců svého života.

Za správné a úplné vyplnění povinného hlášení „Zpráva o novorozenci“ zodpovídá přednosta novorozeneckého oddělení nebo dětského a ženského oddělení.

V případě porodu mimo zdravotnické zařízení (porod doma, v dopravním prostředku, ve veřejných prostorách apod.) má oznamovací povinnost zdravotnický pracovník, který byl při porodu nebo provedl první poporodní ošetření rodičky a první poporodní ošetření novorozence.

 

Národní registr potratů (NRPOT)

Národní zdravotní registry

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Dokumenty

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ  

Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné, viz příloha. 

NRPOT - Vzor listiné podoby pro předávání údajů 

Nový vzor listinné podoby "Hlášení potratu a mimoděložního těhotenství" související s obměnou datové struktury v rámci elektronizace registrů. Platnost od 1.ledna 2020.

Podklady pro novou datovou strukturu NRPOT platnou od 1.1.2016  

Hlavní změnou je snížení druhů potratů z pěti na 4, samovolný, mimoděložní, umělý a ostatní potraty. Umělé potraty se dále člení podle stáří gravidity (na miniinterupce, UPT do 12.tt, UPT do 24.tt a jiné legální UPT), podle způsobu provedení (na chirurgický, farmakologický, indukci potratu, intrauterinní zákrok a jiný) a podle důvodu ukončení (na žádost nebo ze zdravotních důvodů  – matky vs. plodu). Nově se v datové struktuře vyskytují položky „nynější gravidita“, jejíž sledování si vyžádala SAR ČSL JEP, a „invazivní prenatální diagnostika“, která se vyplňuje pouze v případě UPT ze zdravotních důvodů plodu.

Publikační výstupy

NOVINKY

12.11.2019 Rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT
Rádi bychom Vás informovali, že od 1.10.2019 akceptuje registr NRPOT evidenční čísla pojištěnců. Dále Vás chceme informovat, že od 1.1.2020 bude provedeno rozšíření číselníků a změny v kontrolách NRPOT. ...
11.04.2018 Úprava v číselníku „DruhPotratu"
Chtěli bychom Vás informovat, že k dnešnímu dni, 11. 4. 2018, byla nasazena úprava v číselníku „DruhPotratu“, který používá Národní registr potratů. ...
29.12.2017 Změna příjmu datových dávek do Národního registru reprodukčního zdraví
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2018 bude provedena změna v kontrolách a příjmu datových dávek do NRROD, NRNAR, NRPOT a NRVV. ...
09.11.2016 Datové rozhraní NRPOT
20.06.2016 Sdělení k Národnímu registru reprodukčního zdraví
Během prvního pololetí roku 2016 v rámci pilotního provozu nového systému pro sběr dat Národního registru reprodukčního zdraví byla odstraněna řada nedostatků, která bránila předávání dat u některých specifických případů. V tuto chvíli je systém připraven přijmout odhadem 99 procent všech reálných případů. Do konce června budou realizovány ještě níže uvedené změny, nicméně jde o marginální problémy, které nebrání zaslání hlavního objemu dat. Při dávkovém zasílání dat je systém nastaven tak, aby přijal všechny korektní záznamy v dávce a odmítl pouze jednotlivé chybné záznamy, nikoliv celé dávky. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon ČNR č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
 • Vyhláška MZ ČSR č. 75/1986 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č.66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
 • Vyhláška MZ ČSR č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury
 • Datový standard MZ

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění údajů pro posouzení kvality péče o reprodukční zdraví. Sběr údajů týkajících se potratů v České republice se stal dlouholetou tradicí a nezbytnou součástí demografických a perinatologických informací o české populaci. Anonymizované údaje jsou v měsíční periodicitě předávány Českému statistickému úřadu pro potřeby demografické statistiky.

Analýza dat poskytuje řadu mezinárodně uznávaných kritérií kvality péče a kvality zdraví a poskytuje nezbytný komplement k ostatním perinatologickým údajům, bez kterého není možné komplexně posoudit kvalitu péče o reprodukční zdraví.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRPOT

Národní registr potratů je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém Potraty, který byl provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1960. V souboru jsou zahrnuty všechny druhy potratů, a to samovolné, miniinterrupce, umělá přerušení těhotenství (do 12 týdnů těhotenství) a ostatní potraty vč. případů mimoděložního těhotenství, provedené na gynekologických odděleních ve zdravotnických zařízeních ČR.

Identifikace zařízení

 • identifikace zařízení: IČO/PČZ kde byl výkon proveden
 • identifikace zařízení: IČO/PČZ které výkon provedlo
 1. Údaje o pacientce
 • rodné číslo pacientky
 • obec místa bydliště
 • číslo obce bydliště
 • číslo obce s rozšířenou působností
 • zaměstnání
 • rodinný stav
 • příslušnost k EU
 • vzdělání
 • počet porodů
 • počet živě narozených dětí
 • počet dosavadních umělých přerušení těhotenství
 • počet dosavadních samovolných potratů
 • nynější gravidita
 1. Údaje o potratu
 • druh potratu
 • UPT podle stáří gravidity
 • UPT podle způsobu provedení
 • UPT podle důvodu k ukončení
 • invazivní prenatální diagnostika
 • datum provedení potratu
 • stáří plodu v týdnech
 • u plodu ve stáří 17 a více týdnů hmotnost v gramech
 • u plodu ve stáří 17 a více týdnů délka v cm
 • antikoncepce
 • poplatek za UPT

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je ukončení těhotenství (včetně mimoděložního).

Povinnému hlášení podléhají tyto druhy potratů:

 • samovolný
 • miniinterrupce
 • jiné legální UPT
 • ostatní potraty
 • případy ukončení mimoděložního těhotenství

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Gynekologická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení bez ohledu na zřizovatele.

Při hlášení umělého přerušení těhotenství uvede praktický ženský lékař, vyjma údajů spojených s vlastní realizací potratu, všechny požadované údaje. Ostatní doplní lékař nemocničního oddělení (popř. porodnice nebo jiného specializovaného lůžkového zařízení).

V případě, že umělé přerušení provádí praktický ženský lékař (v lůžkovém zařízení) uvede všechny požadované údaje sám.

Při hlášení samovolných potratů, ostatních potratů a prokázaného mimoděložního těhotenství hlásí požadované údaje lékař lůžkového zařízení, kde byla žena ošetřována.

Došlo-li k potratu mimo lůžkové zařízení, podá hlášení lékař, který byl potratu přítomen nebo ženu dodatečně ošetřil.

 

Národní registr rodiček (NRROD)

Národní zdravotní registry

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Dokumenty

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

NRROD - Vzor listinné podoby pro podávání informací 

Nový vzor listinné podoby "Zprávy o rodičce" související s obměnou datové struktury v rámci elektronizace registrů. Platnost od 1.ledna 2016.

Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ  

Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné, viz příloha. 

Podklady pro novou datovou strukturu NRROD platnou od 1.1.2016  

Převážná většina změn v Národním registru rodiček je reakcí na rozvoj nových postupů, metod a technologií a spočívá v úpravách číselníků položek. Jedná se o položky: ultrazvukové vyšetření, diabetes, závažné komplikace těhotenství a porodu, indukce porodu, příznaky rizika, ukončení per SC, komplikace za porodu, léky za porodu a komplikace v šestinedělí. Dále byl upraven číselník položky Návykové látky, kde je nyní věnován větší prosto kouření, resp. užívání tabáku. Ze Zprávy o rodičce byly odstraněny položky: počet všech ústavních péčí (hospitalizací) v průběhu těhotenství, přírůstek hmotnosti, stav plodu a zhodnocení porodu. Nově se bude sledovat země původu matky, zda se jedná o spontánní graviditu či o graviditu po asistované reprodukci, CTG v těhotenství a za porodu, délka I. a II. doby porodní, bližší určení dvojčat a léčba v šestinedělí.

Publikační výstupy

Tématická řada

Publikace

Aktuální informace

NOVINKY

29.12.2017 Změna příjmu datových dávek do Národního registru reprodukčního zdraví
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2018 bude provedena změna v kontrolách a příjmu datových dávek do NRROD, NRNAR, NRPOT a NRVV. ...
06.06.2017 Úpravy registrů NRNAR a NRROD k 6. 6. 2017
Vážení uživatelé, chtěli bychom Vás informovat, že k dnešnímu dni 6. 6. 2017 byly nasazeny úpravy registrů NRNAR a NRROD, v nichž jsou provedeny veškeré korekce kontrol, které v minulých měsících bránily plnému zasílání dat do registru. ...
20.06.2016 Sdělení k Národnímu registru reprodukčního zdraví
Během prvního pololetí roku 2016 v rámci pilotního provozu nového systému pro sběr dat Národního registru reprodukčního zdraví byla odstraněna řada nedostatků, která bránila předávání dat u některých specifických případů. V tuto chvíli je systém připraven přijmout odhadem 99 procent všech reálných případů. Do konce června budou realizovány ještě níže uvedené změny, nicméně jde o marginální problémy, které nebrání zaslání hlavního objemu dat. Při dávkovém zasílání dat je systém nastaven tak, aby přijal všechny korektní záznamy v dávce a odmítl pouze jednotlivé chybné záznamy, nikoliv celé dávky. ...
26.02.2016 Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ
Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné. Pokud je položka univerzálně povinná, je povinné ji vyplnit vždy bez ohledu na to, zda se např. jedná o první zprávu o novorozenci nebo ne, bez ohledu na vitalitu narozeného, bez ohledu na to, zda se jedná o porod doma nebo ve zdravotnickém zařízení, atd.. Taková položka je i v datovém rozhraní označena jako povinná, neboť vždy musí být vyplněna. Pokud se položka vyplňuje pouze za splnění nějakého předpokladu, například pouze u živě narozených, jedná se o podmíněně povinnou položku. Taková je v datovém rozhraní označená jako nepovinná, neboť ji nelze vždy vyplnit (např. stav dítěte při propuštění matky v NRROD). Pro identifikaci podmíněně povinných položek (položek povinných za určitých okolností) není datové rozhraní ideálním zdrojem. Povinné položky v konkrétních situacích jsou vyjmenovány a podrobněji popsány v Pokynech k obsahu datové struktury k jednotlivým registrům, které naleznete na webových stránkách ÚZIS ČR. ...
18.02.2016 Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ
Od 1.1.2016 jsou v provozu nové verze registrů reprodukčního zdraví. Dosud nahlášené problémy dávkového předávání dat budou odstraněny do konce února 2016. ÚZIS ČR ujišťuje, že během prvního pololetí 2016 nebude nijak postihovat opožděné předání dat. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • NRROD byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Zaváděcí dopis MZ ČR č.j. LP/5-251-20.2.1991 ze dne 13.3.1991
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury - Národní registr rodiček
 • Datový standard MZ

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění základních údajů o reprodukční anamnéze ženy, o průběhu jejího těhotenství, porodu a o novorozenci. Sledování rodiček slouží k hodnocení zdravotního stavu rodičky z pohledu kvality péče. Získané informace jsou cenným zdrojem informací pro gynekologicko-porodnickou péči a jsou důležitým nástrojem pro zlepšování péče o těhotné a rodičky. Informace registru se využívají pro stanovení koncepce a realizace státní zdravotní politiky v oblasti gynekologicko-porodnické péče a zároveň se využívají pro databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Zároveň se poskytují dalším mezinárodním organizacím podle smluvních závazků.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRROD

Národní registr rodiček je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém o rodičce provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1991. V NRROD jsou evidovány všechny rodičky podléhající hlásící povinnosti.

Identifikace zařízení

 • číslo porodopisu
 • identifikace zařízení: IČO/PČZ/oddělení
 1.  Údaje o rodičce
 • rodné číslo rodičky
 • datum přijetí
 • vzdělání
 • rodinný stav
 • Obec místa bydliště
 • číslo kraje a okresu
 • číslo obce s rozšířenou působností
 • země původu
 • státní občanství
 • předcházející těhotenství - porod
 • předcházející těhotenství – zemřelé
 • předcházející těhotenství – potraty
 1. Údaje o těhotenství
 • prenatální péče
 • Návykové látky
 • Screeningové UZV vyšetření
 • Gravidita
 • Diabetes zjištěn
 • zhodnocení CTG v těhotenství
 • závažné komplikace těhotenství a porodu
 • jiná komplikace dg (poznámka)
 • předpokládané datum porodu
 • datum odhadnuto podle
 1. Údaje o porodu
 • datum porodu
 • datum odtoku plodové vody
 • délka I. doby porodní
 • délka II. doby porodní
 • četnost těhotenství
 • dvojčata
 • gestační stáří
 • indukce
 • indikace dg (poznámka)
 • příznaky rizika
 • jiná dg (poznámka)
 • zhodnocení CTG za porodu
 • ukončení vaginálně
 • ukončení per SC
 • indikace k SC 1 
 • indikace k SC 2 
 • anestézie při SC
 • ukončení per SC  - poloha plodu
 • komplikace za porodu
 • jiná por. komplikace dg (poznámka)
 • léky za porodu
 • porod vedl
 • komplikace v šestinedělí
 • Jiná kompl. v šest. Dg (poznámka)
 • léčba v šestinedělí
 • datum ukončení Zprávy o rodičce (ZR)
 • důvod ukončení ZR
 1. Údaje o dítěti
 • pohlaví
 • vitalita
 • porodní hmotnost (g)
 • apgarové skóre
 • arteriální pH
 • stav dítěte při propuštění matky

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Informace o rodičce, těhotenství, porodu a dítěti získané při hospitalizaci rodičky v souvislosti s porodem nebo šestinedělím.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Gynekologicko-porodnická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (bez ohledu na zřizovatele), která provádí porod popřípadě provedou poporodní ošetření rodičky a novorozence a dále lůžková zdravotnická zařízení, kde byla žena po porodu hospitalizována (v termínu do posledního dne šestinedělí).

Za správné a úplné vyplnění povinného hlášení „Zpráva o rodičce“ zodpovídá přednosta porodnického oddělení.

V případě porodu mimo zdravotnické zařízení (porod doma, v dopravním prostředku, ve veřejných prostorách apod.) má oznamovací povinnost zdravotnický pracovník, který byl při porodu nebo provedl první poporodní ošetření rodičky a první poporodní ošetření novorozence.

 

Národní registr vrozených vad (NRVV)

Národní zdravotní registry

Vstup do Registru
 

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Dokumenty

Světový den vrozených vad - 3. března 2019  

3. březen je Mezinárodním dnem vrozených vad, připomíná tuto problematiku širší veřejnosti a zdůrazňuje potřebu výzkumu prevence a léčby vrozených vad, viz příloha.

Celosvětový den vzácných onemocnění - 28. únor 2018  


Letošní 28. únor je vyhlášen celosvětovým dnem vzácných onemocnění.

Vzácná onemocnění jsou definována jako vážné nebo život ohrožující stavy, které se vyskytují v populaci v méně než pěti případech na deset tisíc osob. Těchto onemocnění eviduje mezinárodní databáze Orphanet kolem osmi tisíc. Přestože jsou vzácná, znamenají často těžkou prognózu nebo chronickou zátěž pro pacienty a jejich rodinu. Také jejich diagnostika a léčba je velmi nákladná a léčba řešící příčinu onemocnění je pak dostupná pouze pro část pacientů.

Tiskovou zprávu České asociace pro vzácná onemocnění naleznete na http://www.vzacna-onemocneni.cz/images/DVO/TZ_DVO2018.pdf.

Informace pro zdravotnická zařízení zasílající data do NRRZ 

Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ  

Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné, viz příloha. 

NRVV - Vzor listinné podoby pro předávání informací 

Nový vzor listinné podoby hlášení "Vrozená vada plodu nebo dítěte" související s obměnou datové struktury v rámci elektronizace registrů. Platnost od 1.ledna 2016.

Podklady pro novou datovou strukturu NRVV platnou od 1.1.2016  

Největší změnou v registru vrozených vad je rozšíření hlášení o vzácné choroby a geneticky podmíněná onemocnění (GPO). Pro tyto účely byly nově doplněny kromě současně platné Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 další tři klasifikační systémy, a to OMIM, Orpahnet a SSIEM. Pro hlášení vzácných a geneticky podmíněných chorob bude platná zkrácená datová sada. Protože některé vzácné choroby je možné diagnostikovat i v dospělosti, byla zrušena horní hranice 15 let věku pro hlášení do NRVV. Dále byla upravena část prenatální diagnostiky, hlášení bylo rozšířeno o prenatální diagnostiku neinvazivní a diagnostiku postnatální. Nově se v datové struktuře objevuje bližší určení dvojčat (určení chorionicity a amnionicity dvojčat) a upraven byl číselník položky „asistovaná reprodukce“.

Publikační výstupy

NOVINKY

27.02.2019 Světový den vrozených vad - 3. března 2019
3. březen je Mezinárodním dnem vrozených vad, připomíná tuto problematiku širší veřejnosti a zdůrazňuje potřebu výzkumu prevence a léčby vrozených vad. ...
28.02.2018 Celosvětový den vzácných onemocnění - 28. únor 2018
Letošní 28. únor je vyhlášen celosvětovým dnem vzácných onemocnění. Vzácná onemocnění jsou definována jako vážné nebo život ohrožující stavy, které se vyskytují v populaci v méně než pěti případech na deset tisíc osob. ...
29.12.2017 Změna příjmu datových dávek do Národního registru reprodukčního zdraví
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2018 bude provedena změna v kontrolách a příjmu datových dávek do NRROD, NRNAR, NRPOT a NRVV. ...
09.11.2016 Datové rozhraní NRVV
26.02.2016 Upozornění - povinné a nepovinné položky od 1. 1. 2016 v NRRZ
Povinné položky rozdělujeme na tzv. univerzálně povinné a podmíněně povinné. Pokud je položka univerzálně povinná, je povinné ji vyplnit vždy bez ohledu na to, zda se např. jedná o první zprávu o novorozenci nebo ne, bez ohledu na vitalitu narozeného, bez ohledu na to, zda se jedná o porod doma nebo ve zdravotnickém zařízení, atd.. Taková položka je i v datovém rozhraní označena jako povinná, neboť vždy musí být vyplněna. Pokud se položka vyplňuje pouze za splnění nějakého předpokladu, například pouze u živě narozených, jedná se o podmíněně povinnou položku. Taková je v datovém rozhraní označená jako nepovinná, neboť ji nelze vždy vyplnit (např. stav dítěte při propuštění matky v NRROD). Pro identifikaci podmíněně povinných položek (položek povinných za určitých okolností) není datové rozhraní ideálním zdrojem. Povinné položky v konkrétních situacích jsou vyjmenovány a podrobněji popsány v Pokynech k obsahu datové struktury k jednotlivým registrům, které naleznete na webových stránkách ÚZIS ČR. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • NRVV byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury - Národní registr vrozených vad
 • Datový standard MZ

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace prenatálně a postnatálně diagnostikovaných vrozených vad v populaci, která je v současné době jedním ze základních faktorů potřebných pro hodnocení zdravotního stavu populace a je nedílnou součástí hodnocení prenatální, perinatální a postnatální péče.

Sledování výskytu vrozených vad slouží k vyhodnocování včasného záchytu vrozených vad. Získané informace se využívají k hodnocení zdravotního stavu a kvality nové populace.

Informace se využívají jako podklad k tvorbě koncepce státní zdravotní politiky v této oblasti. Využívají se při prezentaci sledovaných údajů v zahraničí. Informace slouží pro databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRVV

Národní registr vrozených vad je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém Vrozené vady, provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1965. V NRVV jsou evidovány všechny vrozené vady zjištěné u dětí do 15ti let a vady plodu zjištěné v průběhu těhotenství a dále u mrtvě narozených dětí.

Identifikace zařízení

 • identifikace zařízení: IČO/PČZ/oddělení
 1. Hlášená diagnóza – VV, GPO
 • Dg. dle MKN-10.
 • Dg. dle Orpha number Orphanetu
 • Dg. dle Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM)
 • Dg. dle Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism (SSIEM)    
 1. Vrozené vady (VV) a Geneticky podmíněná onemocnění (GPO) u plodu
 • Zjištění VV_GPO
 • Těhotenství
 • Dokončený týden těhotenství při zjištění VV_GPO
 • Ukončení těhotenství
 • Spontánní potrat
 1. Vrozené vady (VV) a Geneticky podmíněná onemocnění (GPO) u dítěte nebo dospělého  
 • Zjištění VV_GPO
 • Rodné číslo dítěte
 • Státní občanství
 • Porodní hmotnost v gramech 
 • Porodní délka v cm 
 • Datum úmrtí 
 • Výsledek těhotenství
 • Pohlaví
 1. Společné údaje
 • Asistovaná reprodukce
 • Prenatální diagnostika 
 • Prenatální diagnostika invazivní
 • Důvod provedení invazivní prenatální diagnostiky
 • V případě známého výsledku prenatálního screeningu uveďte
 • Provedená invazivní prenatální diagnostika
 • Metoda
 • Vyšetření v rámci invazivní prenatální diagnostiky
 • Důvod neprovedení invazivní prenatální diagnostiky
 • Prenatální diagnostika neinvazivní
 • Postnatální diagnostika 
 • Vyšetření v rámci postnatální diagnostiky
 • Onemocnění matky v těhotenství 1  (Jakékoliv onemocnění (akutní/chronické) zvláště v průběhu I.trimestru)
 • Onemocnění matky v těhotenství 2(Jakékoliv onemocnění (akutní/chronické) zvláště v průběhu I.trimestru)
 • Lék v těhotenství 1 (Jakékoliv lék v průběhu I.trimestru)
 • Lék v těhotenství 2 (Jakékoliv lék v průběhu I.trimestru)
 • Lék v těhotenství 3 (Jakékoliv lék v průběhu I.trimestru)
 • Užívání kyseliny listové
 • Pořadí gravidity    
 • Pořadí parity    
 • Počet předcházejících samovolných potratů  
 • Počet předcházejících UUT    
 • Dokončený týden těhotenství    
 • Četnost těhotenství 
 • Dvojčata
 • Číslo obce bydliště matky v době porodu nebo obce bydliště pacienta
 • Číslo kraje a okresu (NUTS3 a NUTS4)
 • Číslo obce s rozšířenou působností (ORP)
 • Rodné číslo matky
 • Narození matky
 • Státní občanství matky
 • Vzdělání matky
 • Zaměstnání matky
 • Rodinný stav 
 • Věk otce
 • Zaměstnání otce
 • Rodinný příslušník
 • vrozená vada v rodině - diagnóza vrozené vady u postiženého (MKN-10)

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Diagnostikovaná vrozená vada (dále jen VV)

 • u plodů, kdy se VV zjistila při prenatální diagnostice a u samovolných potratů nad 500 gramů
 • u dětí a dospělých
 • u mrtvě narozených dětí

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Genetická, ženská, gynekologicko-porodnická, novorozenecká, dětská, kardiologická, ortopedická nebo jiná odborná oddělení zdravotnických zařízení (bez ohledu na zřizovatele), kde byla vrozená vada diagnostikována.

Vrozenou vadu hlásí každý odborný lékař, který vrozenou vadu u plodu nebo dítěte diagnostikuje, kdykoliv do dokončených patnácti let věku. VV hlásí ten lékař, který VV rozpozná a jmenovitě určí, nikoliv lékař, který má pouze podezření.

 

Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI)

Národní zdravotní registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Jde o sloučení stávajícího Národního registru kardiochirurgických operací (NKCHR) a Národního registru kardiovaskulárních intervencí (NRKI) do jednoho systému, který přinese zmenšení administrativní náročnosti a zvýší přidanou hodnotu informací ve sjednoceném registru. Databáze obou výchozích registrů zůstanou nadále samostatné, toto uspořádání umožňuje sdílení dat v obou registrech. Předpokládaným výsledkem spojení registrů je  lepší koordinace a návaznost obou typů poskytované péče. 

ZŘÍZENÍ REGISTRU KARDIOVASKULÁRNÍCH OPERACÍ A INTERVENCÍ

Dle § 127 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb. údaje vedené v Národním kardiochirurgickém registru a Národním registru kardiovaskulárních intervencí Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky podle zákona o péči o zdraví lidu ústav převede nejpozději ke dni zřízení Národního registru kardiovaskulárních operací a intervencí do tohoto registru.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je provedená srdeční operace nebo kardiovaskulární intervence.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každý poskytovatel, který poskytl zdravotní služby pacientovi v souvislosti  s kardiovaskulární operací nebo intervencí.

Národní kardiochirurgický registr (NKR)

Národní zdravotní registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • NKR byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 6, Ročník 2002

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je vytvoření národní centrálně vedené zdravotnické dokumentace osob se závažnými srdečními chorobami, u kterých byla provedena kardiochirurgická operace.

NKR je pokračováním Národního registru kardiovaskulárních intervencí, který byl provozován od roku 1997 Střediskem MEDICON - IKEM. NKR vznikl v roce 2002 z potřeby všech zúčastněných kardiochirurgických pracovišť získat informace o počtu srdečních operací v jednotlivých centrech a umožnit přesnější hodnocení a analýzu kvality výkonů včetně mortality, doby hospitalizace a stratifikace rizikových faktorů.

V registru jsou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta, údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění - předoperační informace (kardiální anamnéza, předchozí intervence, rizikové změny pro rozvoj ICHS, srdeční vyšetření a předoperační stav a podpora vč. důvodu současné operace), operační informace (datum operace, věk v době operace, identifikace operatéra, odborné údaje o provedené operaci) a pooperační informace (odborné údaje o pobytu na jednotce intenzivní péče zdravotnického zařízení, o pooperačních komplikacích, o propuštění ze zdravotnického zařízení, popřípadě o úmrtí pacienta.) Registr taktéž obsahuje údaje potřebné k identifikaci zdravotnického zařízení, ve kterém byly provedeny kardiochirurgické operace.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NKR

Od konce roku 2003 je NKR provozován jako webová aplikace s centrální databází. Pověřená zdravotnická pracoviště NKR vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

A. Předoperační informace

 • Identifikace pracoviště
  IČO, PČZ a název zdravotnického zařízení
  kód a název pracoviště
 • Osobní data pacienta
  rodné číslo
  jméno (nevyplňuje se)
  příjmení (nevyplňuje se)
  datum narození
  věk
  pohlaví
  výška
  hmotnost
  BMI
 • Příjem k hospitalizaci
  datum přijetí
  číslo chorobopisu (lokální kód případu)
  místo bydliště (obec)
 • Kardiální anamnéza
  angina pectoris před operací (CCS klasifikace)
  dušnost před operací (NYHA klasifikace)
  počet předchozích infarktů myokardu v anamnéze
  interval mezi operací a poslední IM
  srdeční selhání v posledních 14 dnech
 • Předchozí intervence
  předchozí PCI
  datum poslední PCI
  předchozí srdeční, cévní nebo hrudní operace
  datum poslední srdeční operace
  počet předchozích srdečních operací
 • Rizikové změny pro rozvoj ICHS
  abusus tabáku
  léčba diabetu mellitu
  anamnéza hypertenze
  dyslipidemie
  ledvinné onemocnění
  poslední předoperační sérový kreatinin
  anamnéza plicního onemocnění
  anamnéza neurologického onemocnění
  anamnéza neurologické dysfunkce
  významné postižení tepen zásobujících mozek
  onemocnění (postižení) periferních tepen
  předoperační srdeční rytmus
  typy fibrilací síní
  datum vzniku (primo záchytu) FS
  jiná přidružená onemocnění či komplikace
 • Srdeční vyšetření
  levostranná nebo pravostranná srdeční katetrizace
  datum poslední katetrizace
  počet postižených koronárních tepen
  postižení kmene levé koronární tepny
  systolický tlak v a. pulmonalis
  LVEDP
  střední hodnota PAWP/LA
  ejekční frakce
  kategorie ejekční frakce
  stř. gradient na aortální chlopni
  aortální stenóza
  mitrální stenóza
  insuficience aortální chlopně
  insuficience mitrální chlopně
  insuficience trikuspidální chlopně
 • Předoperační stav a podpora
  intravenózní nitráty nebo jakýkoliv heparin před operací
  intravenózní inotropní látky před operací
  další předoperační medikace během týdne před operací
  hemodynamický stav před operací
  kardiogenní šok před operací
  kardiopulmonální resuscitace < 24 hodin před operací
  umělá plicní ventilace před operací
  důvod současné operace
  vyšetřující lékař

B. Operační informace

 • Zahájení operace
  datum a čas zahájení operace
  věk v době operace
  operatér
  operační přístup
  typ operace
  hlavní důvod pro urgentní operaci
 • Aortokoronární bypass
  počet provedených periferních anastomóz tepennými štěpy
  počet provedených periferních anastomóz žilnímimi štěpy
  celkový počet provedených periferních anastomóz
  místo provedení periferních anastomóz
  použitý štěp
 • Výkony na chlopních
  operace na aortální chlopni
  operace na mitrální chlopni
  operace na trikuspidální chlopni
  operace na pulmonální chlopni
  počet chlopní, na kterých byl proveden výkon
 • Jiné provedené intervence
  jiné kardiochirurgické intervence
  segment aorty
  provedený výkon na aortě
  jiné intervence
  druh operace
 • Mimotělní oběh a ochrana myokardu
  mimotělní oběh
  použití svorky
  oběhová zástava
  celková doba trvání MO
  celková doba trvání svorky
  celková doba oběhové zástavy
  ochrana myokardu při použití MO
  kardioplegie – roztok
  kardioplegie – teplota
  kardioplegie - způsob podání
  kardiolegie - forma podání
  ochrana myokardu bez použití kardioplegie
  intraaortální balónková kontrapulzace
  důvod pro IABK
  mechanická srdeční podpora
  mechanická srdeční podpora - časově
  EuroSCORE

C. Pooperační informace

 • Pobyt na JIP
  krevní deriváty podány
  počet jednotek krevních derivátů
  celkové krevní ztráty
  pobyt na JIP
  datum a čas příjmu na JIP
  datum a čas extubace
  reintubace
  celková doba intubace
  terapie na JIP
  datum a čas propuštění z JIP
  doba pobytu na JIP
 • Pooperační komplikace
  pooperační revize
  renální komplikace
  neurologické komplikace
  jiné neurologické komplikace
  ranné komplikace a infekce
  jiné komplikace
  miltiorgánové selhání
  ischemie myokardu
 • Propuštění/exitus
  stav pacienta při propuštění ze zdravotnického zařízení
  datum a čas propuštění (exitu) ze zdravotnického zařízení
  doba hospitalizace
  doba od operace do propuštění
  propuštěn kam
  místo exitu
  primární příčina exitu
  datum exitu
  status
  poznámky
  ošetřující lékař
  datum vyplnění a uzavření celého formuláře

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je provedená srdeční operace.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskými jednotkami jsou zdravotnická zařízení, ve kterých byly kardiochirurgické výkony provedeny.

 

Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI)

Národní zdravotní registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je vytvořit národní centrálně vedenou zdravotnickou dokumentaci osob se společensky závažným onemocněním ischemickou chorobou srdeční, u kterých byla provedena kardiovaskulární intervence (katetrizace, angioplastika).

V registru jsou zpracovávány údaje potřebné pro identifikaci případu a pacienta; údaje související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k onemocnění a provedení kardiovaskulární intervence koronárních cév katetrizací (indikace, průběh obtíží, osobní anamnéza, výsledky angiografie, popis výkonu včetně procedur, přidružených výkonů a status), údaje o případných nekoronárních cévních intervencích (končetin) a údaje potřebné pro identifikaci zdravotnického zařízení, ve kterém byla intervence provedena.

Registr napomáhá k hodnocení vývoje nemocnosti a kvality poskytované péče v oblasti kardiovaskulárních intervencí. V akutních případech umožňuje zjistit informace o předchozí léčbě pacienta.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRKI

Od konce roku 2003 je NRKI provozován jako webová aplikace s centrální databází. Pověřená zdravotnická pracoviště NRKI vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Identifikace pracoviště a případu

 • IČO, PČZ a název zdravotnického zařízení
 • kód a název pracoviště
 • datum intervence
 • katetrizující
 • typ výkonu
 • kód případu
 • lokální kód případu 

2. Pacient

 • rodné číslo
 • narozen
 • věk
 • pohlaví
 • místo bydliště (obec)

3. Anamnéza

 • Diabetes mellitus
 • Renální selhání
 • Předchozí kardiochirurgický výkon
 • Předchozí PCI

4. Koronární intervence (PCI)

 • Indikace
 • Časy STEMI – akutní fáze pouze
 • Angiografie
 • PCI procedura 

5. Nekoronární intervence

6. Komplikace výkonu

7. Mortalita

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je provedená kardiovaskulární intervence.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každé zdravotnické zařízení, ve kterém byla pacientovi provedena kardiovaskulární intervence.

 

Národní registr kloubních náhrad (NRKN)

Národní zdravotní registry

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Publikační výstupy

Údaje z NRKN byly zveřejněny v časopise České společnosti pro ortopedii a traumatologii pod názvem Národní registr kloubních náhrad ČR, náhrady kyčelního kloubu (vybrané výstupy a jejich rozbor za období 2003-2012), k dispozici je na webových stránkách na adrese: http://www.achot.cz/detail.php?stat=673

NOVINKY

02.03.2015 Informace o zahájení provozu nové verze Národního registru kloubních náhrad
1. března 2015 byl zahájen provoz nového Národního registru kloubních náhrad (NRKN), do kterého má povinnost předávat údaje každý poskytovatel, který poskytl zdravotní služby pacientovi v souvislosti s implantací nebo reimplantací umělé kloubní náhrady (viz vyhláška č. 116/2012 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému). Nově se vedle náhrady kyčelního kloubu budou hlásit i náhrady kolenního, ramenního, loketního a hlezenního kloubu. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • NRKN byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 6, Ročník 2002

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Národní registr kloubních náhrad (NRKN) je registrem zaměřeným na získávání a shromažďování informací o provedených operacích s užitím umělé kloubní náhrady. Úlohou registru je registrace údajů o nemocných léčených operativně s užitím endoprotézy a specifických informací blíže upřesňujících tuto léčbu.

Národní registr kloubních náhrad poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní úrovni, tak i pro mezinárodní srovnávání, pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Poskytuje také informace o vlastnostech použitých implantačních materiálů především z hlediska jejich životnosti a nákladů na tyto materiály.

Souhrnná data jsou podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zabezpečení komplexní ortopedické péče. Anonymní individuální data mohou být poskytnuta pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum jen v souladu s platnými zákony a se souhlasem Rady NRKN.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRKN

Od konce roku 2003 je NRKN provozován jako webová aplikace s centrální databází. Pověřená zdravotnická pracoviště NRKN vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https.

Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce registru.

1. Údaje o provedené operaci

Pacient

 • rodné číslo
 • datum narození
 • pohlaví
 • státní občanství

Operace

 • druh kloubu (kyčel, koleno, rameno, loket, hlezno)
 • datum operace
 • lokalizace operace (pravá/levá)
 • primární/revizní
 • pracoviště, kde byla operace provedena
 • druh endoprotézy
 • způsob fixace endoprotézy
 • diagnóza primární operace
 • počítačová navigace
 • přístup ke kloubu
 • typ předchozí operace
 • druh pooperační fixace

Kostní štěpy

Materiál

Cement

Augmentace (šrouby, dříky)

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je provedená operace s užitím umělé kloubní náhrady.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každý poskytovatel, který poskytl zdravotní služby pacientovi v souvislosti s implantací  nebo reimplantací umělé kloubní náhrady.

 

Národní registr nemocí z povolání (NRNP)

Národní zdravotní registry

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Hlavní úkol NZIS obecně je dle § 70 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. mj. „poskytovat včasné údaje o zdravotním stavu obyvatelstva za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě zdravotních služeb, pro řízení a tvorbu zdravotní politiky“. NRNP monitoruje vývoj výskytu a struktury nemocí z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání. Účelem zjišťování požadovaných údajů je získávání informací o nemocech z povolání jako podkladu pro tvorbu národní zdravotní politiky, pro analýzy problémů v oblasti ochrany zdraví při práci, pro vědecký výzkum, pro vzdělávání v oboru a k mezinárodnímu srovnávání.

Národní registr nemocí z povolání NRNP je kontinuálním pokračováním dlouhodobého statistického sledování, prováděného od roku 1973 prostřednictvím výkazů. Od svého založení v roce 1991 byl registr veden Centrem pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze jako Centrální registr nemocí z povolání. Zákonem č. 156/2004 Sb. byl pod názvem „Národní registr nemocí z povolání“ zařazen mezi zdravotní registry, které tvoří Národní zdravotnický informační systém (NZIS), nyní zakotvený v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Správcem NRNP je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, zpracovatelem je Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze.

Data registru využívají ÚZIS, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, SZÚ, Český statistický úřad. Uveřejněná data využívají také specialisté v oboru pracovního lékařství a hygieny práce, KHS, lékaři posudkové služby a další za účelem statistických a ekonomických analýz.

Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 byl NRNP napojen na statistický systém Statistického úřadu Evropské Unie (EUROSTAT). V rámci mezinárodní spolupráce se informace o nemocech z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených v ČR každoročně předávají Eurostatu do systému European Occupational Diseases Statistics (EODS), dále Světové zdravotnické organizací (WHO), do evropského systému Health for all (HFA) a do International Labor Organization (ILO).

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

Zákony:

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) s účinností od 1. dubna 2012, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 205/2015 Sb. kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády:

 • Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí povolání ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 114/2011 Sb. a č. 168/2014 Sb.)
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Vyhlášky MZ:

 • Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (nabyl účinnosti 1. dubna 2012) – ve znění pozdějších předpisů, (hlava IV. díl 3.)
 • Vyhláška č. 373/2016 o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému s účinností od 1. 1. 2017
 • Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

Metodická opatření:

 • Metodické opatření Věstníku MZ čá 10/2003, ke stanovení nejméně středního stupně závažnosti izolovaného syndromu karpálního tunelu
 • Metodické opatření Věstníku MZ čá 11/2011, ke stanovení středního stupně závažnosti poškození ulnárního nervu v oblasti lokte za pomoci elektrofyziologických kritérií
 • Metodický návod Věstníku MZ čá 9/2011, k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání

Evropská legislativa:

 • Směrnice Rady č. 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů a navazující „dceřiné“ směrnice
 • Usnesení Evropského parlamentu č. 2016/C 093/24 ze dne 12. září 2013 o evropské strategii pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2013/2685(RSP))
 • Nařízení č. 1338/2008 Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Statistika nemocí z povolání se řídí doporučením Komise 2003/670/EC – Occupational diseases. K prezentaci výstupů pro oblast zdraví a bezpečnosti při práci slouží vizualizační nástroj https://visualisation.osha.europa.eu.

Další právní a metodické dokumenty:

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRNP

Okruhy položek nezbytných pro účely hlášení případu NzP do NRNP:

 1. Identifikace poskytovatele - identifikace hlásícího zdravotnického zařízení a lékaře, identifikace KHS (evidováno automaticky na základě přístupových práv dle JSÚ).
 2. Údaje o pacientovi - osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta a sociodemografické statistiky (rodné číslo, pohlaví a datum narození, bydliště) – zodpovídá SNZP
 3. Údaje o zaměstnavateli - identifikace zaměstnavatele (název, sídlo, IČO, klasifikace ekonomických činností CZ-NACE, adresa provozovny – místa výkonu práce, kategorie velikosti podniku podle OECD) – zodpovídá KHS
 4. Údaje o onemocnění - související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k nemoci z povolání (ohrožení či NzP, diagnóza nemoci dle MKN-10 a slovně, latence vzniku onemocnění, příslušná kapitola a položka seznamu NzP, evidenční kód NzP, závažnost, datum zjištění, datum odhlášení, datum úmrtí v souvislosti s nemocí z povolání, datum lékařského posudku a nabytí právních účinků) - zodpovídá SNZP
 5. Výsledky šetření pracovních podmínek - údaje potřebné pro charakterizaci rizika a podmínek práce (profese, klasifikace zaměstnání CZ-ISCO, rizikový faktor - noxa, doba expozice, kategorie práce, ověření rizika nákazy, očkování, závěr hygienického šetření) – zodpovídá KHS

Doplňkové položky pro účely posuzování a dokumentace nemocí z povolání:

 1. v kompetenci středisek nemocí z povolání (SNZP) 
  Jméno pacienta, titul, adresa trvalého a přechodného bydliště, telefon, zdravotní pojišťovna, předchozí zaměstnavatelé, adresa vzniku onemocnění, období požadovaného šetření, datum žádosti o odběr, datum žádosti o ověření podmínek vzniku onemocnění, datum předání posudku pacientovi a zaměstnavateli, datum odvolání a vyřízení odvolání, příčina pro zdravotní pojišťovnu a další.
 2. v kompetenci pracovišť vydávajících hygienický posudek (KHS, SÚJB, MV, MO) 
  Datum přijetí žádosti o odběr, datum přijetí žádosti o ověření, datum odběru, datum měření ZÚ na pracovišti, datum šetření k ověření podmínek vzniku onemocnění na pracovišti, datum vyřízení žádosti SNZP o odběr vzorků KHS, datum podání žádosti KHS o měření na ZÚ, datum přijetí protokolu ZÚ o měření na KHS, pracovník KHS přítomný a pověřený vyřízením odběru vzorků, pracovník KHS přítomný a pověřený vyřízením ověření podmínek vzniku onemocnění a další.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Na základě vyhlášky MZ č. 373/2016 Sb. hlášení podléhá každá uznaná nemoc z povolání či ohrožení nemocí z povolání dle platného Seznamu nemocí z povolání, vzniklá v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR. Případ nemoci z povolání nebo ohrožení NzP podléhá hlášení poté, co lékařský posudek o uznání nemoci, vydaný oprávněným poskytovatelem zdravotních služeb, nabyl právních účinků.

Hlášení podléhá i rozhodnutí oprávněného střediska nemocí z povolání o ukončení NzP či ohrožení NzP. V tomto případě se ke stávajícímu případu v evidenci NRNP hlásí datum, od kterého již osoba NzP či ohrožením NzP netrpí.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Povinnost hlásit má dle přílohy k vyhlášce č. 373/2016 Sb. každý poskytovatel, který uznal nemoc z povolání podle § 66 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto právního předpisu podávají hlášení do registru poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kterým bylo Ministerstvem zdravotnictví uděleno povolení uznávat nemoci z povolání, tzv. střediska nemocí z povolání. Jejich seznam a územní gesce jsou v průběžně aktualizované podobě dostupné na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:      
http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/poskytovatele-k-uznavani-nemoci-z-povolani_3706_5.html

Garantem poskytnutí hlášení do NRNP jsou příslušná střediska nemocí z povolání. Nezbytnou součástí hlášení jsou také údaje z hygienického posudku, které poskytuje příslušná krajská hygienická stanice, ve vyjmenovaných zvláštních případech SÚJB, MV nebo MO, dále jen KHS. Kdo provádí ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání, stanoví § 62 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb.

Hlášení i odhlášení se předává správci a zpracovateli NRNP pouze elektronicky, a to nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém lékařský posudek nabyl právních účinků.

 

Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD)

Národní zdravotní registry

NOVINKY

27.10.2015 Formuláře zahájení a ukončení léčby k NRLUD
31.07.2015 Datové rozhraní NRLUD
08.07.2015 Příručky k NRLUD
03.03.2015 Oznámení spuštění Národního registru léčby uživatelů drog
2. března 2015 byl zahájen provoz Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD). ...
18.12.2014 Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (2. dopis)
Navázání na předchozí stručnou informaci o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD). Níže jsou uvedena základní fakta a souhrnný popis registru. Dále bychom vás rádi informovali o registraci uživatelů a o připravovaných dokumentech. ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • The Treatment demand indicator (dále TDI) Standard Protocol version 3.0 Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost.

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Národní registr léčby uživatelů drog je registrem zaměřeným na shromažďování údajů o pacientech při vstupu do a výstupu z léčby závislosti včetně kontaktních, poradenských a resocializačních programů pro uživatele drog, tj. shromažďování dat, jejich verifikace, ukládání, ochrana a zpracování. Tento registr poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, dále pro epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Údaje budou použity při tvorbě protidrogové politiky a strategie ČR a v mezinárodním kontextu i v EU.

Indikátor žádosti o léčbu je jedním z pěti klíčových indikátorů drogové epidemiologie stanovených Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (dále EMCDDA), jejichž sběr je členským státům EU uložen v článku 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006. Sledování žádostí o léčbu je součástí Drogového informačního systému, jehož realizaci předpokládá řada usnesení vlády k národním strategiím protidrogové politiky a jejich akčním plánům, aktuálně k Národní strategii protidrogové politiky na období 2010-2018 a akčního plánu na období 2010-2012. Léčba spolu se sociální reintegrací a harm reduction, čili snížení negativních důsledků užívání drog, jsou dva ze čtyř pilířů české protidrogové strategie. Bez sledování vývoje v poskytování léčby a specializovaných služeb uživatelům drog nelze vývoj v těchto oblastech protidrogové politiky sledovat a hodnotit.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je osoba s problémy způsobenými užíváním návykových látek nebo osoba na nich závislá, která vstoupila nebo byla zařazena do programu zaměřeného na poradenství a léčbu závislosti prováděného léčebnými a poradenskými zařízeními.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

1. Každý poskytovatel zdravotních služeb poskytující odbornou péči osobám užívajícím návykové látky a osobám na těchto látkách závislým formou:

 • ambulantní péče,
 • jednodenní péče,
 • lůžkové péče,
 • detoxifikace prováděné v rámci ambulantní nebo lůžkové péče,
 • substituční léčby, kterou poskytují všichni poskytovatelé zdravotních služeb bez ohledu na jejich obor či odbornost.

2. Každý poskytovatel sociálních služeb 1) poskytující odbornou péči osobám užívajícím návykové látky a osobám na těchto látkách závislým podle zákona upravujícího opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, formou služeb sociální péče, sociální prevence a programů sociálního poradenství.


1) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách., ve znění pozdějších předpisů.

Národní registr úrazů (NRU)

Národní zdravotní registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace údajů týkající se úrazů ošetřených při hospitalizaci, údajů související se zdravotním stavem pacienta ve vztahu k úrazu a jeho diagnostice a léčbě, okolností, za kterých se úraz stal, jeho příčiny, podrobný popis místa a času úrazu, rychlost zásahu poskytovatele zdravotnické záchranné služby, údajů o primárním transportu, podrobný záznam o péči na urgentním příjmu a následném poskytování zdravotních služeb, a údajů potřebné pro identifikaci poskytovatele lůžkové zdravotní péče, v jehož zdravotnickém zařízení byl pacient hospitalizován.

Data shromažďovaná v rámci Národního registru úrazů budou využívána především pro dosažení vyšší kvality zdravotních služeb v případě úrazů, jejich lepších výsledků, stanovení optimálních a efektivních léčebných postupů a pro identifikaci rizik vzniku jednotlivých úrazů a stanovení preventivních opatření, to je opatření, vedoucích k jejich předcházení. Každý úraz bude zaznamenán jednotlivě, z hlediska příčin jeho vzniku a vývoje, charakteru postižení, postupu léčení, výsledků léčby i možných zdravotních komplikací případně ve vazbě na jiné zdravotní problémy nositele. Zaznamenávány budou závažnější úrazy, které si vyžádají hospitalizaci pacienta.

Sledovaná data budou odpovídat standardům formulovaným v rámci Evropské unie a budou splňovat nároky na kompatibilitu. Důvodem je potřeba výměny příslušných dat mezi jednotlivými státy. Evropská unie má již k dispozici dlouhodobá historická fakta o sledování úrazů na chirurgických ambulancích. Zároveň vytvořila databázi úrazů EU včetně systému jejich zaznamenávání (IDB). Ten slouží ke standardizaci sledování úrazů a nehod v Evropské unii a je zároveň základem pro porovnávání situace v jednotlivých členských zemích.

Zřízení Národního registru úrazů

Ministerstvo zdravotnictví zřídí Národní registr úrazů do 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (§ 127 odst. 1 písm. b).

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každý pacient hospitalizovaný pro úraz.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každý poskytovatel lůžkové zdravotní péče, který hospitalizoval pacienta s úrazem.

INFORMACE KE SPUŠTĚNÍ REGISTRU

Registr byl spuštěn k 1. 4. 2015, přístupný je na odkazu REGISTRY NZIS VSTUP v horní liště.

Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve (NROVDK)

Národní zdravotní registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace osob, u kterých jsou z definovaných důvodů, obvykle pro nosičství závažné krví přenosné infekce, z dárcovství trvale vyloučeny (jde např. o osoby s hepatitidou B a C, HIV ev. jinými infekcemi). Cílem registrace je zvýšit bezpečnost transfuzních přípravků určených k léčbě nemocných v ČR a snížit riziko přenosu závažných infekcí. Vzhledem k závažnosti případného přenosu infekce krevní transfuzí je nutné evidovat osoby vyřazené z dárcovství krve i bez jejich souhlasu. Vyřazené osoby je nutné dohledat jmenovitě, registr nelze anonymizovat (s výjimkou statistických výstupů). Registr musí být provozován v elektronické verzi tak, aby potenciálního „rizikového“ dárce bylo možné identifikovat včas, tj. hned při příchodu do zařízení transfuzní služby a dříve, než krev či její složku daruje.

Zřízení Národního registru osob trvale vyloučených z dárcovství krve

Ministerstvo zdravotnictví zřídí Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve do 24 měsíců od nabytí účinnosti zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (§ 127 odst. 1 písm. b).

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou bude každá osoba trvale vyloučená z dárcovství krve, a to bezprostředně po ověření pozitivního výsledku konfirmačního vyšetření dané osoby na zjištění trvalého vyloučení z dárcovství krve.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou bude každý poskytovatel transfuzní služby, který identifikoval osobu trvale vyloučenou z dárcovství krve.

Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV)

Národní zdravotní registry

Datové rozhraní

Závazné pokyny

Dokumenty

Uživatelská příručka NRPATV 

Uživatelská příručka Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV).

NOVINKY

27.07.2016 Informace pro zájemce o dávkové hlášení do registru NRPATV
Verze datového rozhraní NRAPATV 1.1 obsahuje základní podklady pro zmapování rozsahu a charakteru zasílaných dat. ÚZIS pracuje na zpřesnění této dokumentace, plánovány jsou následující změny ...
02.05.2016 Uživatelská příručka NRPATV
Uživatelská příručka Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV). ...

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je registrace údajů získaných z pitev a jejich toxikologických vyšetření na soudnělékařských odděleních. Registr je zdrojem informací jak o podrobnostech a okolnostech náhlých a násilných úmrtí, tak o jejich příčinách. Registr je zároveň zdrojem informací o tzv. drogových úmrtích, tj. úmrtích na předávkování návykovými látkami a úmrtích z jiných příčin za jejich přítomnosti.

Souhrnná data jsou podpůrným zdrojem při přípravě a předávání údajů o úmrtnosti a jejích příčinách do mezinárodních institucí, jako jsou zejména Světová zdravotnická organizace, Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každá provedená pitva včetně výsledků toxikologických vyšetření získaných při pitvě.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každé pracoviště soudního lékařství, ve kterém byla provedena pitva a toxikologická vyšetření.

Národní diabetologický registr (NDR)

Národní zdravotní registry

Závazné pokyny

 • zatím nejsou k dispozici, registr je ve výstavbě

Publikační výstupy

 • zatím nejsou k dispozici, registr je ve výstavbě

 

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Novelizací zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1.7. 2016 bylo uloženo Ministerstvu zdravotnictví zřídit Národní diabetologický registr 
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM REGISTRU 

Národní diabetologický registr byl zaveden až v roce 2016 novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1.7. 2016. Registr zatím není v provozu a v současnosti je ve výstavbě.    

V registru budou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; sociodemografické údaje (věk, pohlaví, zaměstnání) ovlivňující zdravotní stav pacienta, rizikové a prognostické faktory onemocnění, údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, osobní a rodinná anamnéza pacienta související s onemocněním, včetně klasifikace typu a stavu diabetu a laboratorních hodnot, poskytování dispenzární péče a o úmrtí pacienta; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího, léčícího a poskytujícího dispenzární péči.

Po uplynutí 25 let po úmrtí budou osobní údaje anonymizovány.

 

Národní registr intenzivní péče

Národní zdravotní registry

Závazné pokyny

 • zatím nejsou k dispozici, registr je ve výstavbě

Publikační výstupy

 • zatím nejsou k dispozici, registr je ve výstavbě

 

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Novelizací zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1.7. 2016 bylo uloženo Ministerstvu zdravotnictví zřídit 
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Národní registr intenzivní péče

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM REGISTRU 

Národní registr intenzivní péče byl zavaden až v roce 2016 novelizaci zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1.7. 2016. Registr zatím není v provozu a v současnosti je ve výstavbě.    

V registru budou zpracovávány osobní údaje potřebné pro identifikaci pacienta; sociodemografické údaje (věk, pohlaví, zaměstnání) ovlivňující zdravotní stav pacienta, rizikové a prognostické faktory onemocnění, údaje vztahující se k onemocnění a jeho léčbě, osobní a rodinná anamnéza pacienta související s onemocněním, diagnóza onemocnění včetně laboratorních hodnot, poskytování dispenzární péče a o úmrtí pacienta; údaje potřebné pro identifikaci poskytovatele diagnostikujícího a poskytujícího akutní lůžkovou péči intenzivní a následnou intenzivní péči.
Po uplynutí 5 let po úmrtí budou osobní údaje anonymizovány.

 

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)

Národní zdravotní registry

  Přístup do registrů resortu zdravotnictví

  ​Přístup do veřejné části registru NRPZS

Závazné pokyny

Tiskové formuláře

Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 1 - pro samostatná zařízení, nečleněná dále na oddělení a pro lázeňské organizace, včetně pokynů pro vyplňování - ČV 137/14 ze dne 30.10.2013

Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku, změny, zániku zdravotnického zařízení 2 - pro zdravotnická zařízení s jedním a více odděleními léčebné péče (nemocnice, OLÚ,...), včetně pokynů pro vyplňování - ČV 137/14 ze dne 30.10.2013

Tiskové výstupy

Zdravotnická ročenka

Síť zdravotnických zařízení

NOVINKY

30.10.2019 Pozvánka na Konferenci NZIS Open 2019, termín 13. 12. 2019
ÚZIS ČR srdečně zve všechny zájemce na konferenci NZIS Open 2019 s podtitulem Otevíráme Národní zdravotnický informační systém. ...
17.05.2018 Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb - vylepšená verze
Dne 17. 5. 2018 byla uvolněna vylepšená verze veřejného portálu Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na adrese http://nrpzs.uzis.cz. ...
01.02.2018 Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Dne 1. 2. 2018 byl oficiálně spuštěn nový veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) na nové internetové adrese http://nrpzs.uzis.cz. ...
18.12.2014 Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Aktuální informace týkajícími se provozu Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a resortního sběru dat za rok 2014. ...

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) je zřízen podle §§ 74 a 75 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Registr obsahuje informace o poskytovatelích zdravotních služeb, poskytovatelích sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby, a o hostujících osobách.

U jednotlivých poskytovatelů obsahuje registr údaje o oprávněních k poskytování zdravotních služeb, odborných zástupcích, místech poskytování a podrobné informace o provozovaných zdravotnických zařízeních.

 

PŘÍSTUP DO REGISTRŮ NZIS

Žádost o přístup do regitrů NZIS​

 

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Ing. Ludmila Roubalová, ÚZIS ČR,  email: ludmila.roubalova@uzis.cz

 

Související odkazy: 

Další registry

Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Další registry

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
 • Vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Věstník MZ č. 10/2004

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem registrace je evidence osob, které nesouhlasí s darováním tkání a orgánů tak, aby nemohlo dojít k neodpovídající manipulaci s jejich tělem po smrti.

Dárcovství orgánů a tkání je vysoce humánním rozhodnutím. Darované orgány a tkáně zachraňují v akutních případech životy mnoha lidem a dalším umožňují prodloužení spokojeného života o mnoho let. To se týká zejména pacientů s onemocněním ledvin, srdce, plic a jater.

Každý člověk má rovněž možnost za svého života vyjádřit nesouhlas s tím, aby po jeho smrti byly ze zemřelého těla odebrány tkáně a orgány vhodné k transplantaci. Aby bylo možné eventuelní nesouhlasy evidovat nebo následně zjišťovat, nebyl-li takový nesouhlas vysloven, zřídilo MZ Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů. Vyjadřovaný nesouhlas musí podle zákona č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon) obsahovat některé nezbytné náležitosti a zákonem dané údaje. Zřízený registr naplňuje úkoly vyplývající ze zákona č. 285/2002 Sb. a umožňuje vyjít vstříc zásadním odpůrcům darování orgánů či tkání tak, aby nemohlo dojít k neodpovídající manipulaci s jejich tělem po smrti. Podle tohoto zákona dále zůstává předpokládaný souhlas dárce s tím rozdílem, že musí být zkoumáno, zda není v registru záznam o nesouhlasu občana s odebráním jeho orgánů či tkání.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každý zjištěný evidovaný nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů na území České republiky.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Občané, kteří vyslovili nesouhlas s posmrtným odběrem tkání a orgánů na území České republiky.


Další informace naleznete na adrese: www.nrod.cz

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)

Další registry

Sběr dat do registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů byl na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukončen k 31.12.2013.

 

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do NZIS pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a další prováděcí předpisy
 • Závazné pokyny NZIS - Uživatelská příručka pro aktualizaci k 31.12.2010

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je zajištění údajů o věkové struktuře, pohlaví, oboru činnosti, kvalifikační skladbě lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, druhu vlastnictví a druhu zařízení, a to bez ohledu na skutečnost, zda lékař, zubní lékař nebo farmaceut vykonává své povolání v rezortu zdravotnictví, obrany, vnitra, spravedlnosti nebo práce a sociálních věcí.

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů je souborem osob, které absolvovaly lékařskou, farmaceutickou nebo zdravotně sociální fakultu v České republice nebo v cizině. Základní podmínkou pro zařazení lékaře, zubního lékaře či farmaceuta do souboru k 31.12. je, že má se zdravotnickým zařízením (státním, nestátním) uzavřený pracovní poměr nebo je sám zřizovatelem zdravotnického zařízení. Pracovní poměr může být sjednán na dobu určitou, na dobu neurčitou, nebo lékař, zubní lékař či farmaceut je sám vlastníkem, spolumajitelem nebo pronajímatelem zdravotnického zařízení.

Aktualizace RLZF se provádí jedenkrát ročně, vždy k 31.12. daného roku. Předmětem aktualizace jsou změny, které v průběhu roku u lékaře, zubního lékaře či farmaceuta nastanou, např. vydání specializačního indexu, složení atestace, ukončení pracovního poměru, nástup do pracovního poměru, změna evidenčního stavu nebo změna úvazku.

Údaje z RLZF jsou předávány Českému statistickému úřadu pro Statistickou ročenku České republiky, Ministerstvu zdravotnictví, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, jednotlivým odborným společnostem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Agregované údaje jsou dále zasílány mezinárodním organizacím (počty lékařů podle věku, pohlaví, specializací či NUTS II) jako např. Světové zdravotnické organizaci (WHO), Organizaci pro evropskou spolupráci a rozvoj (do databáze OECD Health Data), EU (do databáze Eurostatu).

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO RLZF

Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů je, jako součást NZIS, veden v ÚZIS ČR od roku 1962.

1. Údaje o lékaři, zubním lékaři, farmaceutovi

 • rodné číslo
 • kategorie (lékař, zubní lékař, farmaceut)
 • akademický titul
 • vědecká hodnost
 • pedagogický titul
 • studijní obor (fakulta)
 • rok promoce
 • specializační index (průkaz odbornosti)
 • rok zařazení do specializačního indexu (rok vydání průkazu odbornosti)
 • atestace (za všechny ukončené)
 • rok získání atestace (za všechny ukončené)

2. Pracoviště

 • pracovní poměr
 • evidenční stav
 • datum nástupu (měsíc, rok)
 • hlavní obor činnosti na oddělení
 • úvazek

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Základní podmínkou pro zařazení lékaře, zubního lékaře či farmaceuta do souboru k 31.12. je, že má se zdravotnickým zařízením (státním, nestátním) uzavřený pracovní poměr nebo je sám zřizovatelem zdravotnického zařízení a že poskytuje zdravotní péči.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Každé zdravotnické zařízení, k němuž má lékař, zubní lékař nebo farmaceut pracovní nebo obdobný poměr, a dále každý lékař, zubní lékař nebo farmaceut, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem na základě registrace podle zvláštního právního předpisu.

 

Národní registr zdravotnických pracovníků

Další registry

Informace k „Národnímu registru zdravotnických pracovníků“

4. 10. 2019
Nové datové rozhraní a hlášení nových položek na základě zákona č. 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách)

V části datové rozhraní je zveřejněno nové datové rozhraní platné od 1.1.2020. Změny v datovém rozhraní se týkají hlášení od poskytovatelů zdravotních služeb a hlášení členství v profesních komorách. U poskytovatelů zdravotních služeb jde o hlášení nových položek:

 • druh pracovněprávního vztahu,
 • týdenní pracovní doba.

Od 1.1.2020 budou pro poskytovatele zdravotních služeb také nově povinné položky:

 • oddělení,
 • forma,
 • druh péče,

a to vždy pouze v jedné z těchto povinných kombinací

 • oddělení a forma péče, nebo pouze druh péče.

Při vkládání údajů přes webové rozhraní je již možné nové položky doplnit a není nutné čekat až na začátek roku 2020.

4. 6. 2019
Novela zákona č. 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách) a s ní související změny v Národním registru zdravotnických pracovníků (NR-ZP)

Dne 24.4.2019 nabyla účinnost novela zákona č. 372/2011 Sb., která mimo jiné rozšiřuje seznam povinných položek Národního registru zdravotnických pracovníků. Níže je uveden dopad na jednotlivé instituce, které dle zákonné povinnosti předávají údaje do Národního registru zdravotnických pracovníků.

Vzdělavatelé (např. vysoké, střední a vyšší odborné školy a akreditovaná zařízení)
Bez dopadu, není potřeba hlásit žádné nové položky.

Poskytovatelé zdravotních služeb (PZS)
Nově dojde k povinnému hlášení následujících položek:

 • druh pracovněprávního vztahu,
 • týdenní pracovní doba.

Předpoklad počátku povinného hlášení těchto údajů ze strany PZS je říjen - listopad 2019. V souvislosti s hlášením těchto nových povinných položek budou poskytovatelé zdravotních služeb lůžkové péče řádně informováni (alespoň 2 měsíce před počátkem hlášení) o nové podobě datového rozhraní.

Komory
Nově bude mimo údaje o vyloučení pracovníka z komory také hlášen údaj o členství pracovníka v komoře.

Ministerstvo práce a sociálních věcí a Česká správa sociálního zabezpečení
Obě instituce získají přístup k veškerým údajům Národního registru zdravotnických pracovníků.

6. 2. 2019
Změna v číselníku povolání (psycholog, logoped, fyzioterapeut)

Novelou zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních došlo k úpravám v názvosloví některých povolání. Tuto změnu bylo nutné promítnout i do číselníků povolání Národního registru zdravotnických pracovníků, a to následujícím způsobem:

 • Psycholog ve zdravotnictví, klinický psycholog –> Psycholog ve zdravotnictví 
 • Logoped ve zdravotnictví, klinický logoped –> Logoped ve zdravotnictví
 • Fyzioterapeut, odborný fyzioterapeut –> Fyzioterapeut

Pokud máte ve Vašem zařízení pracovníky na uvedených pracovních pozicích a pro vkládání zdravotnických pracovníků za Vaše pracoviště využíváte dávkové vkládání, je třeba o této změně informovat Vaše dodavatele informačních systémů.

10. 7. 2018
Národní registr zdravotnických pracovníků versus Roční sběr VÝKAZŮ 

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,
vzhledem k reakcím některých z Vás na zasílané žádosti o doplnění Národního registru zdravotnických pracovníků, uvádíme následující vysvětlení.

V průběhu dubna až června 2018 s Vámi ÚZIS ČR komunikuje ve dvou zcela samostatných záležitostech, a to:

 1. vyplnění Ročních statistických výkazů za rok 2017 (resortní statistické zjišťování MZ ČR). Jedná se o pravidelnou každoroční povinnost dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších a prováděcích předpisů,
 2. aktualizace údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, dále NR-ZP. Jedná se o novou zákonnou povinnost dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů.

Někteří z Vás mylně považují obě témata za jednu záležitost a odeslání výkazů do centrálního úložiště považují za splnění obou zákonných povinností. V tomto případě Vás opakovaně žádáme o doplnění údajů do NR-ZP v souladu s dříve zaslanými informacemi.

Pro zaslání údajů do NR-ZP je na rozdíl od odeslání výkazů nezbytné být registrován v Národním zdravotnickém informačním systému a postupovat dle pokynů na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup

Děkujeme za pochopení.
Kolektiv pracovníků ÚZIS ČR

1. 6. 2018
Prodloužení termínu naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků ze stran poskytovatelů zdravotních služeb na 15. června 2018

Vzhledem k nedostatečnému počtu odevzdaných údajů a technickým problémům, které nastaly v posledních dnech sběru při dávkovém zasílání údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, prodlužuje ÚZIS ČR termín pro zaslání údajů od poskytovatelů zdravotních služeb na 15. června 2018.

26. 3. 2018

Došlo k aktualizaci datového rozhraní Národního registru zdravotnických pracovníků. Jeho verze byla povýšena na verzi 1.3. V datovém rozhraní byla upravena sekce Zaměstnání a popis položek byl zpřesněn o názvy odpovídajících XML elementů. V souvislosti s úpravou datového rozhraní došlo k aktualizaci dokumentu "NRZP_popis_polozek_CRF", který byl povýšen na verzi 1.2.

V průběhu března 2018 byly také zveřejněny metodické příručky pro plnění registru poskytovateli zdravotních služeb.

19. 12. 2017

Národní registr zdravotnických pracovníků byl ke dni 19.12.2017 uveden do produkčního provozu a je plněn produkčními daty. V tuto chvíli mohou žádat subjekty uvedené v v § 75 a § 76 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) o přístup k registru.

Pokud subjekt ještě nemá zřízen přístup do registrů resortu zdravotnictví, musí vyplnit a podat externí žádost pro přístup k Národnímu registru zdravotnických pracovníků. Externí žádosti naleznete níže:

Externí žádost pro poskytovatele zdravotních služeb (žádost se podává pouze v případě, pokud subjekt již nemá přístup do registrů resortu zdravotnictví):
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NZIS

Externí žádost pro vzdělávací instituce:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NRZPVzdel

Externí žádost pro zdravotní pojišťovny:
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=NRZPZdravPoj

Externí žádosti pro zdravotnické pracovníky budou zveřejněny později. Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv již mají zřízen přístup do registrů zdravotnictví. Žádost o přístup k Národnímu registru zdravotnických pracovníků podává po přihlášení do registrů zdravotnictví žadatel dané instituce. V případě, že jste zde nenalezli žádost příslušnou k Vaší instituci, či v případě nejasností a dotazů, neváhejte nás prosím kontaktovat.

24. 10. 2017

Dovolujeme si Vás informovat o vzniku harmonogramu prací a uveřejnění základních dokumentů k Národnímu registru zdravotnických pracovníků. V harmonogramu jsou zaznamenány dílčí metodické kroky nutné k naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků daty. Harmonogram bude průběžně aktualizován. Mezi uveřejněné základní dokumenty patří:

- Uživatelská příručka
- Popis rolí a funkcionalit;
- Popis položek–CRF;
- Metodika pro produkční fázi, (docx);
Datové rozhraní.

Pro poskytovatele zdravotních služeb v tuto chvíli z harmonogramu nevyplývá žádná součinnost. Poskytovatelé zdravotních služeb budou ÚZIS ČR podrobněji seznámeni s obsahem Národního registru zdravotnických pracovníků v 2. polovině měsíce listopadu.

Zřízení Národního registru zdravotnických pracovníků bylo uveřejněno ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, 26. 9. 2017, ročník 2017, částka 9 na straně 33.

25. 9. 2017

Dovolujeme si Vás informovat, že dne 19. 9. 2017 byl zřízen Národní registr zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP“) podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

NRZP je v tuto chvíli uveden do testovacího provozu a datové rozhraní, které definuje možnosti zasílání dat do registru, naleznete zde. Ve lhůtě 180-ti dnů od zřízení NRZP subjekty uvedené v § 77 odst. 1 zákona o zdravotních službách předají údaje potřebné pro jeho naplnění. Spuštění ostrého provozu NRZP  předpokládáme v měsíci březnu 2018.
V případě, že by jste se chtěli zapojit do testování registru, obraťte se prosím na technický helpdesk ÚZIS ČR.

Prosíme lékařské i nelékařské pracovníky o vyčkání na další zveřejňované informace, aktuálně není z Vaší strany požadována ve vztahu k ÚZIS ČR a NRZP žádná nová součinnost.

Speciálně pro nelékařské zdravotnické pracovníky uvádíme, že údaje o nich vedené Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a hostujících osob podle zákona č. 96/2004 Sb. (dále jen „RZP“), jsou v něm vedeny i nadále. Tyto údaje budou předány správcem RZP do NRZP do 180 dnů ode dne zřízení NRZP. Z tohoto důvodu je důležité, aby údaje vedené v RZP byly aktuální. Prosíme tedy zdravotnické pracovníky, jejichž údaje jsou vedené v RZP a již nejsou aktuální (např. příjmení, jméno, titul, nově přidělené rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa zaměstnavatele a pracovní zařazení, údaje o dosaženém vzdělání), aby  změny údajů neprodleně oznámili a požádali o provedení jejich změny. Bližší informace a žádost naleznete na adrese: http://www.nconzo.cz/web/guest/info-registr.

O dalším aktuálním vývoji budeme průběžně informovat prostřednictvím webových stránek:

ÚZIS ČR – http://www.uzis.cz
NCONZO – http:// www.nconzo.cz
MZ ČR – http://www.mzcr.cz

V případě potřeby získat více informací můžete kontaktovat centrální pracoviště ÚZIS ČR:

Email: helpdesk@uzis.cz
Telefon: +420 222 269 999

Dotčená právní úprava:
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Předávající subjekty (§ 77 odst. 1)
Předávané údaje (§ 76 odst. 1)

Pro nelékařské pracovníky:

 • zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
  Přechodná ustanovení bod č. 20

Vývoj v čase

Ústavní soud ČR zrušil ustanovení § 76 a §77 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, které se týkalo Národního registru zdravotnických pracovníků, svým rozhodnutím ze dne 27. listopadu 2012.

Novelou zákona o zdravotních službách (zákonem č. 147/2016) byl Národní registr zdravotnických pracovníků opět do zákona o zdravotních službách včleněn. V současné době probíhá jeho výstavba a dle přechodných ustanovení uvedeného zákona bude zřízen do 12 měsíců od účinnosti zákona (účinnost zákona od 1.7.2016).

Dle ustanovení zákona o zdravotních službách (§§ 77 a 76) Národní registr zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bude obsahovat údaje o zdravotnických pracovnících, včetně hostujících osob a osob, které způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získaly mimo území České republiky.

Registr zdravotnických prostředků

Další registry
 

Účel

Pro zajištění poskytování zdravotní péče vhodnými, bezpečnými a účinnými zdravotnickými prostředky je vedena registrace právnických a fyzických osob, registrace zdravotnických prostředků, hlášení nežádoucích příhod, hlášení o klinických zkouškách a registrace diagnostických prostředků in vitro.

Informace k registru jsou uvedeny na internetových stránkách www.mzcr.cz.

Veřejná část databáze

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s ustanovením § 9 písm. e) zákona
č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový zákon o ZP") a dále § 5 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o registrovaných osobách zacházející se zdravotnickými prostředky, informace o notifikovaných zdravotnických prostředcích a informace poskytnuté výrobcem, zplnomocněným zástupcem nebo distributorem v souvislosti s opatřeními s cílem minimalizovat opakování nežádoucích příhod podle § 74 odst. 2 zákona o zdravotnických prostředcích.

Veřejná část databáze má pouze informativní charakter. Každý si může snadno ověřit, zda určitá osoba splnila registrační povinnost ve vztahu ke své činnosti nebo povinnost notifikace zdravotnického prostředku, který uvádí/dodává na trh. Veřejná část databáze umožňuje fulltextové vyhledávání osob, zdravotnických prostředků a bezpečnostních upozornění pro terén.

Veřejná část databáze Vstup Zde

Národní registr hrazených zdravotních služeb

Další registry

Novelizací zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a to zákonem č. 147/2016 Sb. s  účinností od 1. 7. 2016 byl nově zřízen Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS). 

Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) je vyvíjen v rámci plnění projektu OPZ „Rozvoj technologické platformy NZIS“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748. Vývoj registru je prováděn v souladu s principy eGovernmentu a to výhradně interními pracovníky ÚZIS ČR. Řídí se harmonogramem projektu a rámcovým harmonogramem implementace schváleným poradou vedení MZ. Rámcový harmonogram naleznete na  kapitole 7 Metodického pokynu k uvedení registru do produkčního prostředí. Registr je plněn zdravotními pojišťovnami, kde s každou z nich je na úrovni vývojových týmů domlouván individuální harmonogram, který respektuje odlišné implementační kroky na straně jednotlivých pojišťoven.

Základní milníky v realizaci projektu:

 • Zahájení analýzy a vývoje: únor 2016
 • Vydání první veřejné verze metodiky a datového rozhraní: 31. 11. 2016
 • Zřízení registru a zahájení zkušebního provozu registru: 20. 12. 2016
 • Naplnění registru zkušebními daty ze strany ZP: červen 2017 - leden 2018
 • Zahájení produkčního provozu registru: 31. 1. 2018

Národní registr hrazených zdravotních služeb (dále jen „Registr“) je právně zakotven v novele Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, dále jen „Zákon o zdravotních službách“, a to zákonem č. 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 7. 2016. Rozsah předávaných dat je určen v § 77a Zákona o zdravotních službách.

NRHZS shromažďuje data vykázaná všemi cca 30 000 poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám, bude se tak jednat o nejširší a datově nejobsáhlejší datový zdroj v rámci Národního zdravotnického informačního systému. Sběr dat do registru je ale nastaven tak, aby poskytovatele nezatěžoval - využívá již realizované sběry dat ze strany zdravotních pojišťoven, které pak data předávají do NRHZS. Dochází tak k významné úspoře zátěže poskytovatelů, kdy do NRHZS přispívá místo 30 000 poskytovatelů zdravotních služeb pouze 7 zdravotních pojišťoven.

Registr bude obsahovat údaje o individuálních úhradách poskytovatelů zdravotní péče, data o poskytovatelích zdravotních služeb, data o personálním, technickém a věcném vybavení pracovišť a nezbytné seznamy a číselníky. Zjednodušeně řečeno bude registr obsahovat veškeré vykázané a uznané výkony, přípravky a materiál, který byl danému pacientovi u daného poskytovatele zdravotních služeb v rámci péče o něj poskytnut.

Konkrétní údaje shromažďované v NRHZS popisuje Kompletní metodika sběru dat. Přesný popis předávaných údajů a datové rozhraní popisuje samostatný dokument Závazné datové rozhraní v příslušné verzi.

 

Závazné předpisy a metodika

Sběr dat bude probíhat v souladu se Zákonem o zdravotních službách a dalšími právními předpisy, zejména:

 • Prováděcí právní předpis k zákonu o zdravotních službách - vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Metodické materiály, které vznikly pro účely tohoto registru:

Účel sběru dat

Základním účelem sběru dat do Národního registru hrazených zdravotních služeb je naplnění Zákona o zdravotních službách, a to v oblasti:

 • Produkce oficiálních statistik populačního zdraví a zdravotních služeb,
 • Tvorby indikátorů kvality a efektivity poskytovaných zdravotních služeb,
 • Realizace a zpracování výběrových šetření o potřebě a spotřebě zdravotních služeb,
 • Validace obsahu zdravotnických registrů NZIS a dat z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě, která jsou součástí NZIS,
 • Tvorby podkladů pro optimalizaci systému úhrad zdravotních služeb v ČR,
 • Potřeb vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví,
 • Zpracování údajů pro statistické účely, včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce.

Rozsah sbíraných dat

Rozsah předávaných dat je určen v par. 77a Zákona o zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.):

(1) Národní registr hrazených zdravotních služeb obsahuje údaje o obsahu, datu a čase poskytnutí zdravotní služby, o fyzické nebo právnické osobě, která zdravotní službu poskytla, pojištěnci, kterému byla zdravotní služba poskytnuta, a o provedených úhradách zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění.

(2) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb předává údaje podle odstavce 1 zdravotní pojišťovna, která zdravotní službu uhradila, a to

a) identifikační údaje zdravotní pojišťovny, která úhradu zdravotních služeb provedla,

b) identifikační údaje

1. poskytovatele, včetně identifikace pracoviště,

2. poskytovatele sociálních služeb, který poskytuje zdravotní služby podle § 11 odst. 2 písm. b),

c) rozsah zdravotních služeb, o jejichž poskytování a úhradě uzavřela zdravotní pojišťovna s poskytovatelem nebo poskytovatelem sociálních služeb uvedeným v písmenu b) bodu 2 smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

d) údaje o personálním zabezpečení a věcném a technickém vybavení poskytovatele, k jejichž zajištění se zavázal zdravotní pojišťovně ve smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,

e) vymezení zdravotních služeb, za které byla úhrada provedena,

f) výši úhrady za zdravotní služby vymezené podle písmene e), poskytnuté zdravotní pojišťovnou,

g) typ úhrady a

h) období, v němž byly poskytnuty zdravotní služby vymezené podle písmene e), za které zdravotní pojišťovna poskytla úhradu ve výši uvedené podle písmene f).

(3) Do Národního registru hrazených zdravotních služeb dále zdravotní pojišťovna uvedená v odstavci 2 předává

a) identifikační číslo pojištěnce, kterému byla poskytnuta zdravotní služba specifikovaná podle písmene b) a uhrazená zdravotní pojišťovnou poskytovateli nebo poskytovateli sociálních služeb,

b) specifikaci zdravotní služby poskytnuté pojištěnci, včetně uvedení data poskytnutí zdravotní služby.

Přesná specifikace všech předávaných parametrů je uvedena v metodice a datovém rozhraní registru.

Subjekty zapojené v Registru

Role subjektů v systému Registru jsou následující:

 • Zdravotní pojišťovna – poskytuje data do Registru, má kontrolu nad přenosy dat ze svého informačního systému do Registru včetně evidence všech provedených exportů. Může požadovat po ÚZIS ČR analytické reporty, které jsou nad jejími vlastními daty + případné porovnání s agregovanými daty ostatních ZP, to vše v souladu s podmínkami stanovenými Zákonem o zdravotních službách a interními postupy ÚZIS ČR vztahujícími se na předávání dat a analýz zpravodajským jednotkám NZIS.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) – zákonný věcný a technický správce a provozovatel Registru, garantuje bezpečnost dat včetně zajištění bezpečnosti osobních a dalších údajů v souladu s platnými právními předpisy, kontroluje kvalitu předávaných dat a reprezentativnost statistických a analytických výstupů z Registru.
 • Externí subjekty – mohou na základě adresné žádosti čerpat informační servis; jsou jim předávány pouze údaje v takové v podobě, ze které nelze určit konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu v registru evidovanou. Každé externí předání dat podléhá posouzení žádosti daného externího subjektu poradou vedení ÚZIS ČR a je řádně protokolárně posouzeno a zaznamenáno. Týká se i požadavků MZ ČR a jiných státních institucí.

Zpravodajské jednotky

Všechny zdravotní pojišťovny ČR, které hradí zdravotní služby poskytované svým pojištěncům z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Transplantační registry

Další registry
 

TRINIS - ​Integrovaný systém transplantačních registrů

Registr TRINIS představuje jednotný informační nástroj pro koordinaci transplantací a informační podporu komplexního řešení problematiky transplantací v České republice.

Správu registru vykonává Koordinační středisko transplantací, kde lze najít vyčerpávající informace k problematice transplantací orgánů v ČR.

TISSIS - ​​Informační systém tkáňových bank

Účelem integrovaného informačního systému TISSIS je používání jednotného informačního nástroje pro koordinaci veškerého pohybu tkání v České republice.

Primárním cílem je provozovat implantační registr tkání, jako součást informační podpory komplexního řešení problematiky transplantací a implantací tkání v ČR a zajištění tak transparentnosti a trasovatelnosti tkáně od jejího odběru až po její implantaci, export či likvidaci.

Správu registru vykonává Koordinační středisko transplantací, kde lze najít vyčerpávající informace k problematice transplantací tkání v ČR.

Informační systém výzkumných a inovativních projektů

Další registry
 

 

Bližší informace naleznete na stránkách Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR) - http://www.azvcr.cz/

Externí žádost o přístup do systému ISVP (Informačního systému výzkumných a inovativních projektů) naleznete zde: http://eregpublic.ksrzis.cz/Jtp/public/ExterniZadost?s=ISVP

Role, které je možné v rámci ISVP přidělit (roli administrátor prosím nepoužívejte) 

uchazeč - organizace, která zaštiťuje navrhovatele žádající o peníze; spravuje navrhovatele a dělá (potvrzuje) souhrnné věci za celou organizaci (finanční vypořádání za všechny její projekty, nastaví účet organizace…), má přístup k soutěžím a návrhům v určitých stavech v režimu čtení

navrhovatel - člověk, který žádá o projekt a vyplňuje konkrétní údaje


Příručka pro aktivaci účtu a přihlášení do ISVP:  ISVP_Aktivace_a_prihlaseni.pdf

Vyplňování Listu o prohlídce zemřelého (LPZ)

Další registry
xxx

Úvod

21. prosince 2015,  s platností od 1.1.2016 byla vydána ve Sbírce zákonů č. 364/2015 Sb., částka 155  novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého).

Obsah formuláře je uveden v příloze vyhlášky, předávání LPZ  by mělo být v maximální možné míře elektronizováno.

Byla vytvořena elektronická šablona formuláře, obsahující položky vymezené přílohou zákona, která umožňuje vyplnění všech částí Listu, jejich kontrolu, elektronické předání vyplněného Listu předepsaným adresátům, ale i tisk prázdného formuláře či formuláře vyplněného elektronicky.

Předávání dat elektronickou cestou je možné také formou datových dávek ve formátu .xml z informačních systémů zdravotnických zařízení odevzdávaných prostřednictvím webové aplikace a datového portálu ÚZIS ČR. Úpravy provedené v rámci novely vyhlášky č. 297/2012 Sb. nemění již existující datové rozhraní pro předání dat LPZ elektronickou cestou.

LPZ je nutné předat na ÚZIS ČR do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého.

Přehled tiskáren, které nabízí novou podobu tiskopisu LPZ naleznete v části Formulář - listinná podoba

Související závazné předpisy

 

 

 

 

 

 

 

Související odkazy: 

Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

Informační systém infekční nemoci (IS IN)

Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

Publikační výstupy

Tématická řada

Publikace

Aktuální informace

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 306/2012, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce ve znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 275/2010 Sb. a  Vyhláška č. 233/2011 Sb.)

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování je získávání informací o výskytu infekčních onemocnění k posouzení vývoje epidemiologické situace na území ČR, ke sledování zdravotního stavu obyvatelstva a k řízení poskytovaní zdravotní péče.

K zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekcí byl v roce 1991 vypracován program EPIDAT, který navazuje na ISPO (Informační systém přenosných onemocnění). Od roku 1993 do roku 2017 byl EPIDAT celostátně používán na všech hygienických stanicích jako základ místní, regionální a národní surveillance infekčních nemocí.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je vybraná infekční nemoc. Hlásí se potvrzené onemocnění, podezření z onemocnění, nosičství, úmrtí. Jednotlivé případy jsou statisticky sledovány dle MKN-10. Předmětem hlášení nejsou některá závažná infekční onemocnění sledovaná jinými samostatnými informačními systémy a registry. Jedná se o onemocnění tuberkulózou (dg. A15–A19), infekce přenášené převážně sexuálním stykem (dg. A50–A64) a onemocnění virem lidské imunodeficience HIV (dg. B20–B24). Samostatný informační systém mají také akutní respirační infekce (ARI) a chřipce podobná onemocnění (ILI). Zcela samostatnou problematiku tvoří Registr nozokomiálních infekcí. V informačním systému EPIDAT jsou dále sledována některá onemocnění uvedená v jiných kapitolách IV., X. a XX. MKN-10, která s infekčními nemocemi souvisí.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každý lékař (zdravotnické zařízení), který zjistil infekční onemocnění podléhající hlášení.

 

Registr pohlavních nemocí (RPN)

Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

Publikační výstupy

Tématická řada

Publikace

Aktuální informace

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhláška MZ č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce.
 • Metodický návod Věst. MZ, částka 8/2003, k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice.
 • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24.9. 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství.

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování je zajištění informací o vybraných pohlavních onemocněních k posouzení vývoje epidemiologické situace na území ČR, ke sledování zdravotního stavu obyvatelstva a k řízení poskytované zdravotní péče. Výsledky se předávají Světové zdravotnické organizaci a ECDC.

RPN je kontinuálním pokračováním dlouhodobého statistického sledování (od r.1959) v ÚZIS ČR. Od roku 2003 je RPN provozován jako webová aplikace s centrální databází. Krajské hygienické stanice vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce.

RPN - jeho internetová část - je zřízen Ministerstvem zdravotnictví České republiky a je součástí informačního systému hygienické služby. Hygienická služba odpovídá za ochranu veřejného zdraví a přispívá k naplňování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každé zjištěné onemocnění pohlavní nemocí, která podléhá hlášení, včetně reinfekcí. Registr zahrnuje všechna epidemiologická hlášení o pohlavní nemoci, o úmrtí s pohlavní nemocí, podezření z onemocnění nebo nákazy pohlavní nemocí a označené zdroje nákazy pohlavní nemocí včetně případů zjištěných u cizinců.

Povinnému hlášení pohlavní nemocí podléhají tyto nemoci:

Vrozená syfilis (A50), časná syfilis (A51), pozdní syfilis (A52), jiná a neurčená syfilis (A53), gonokoková infekce (A54), lymphopogranuloma venereum (A55), chancroid-ulcus molle (A57).

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zdravotnické pracoviště, které onemocnění pohlavní nemocí diagnostikovalo (zpravidla dermatovenerologické) bez ohledu na zřizovatele.

 

Registr tuberkulózy (RTBC)

Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška MZ č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
 • Vyhláška MZ č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Standard poskytování dispenzární péče nemocným tuberkulózou a jinými mykobakteriózami a osobám s vyšším rizikem vzniku těchto onemocnění (Věstník MZ ČR, částka 7/2016).
 • Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES z 24.9. 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství.

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování je zajištění dohledu nad TBC v ČR a přípravy programů k omezení výskytu TBC.

V registru tuberkulózy jsou sledovány všechny osoby, u kterých byla na území České republiky zjištěna aktivní tuberkulóza nebo jiná mykobakterióza a osoby dispenzarizované ve skupinách aktivní i inaktivní tuberkulózy nebo jiné mykobakteriózy.

V České republice existuje od padesátých let 20. století zákonná povinnost pro všechny lékaře, kteří diagnostikují u nemocných nové onemocnění nebo recidivu tuberkulózy, jakož i úmrtí na tuberkulózu, hlásit je jako nemocné s infekčním onemocněním. Údaje o všech oznámených výskytech se monitorují v centrálním registru TBC. Registr TBC nahrazuje lokální zpracování části zabývající se shromažďováním dat z formulářů, a tím napomáhá při tvorbě a údržbě kvalitní, aktuální a proti zneužití osobních dat zabezpečené datové základny v oblasti výskytu onemocnění TBC v rámci ČR.

Od roku 2003 je RTBC součástí Informačního systému orgánů ochrany veřejného zdraví a je provozován jako webová aplikace s centrální databází. Krajské hygienické stanice vkládají data do registru prostřednictvím internetového připojení přes zabezpečený protokol https. Přístup do registru a přidělení uživatelské role schvaluje správce.

Nedílnou součástí RTBC se stala databáze Informačního systému bacilární tuberkulózy (ISBT). ISBT je systém hlášení pozitivních výsledků mykobakteriologických vyšetření. Každá laboratoř, provádějící detekci TBC, je povinna hlásit pozitivní nálezy. Provázanost RTBC a ISBT přispívá ke kontrole úplnosti a validity dat o TBC. V současné době zajišťuje provoz ISBT Národní jednotka dohledu nad TBC Nemocnice Na Bulovce.

Registr TBC zajišťuje:

 • pravidelný měsíční sběr údajů o notifikovaných TBC nemocných po validaci krajskými konzultanty dohledu nad TBC
 • pololetně výstupní sestavy o epidemiologické situaci TBC a opatřeních kontroly TBC, které jsou analyzovány Národní jednotkou dohledu nad TBC
 • podle potřeby a na požádání vypracování dalších sestav pro analýzy epidemiologické situace

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je zjištěná aktivní tuberkulóza nebo jiná mykobakterióza a každý mikrobiologicky pozitivní laboratorní nález.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Odborné ordinace lékařů oboru pneumologie a ftizeologie ve zdravotnických zařízeních (ambulantních i lůžkových) bez ohledu na zřizovatele.

Každá laboratoř provádějící mykobakteriologická vyšetření bez ohledu na zřizovatele.

 

Další registry hygienické služby

Informační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

Obsah:

 1. Registr chemických látek a prostředků – CHLAP
 2. Registr akutních respiračních infekcí – ARI
 3. Informační systém Pandemie
 4. Pitná voda - IS PiVo
 5. Registr hygieny dětí a mladistvých – HDM
 6. Registr hygieny výživy – HVY
 7. Registr kategorizace prací – KaPr
 8. Předměty běžného užívání – IS PBU
 9. Registr epidemiologie – EPI
 10. Registr hygieny obecné a komunální – RHOK
 11. Registr oznámených potravin – ROP

1. Registr chemických látek a prostředků – CHLAP

Registr slouží k celostátní evidenci biocidních přípravků, pro které bylo podáno oznámení o uvedení na trh, v tzv. přechodném období. Významnou součástí registru je taktéž evidence oznámení nebezpečných chemických  směsí, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví a detergentů pro potřeby pomoci v případě intoxikace těmito směsmi.
 
Smyslem registru je informační podpora pro Toxikologické informační středisko pro provoz celorepublikové lékařské telefonické informační služby, která poskytuje informace v případech akutních otrav lidí i zvířat. Evidence je využívána rovněž pro provádění dozorové činnosti orgánů státní správy při výkonu jejich činnosti v rámci ochrany veřejného zdraví - zejména kontroly plnění oznamovací povinnosti u biocidních přípravků a nebezpečných chemických směsí, které mají nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující lidské zdraví a detergentů.
 
Související předpisy:

 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (chemický zákon),
 • Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o biocidech),
 • Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

Veřejný web: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CHLAP/o-aplikaci

2. Registr akutních respiračních infekcí – ARI

Registr akutních respiračních infekcí (ARI) byl zřízen Ministerstvem zdravotnictví ČR a slouží ke sledování výskytu akutních respiračních infekcí v populaci. Sledování výskytu těchto infekcí je jedním z úkolů hygienické služby a je zajišťováno ve spolupráci s praktickými lékaři a zdravotnickými zařízeními.

V souladu s požadavky EU zahrnuje registr také sledování výskytu chřipkových onemocnění (tzv. ILI, influenza-like illness) a závažných akutních respiračních infekcí (tzv. SARI – Severe Acute Respiratory Illness). Systém soustřeďuje data o počtech nemocných a poskytuje tak ucelený obraz šíření těchto onemocnění v ČR.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

3. Informační systém Pandemie

Tento informační systém je připraven pro výjimečné situace, kdy se rychle šíří onemocnění nezvladatelné běžnými prostředky a je ohrožena bezpečnost státu.

Pracovníci hygienických stanic v případě vyhlášení pandemie opouštějí běžný režim práce v systému ARI, kam se data vkládají jednou týdně, a začnou pracovat v krizovém systému Pandemie s každodenním sběrem aktuálních dat.

IS Pandemie slouží hygienické službě a pracovní skupině Národního pandemického plánu. Monitoruje šíření akutního respiračního, příp. i jiného onemocnění v situaci ohrožení státu. Shromažďuje denní hlášení z jednotlivých pracovišť hygienické služby a získaná data převádí do tabulek a grafických zobrazení, která podporují rychlé a pružné rozhodování při řešení krizové situace.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

4. Pitná voda - IS PiVo

Systém IS PIVO byl vytvořen v roce 2004 jako nástroj hygienické služby pro sledování kvality vody v České republice. Kvalitu vody v ČR jsou povinni ze zákona sledovat všichni provozovatelé veřejných vodovodů, veřejných studní, dále koupališť umělých i přírodních, bazénů, saun apod. Jejich povinností je zajistit pravidelné rozbory vzorků vody a laboratorní výsledky poskytovat příslušným krajským hygienickým stanicím. Výsledky jsou poskytovány elektronicky v jasně definovaných a popsaných tvarech. Systém slouží hygienické službě ke zpracování výstupů, k posouzení kvality vody a k případnému rozhodnutí o nutných opatřeních vedoucích ke zlepšení kvality vody. Předmětem monitorování jsou vody pitné (veřejné vodovody, veřejné studny, komerční studny)
a vody rekreační (koupaliště umělá i ve volné přírodě, povrchové vody využívané ke koupání, bazény saun a další).

V oblasti koupání ve volné přírodě jsou z  tohoto systému poskytovány údaje Evropské komisi a především veřejnosti na Geoportálu České republiky a na webu www.koupacivody.cz.

Registr je provozován na základě následujících legislativních předpisů:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon)
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)  
 • Vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

Rada registru:

Rada IS PiVo je poradním orgánem správce a odborným garantem systému. Členy rady jmenuje a odvolává správce registru - odbor strategie a řízení podpory a ochrany veřejného zdraví MZČR.

Zveřejněné číselníky: http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Stranky/codelistcategory.aspx

5. Registr hygieny dětí a mladistvých – HDM

Registr hygieny dětí a mladistvých (HDM) slouží k evidenci dozorovaných škol a školských zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, školních jídelen, provozoven pro výchovu a vzdělávání (živnosti), zotavovacích akcí pro děti, jiných podobných akcí, škol v přírodě, provozoven dětská skupina a venkovních hracích ploch určených pro hry dětí.

V registru jsou evidovány výsledky kontrol prováděných ve výše uvedených provozovnách a informační systém umožňuje analýzami nad těmito daty získat rychlý přehled o provedených kontrolách a typech kontrol, zjišťovaných závadách, o uložených sankčních a nápravných opatřeních.

Z registru jsou poskytovány údaje o akcích na zotavení dětí včetně geografických souřadnic místa konání (zotavovací akce, jiné podobné akce a školy v přírodě) HZS ČR, slouží hasičům pro případné zásahy k záchraně dětí při vniku mimořádných klimatických a jiných nebezpečných situací.

Legislativních požadavky k provozu registru:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Seznam dalších vybraných právních předpisů:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb. 
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhl. č. 292/2006 Sb. 
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Právní předpisy Evropských společenství pro oblast potravinového práva

Ohlášení akce dětské rekreace 
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/DetskaRekreace/Nova

Oznámení o zahájení/změně činnosti provozovny stravovacích služeb 
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/OznameniStravovacichSluzeb/Nove

Zveřejnění kontrol stravovacích služeb 
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/KontrolaStravovani/Index

6. Registr hygieny výživy – HVY

Registr HVY slouží k evidenci provozovatelů potravinářského podniku provozujících stravovací službu a provozoven stravovacích služeb a k zaznamenávání výsledků státního zdravotního dozoru v této oblasti včetně zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin ve všech typech potravinářských provozoven. Účelem registru je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Kromě evidence umožňuje plánování a vytváření přehledů o výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti hygieny výživy. Údaje jsou vkládány pracovníky územních pracovišť krajských hygienických stanic a jsou využívány jednotlivými krajskýmihygienickými stanicemi nebo Ministerstvem zdravotnictví. Registr umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnost za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin
 • Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny
 • Nařízení Komise č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004   

Oznámení o zahájení/změně činnosti provozovny stravovacích služeb
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/OznameniStravovacichSluzeb/Nove

Zveřejnění kontrol stravovacích služeb
https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/KontrolaStravovani/Index

7. Registr kategorizace prací – KaPr

Registr kategorizace prací (IS KaPr) je využíván k evidenci prací zařazených do kategorií podle míry rizika (jako důsledek působení biologických, chemických a fyzikálních faktorů pracovních podmínek), jemuž jsou pracovníci v průběhu své činnosti vystaveni. Práce se zařazují do čtyř kategorií podle stoupající míry rizika. Kategorie 1 a 2 jsou nerizikové, kategorie 2R, 3 a 4 vyjadřují existenci určitého rizika pro zdraví a pracovníci musí být chráněni, případně musí pracovat v určitém režimu. Do kategorie 1 a 2 zařazuje práce zaměstnavatel, o zařazení do rizikových kategorií rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví, a to na základě žádosti zaměstnavatele a jím předložených podkladů (např. výsledků měření faktorů pracovního prostředí). IS KaPr eviduje všechny subjekty, které prošly kategorizací. Shromažďuje data o sledovaných subjektech a jejich struktuře, tzn. jaké mají provozovny, jaké práce se v nich vykonávají a kategorie těchto prací a faktorů pracovních podmínek. Důležitou součástí registru jsou záznamy o kontrolách: jaký byl jejich výsledek a kdy se mají opakovat.

Kromě evidence umožňuje IS Kapr plánování a vytváření přehledů o výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany zdraví při práci a předcházení nemocem z povolání.

Registr vznikl z podnětu Ministerstva zdravotnictví, jeho účelem je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje se shromažďují na úrovni územních pracovišť krajských hygienických stanic a jsou využívány podle územní příslušnosti krajů, případně za celou ČR (Státního zdravotní ústav a MZ). Registr KaPr současně umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Údaje o kontrolovaných subjektech jsou až po úroveň provozovna doplněny o geografické souřadnice, proto lze zjištěná data presentovat i v mapových výstupech.

Pozn. Kategorie 2R je práce kategorie druhé, o které orgán ochrany veřejného zdraví rozhodl, že se jedná o práci rizikovou.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Podání zaměstnavatelů

Formulář slouží jako pomůcka pro zaměstnavatele zpracovat jednoduše návrh na zařazení prací do kategorií, resp. oznámení o zařazení prací do kategorií, ve smyslu § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň umožňuje rychlejší zpracování zaslaných podkladů. Po zadání dat je možné podání (návrh nebo oznámení):

 • Vytisknout a zaslat spolu s protokoly z měření na příslušnou krajskou hygienickou stanici.
 • Uložit, opatřit elektronickým dopisem, připojit protokoly z měření a zaslat do datové schránky příslušné krajské hygienické stanice

Formulář pro podání zaměstnavatelů:   https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/

8. Předměty běžného užívání – IS PBU

Registr PBU je využíván k evidenci výsledků státního zdravotního dozoru nad výrobci, dovozci a osobami uvádějícími do oběhu předměty běžného užívání: hračky, kosmetické prostředky, výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let. Do registru jsou vkládány identifikační údaje o kontrolovaných provozovnách, údaje o plnění či porušování právních povinností týkajících se kontrolovaných osob a výrobků, výsledky laboratorního šetření výrobků, údaje o přijatých opatřeních a sankcích. Kontroly jsou prováděny na základě kontrolního plánu, ale také k ověření stížností či podnětů nebo formou cílených úkolů vyhlašovaných hlavním hygienikem nebo na základě informací ze systému rychlých varovaní RAPEX a RASFF.

Účelem registru je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje jsou vkládány pracovníky územních pracovišť krajských hygienických stanic a jsou využívány jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi nebo Ministerstvem zdravotnictví. Registr umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákona č. 102/1997 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnost za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv 
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS
 • Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
 • Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006
 • Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
 • Nařízení Komise (EU) č. 284/2011 ze dne 22. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Čínské lidové republiky a čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkong
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích
 • Nařízení Komise (EU) č. 655/2013 ze dne 10. července 2013, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
 • Registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Zveřejnění kontrol výrobků PBU: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/SZD/KontrolaPbu/Index

9. Registr epidemiologie – EPI

Registr epidemiologie (EPI) slouží k evidenci poskytovatelů zdravotních služeb a dalších subjektů, u kterých je prováděna kontrola v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

V registru jsou evidovány výsledky státního zdravotního dozoru prováděného u výše uvedených subjektů včetně odebraných vzorků a uložených správních trestů. Informační systém umožňuje provádění analýz nad těmito daty a získávání přehledů o provedených kontrolách v rámci státního zdravotního dozoru.

Legislativa k provozu registru:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

10. Registr hygieny obecné a komunální – RHOK

Registr HOK eviduje státní zdravotní dozor nad plněním povinností vyplývajících z příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Registr vznikl z podnětu Ministerstva zdravotnictví ČR, jeho účelem je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje se převážně shromažďují na úrovni územních pracovišť jednotlivých krajských hygienických stanic a jsou využívány podle územní příslušnosti krajů.
V rámci státního zdravotního dozoru jsou tak do registru vkládány informace z prováděných kontrol plnění povinností zejména:

 • provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu, veřejných studní,  osob dodávajících pitnou vodu jako součást své podnikatelské nebo jiné činnosti právnické osoby z výdejních automatů, akumulačních nádrží, vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích, osob zásobujících pitnou vodou z individuálních zdrojů veřejné objekty
 • výrobců teplé vody
 • výrobců nebo dovozců výrobků určených k přímému styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejich jímání, odběru, dopravě apod.
 • provozovatelů přírodních koupališť, umělých koupališť a saun včetně dozoru nad vybranými povrchovými vodami, rehabilitačními a koupelovými bazény a bazény pro kojence a batolata
 • osob provozujících činnosti epidemiologicky závažně (holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetiky, solárií, masérské a rekondiční služby, tetování, piercing apod.).
 • dodržování  hygienických limitů pro hluk a vibrace ve vnitřním a venkovním prostoru chráněných staveb.
 • osob poskytujících ubytovací služby
 • osob provozujících zdroje neionizujícího záření
 • provozovatelů pohřebních služeb a krematorií v rozsahu vymezeném v zákoně o pohřebnictví.
 • dodržováním hygienických limitů pro vnitřní prostředí pobytových místností ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, staveb zdravotnických zařízení, ÚSP, ubytovacích zařízení apod.

Registr je provozován zejména na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů, např.:
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
 • Vyhláška č 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
 • Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

11. Registr oznámených potravin – ROP

Registr ROP slouží jako databáze informací o potravinách, které byly oznámeny podle zákona č. 110/1997 Sb., tj. potraviny pro zvláštní lékařské účely, počáteční a pokračovací kojenecká výživa, potraviny pro malé děti a náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti. Informace vložené do tohoto systému jsou přístupné veřejnosti. Spotřebitelé nebo dozorové orgány mají možnost si tak ověřit, zda informace uváděné na výrobku v obchodní síti odpovídají informacím oznámeným, a zda vůbec byla daná potravina oznámena. Nový registr umožňuje oznamovatelům přímé zadávání informací do systému po získání oprávnění vstupu do registru. Oznamovatelé tak mají vždy k dispozici přehled o oznámených výrobcích a o informacích, které byly oznámeny. Registr obsahuje také anglickou verzi z důvodu možnosti podat oznámení i provozovatelům se sídlem v ostatních členských státech EU.

Součástí registru ROP je modul Registrace přeshraničního prodeje elektronických cigaret a náhradních náplní do nich. Tento modul je společný pro povinnost oznámení systému ověřování věku kupujícího tabákových výrobků a souvisejících výrobků. V modulu jsou tak evidovány údaje o prodejcích, kteří prodávají tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety formou internetového prodeje a údaje o systému ověřování věku a jeho fungování.  

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

Vstup pro veřejnost: https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/ROP/Potravina

Informační systémy z datových souborů ČSÚ

SMLOUVA MEZI ČSÚ A ÚZIS ČR

Smlouva o vzájemném poskytování statistických informací a důvěrných statistických údajů pro účely zajištění státní statistické služby (§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů) mezi ČSÚ a ÚZIS ČR (platnost od 16.6.2010)

Informační systém Bilance obyvatel

Informační systémy z datových souborů ČSÚ

ÚČEL

Data za obyvatele podle věku a pohlaví za ČR, oblasti, kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností a počet obyvatel v obcích poskytnutá ČSÚ ÚZIS ČR na základě smlouvy slouží pro výpočty různých ukazatelů v informačních systémech.

Informační systém Narození (IS NAR)

Informační systémy z datových souborů ČSÚ

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů § 10 ‑ Obyv 2-12
 • Program statistických zjišťování prováděných ČSÚ na rok 2011 (vyhláška č. 306/2010 Sb., Příloha č. 1)

ÚČEL

Účelem statistického zjišťování je získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.

IS NAR je vytvořen na základě tiskopisu ČSÚ Obyv 2-12 „Hlášení o narození“. Český statistický úřad poskytuje data k dalšímu zpracování do ÚZIS ČR, který podrobně zpracovává demografickou statistiku. Agregované počty narozených slouží též jako základ pro výpočet relativních ukazatelů za oblast úloh s tématikou matka a dítě.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každé narození osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Zpravodajskou jednotkou je každé zdravotnické zařízení (bez ohledu na zřizovatele), kde došlo k porodu nebo kde byly matka a dítě (děti) ošetřeny a obecní úřady pověřené vedením matrik.

 

Informační systém Zemřelí (IS ZEM)

Informační systémy z datových souborů ČSÚ

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (§ 10)
 • Program statistických zjišťování prováděných ČSÚ na rok 2011 (vyhláška č. 306/2010 Sb., Příloha č. 1)

ÚČEL

Účelem statistického zjišťování je získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských a přírodních vědách, pro mezinárodní organizace a instituce, pro informování veřejnosti.

IS ZEM je vytvořen na základě tiskopisu ČSÚ Obyv 3 -12 „Hlášení o úmrtí“.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každé úmrtí osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Matriční úřady, které vyplňují tiskopis ČSÚ Obyv 3-12 - Hlášení o úmrtí na základě údajů uvedených zdravotnickým zařízením (prohlížejícím lékařem) v Listě o prohlídce mrtvého.

 

Informační systém z datových souborů ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje data k dalšímu zpracování do ÚZIS ČR, který podrobně zpracovává statistiku ukončených případů pracovní neschopnosti.

ČSSZ předává pololetně předběžná a ročně definitivní anonymizovaná data ve smluvně dohodnuté struktuře ÚZIS ČR.

Informační systém Pracovní neschopnost (IS PN)

Informační systém z datových souborů ČSSZ

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

CHARAKTERISTIKA A ÚČEL

Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje anonymizovaná data k dalšímu zpracování do ÚZIS ČR, který vede Informační systém Pracovní neschopnost (IS PN).

V souboru jsou zahrnuty všechny ukončené případy pracovní neschopnosti v ČR, které byly hlášeny na tiskopise „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“.

Garantem sběru a metodiky je Česká správa sociálního zabezpečení.

Statistika spojená s pracovní neschopností se od statistik nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Údaje o PN se třídí podle skupin diagnóz, pohlaví, věkových skupin, délky trvání PN.

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každý ukončený případ pracovní neschopnosti pojištěnce.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Každé zdravotnické zařízení, které vystavilo (I. díl dokladu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti) a/nebo ukončilo (II. díl dokladu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti) pracovní neschopnost.