HlavníInformace o NZISInformační systémy orgánů ochrany veřejného zdraví

Další registry hygienické služby

1. Registr chemických látek a prostředků – CHLAP

Registr chemických látek a prostředků (CHLAP) slouží k podpoře státního zdravotního dozoru v oblasti chemických prostředků. Eviduje oznámené biocidní přípravky před jejich uvedením na trh. Evidence je využívána také pro provádění dozorové činnosti., zejména k zamezení prodeje přípravků, které neodpovídají zákonu. Dále slouží k evidenci nebezpečných látek prostřednictvím tzv. bezpečnostního listu.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění a navazující vyhlášky.

2. Registr akutních respiračních infekcí – ARI

Registr akutních respiračních infekcí (ARI) byl zřízen Ministerstvem zdravotnictví ČR a slouží ke sledování výskytu akutních respiračních infekcí v populaci. Sledování výskytu těchto infekcí je jedním z úkolů hygienické služby a je zajišťováno ve spolupráci s praktickými lékaři a zdravotnickými zařízeními.

V souladu s požadavky EU zahrnuje registr také sledování výskytu chřipkových onemocnění (tzv. ILI, influenza-like illness). Systém soustřeďuje data o počtech nemocných a poskytuje tak ucelený obraz šíření těchto onemocnění v ČR.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  dále se na něj vztahují zákony jako
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákonč.227/2000Sb., o elektronickém podpisu

3. Informační systém Pandemie

Tento informační systém je připraven pro výjimečné situace, kdy se rychle šíří onemocnění nezvladatelné běžnými prostředky a je ohrožena bezpečnost státu.

Taková situace nastává jednou za desítky let a může ji vyvolat např. mutovaný virus, na nějž nemá většina populace protilátky. Pracovníci hygienických stanic v případě vyhlášení pandemie opouštějí běžný režim práce v systému ARI, kam se data vkládají jednou týdně, a začnou pracovat v krizovém systému Pandemie s každodenním sběrem aktuálních dat.

IS Pandemie slouží hygienické službě a pracovní skupině Národního pandemického plánu. Monitoruje šíření akutního respiračního, příp. i jiného onemocnění v situaci ohrožení státu. Shromažďuje denní hlášení z jednotlivých pracovišť hygienické služby a získaná data převádí do tabulek a grafických zobrazení, která podporují rychlé a pružné rozhodování při řešení krizové situace.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

4. Pitná voda - IS PiVo

Kvalitu vody u nás musí ze zákona sledovat všichni provozovatelé vodáren, vodovodů, veřejných studní, dále rekreačních zařízení, koupališť apod. Jejich povinností je zajistit si pravidelné rozbory vzorků vody a laboratorní výsledky poskytovat hygienickým stanicím.

Systém slouží hygienické službě ke zpracování výstupů, k posouzení kvality vody a k případnému rozhodnutí o nutných opatřeních, jako je zákaz koupání apod. Značným zjednodušením je využití internetu, přes něj putují data ze všech laboratoří do systému.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • zákon č. 258/2004 Sb.
 • zákon č. 254/2001 Sb.
 • zákon č. 274/2001 Sb.
 • zákon č. 13/2002 Sb.
 • zákon č. 76/2002 Sb.
 • zákon č. 86/2002 Sb.
 • zákon č. 120/2002 Sb.
 • zákon č. 320/2002 Sb.
 • zákon č. 274/2003 Sb.
 • vyhláška 35/2004 Sb.

5. Registr hygieny dětí a mladistvých – HDM

Registr hygieny dětí a mladistvých (HDM) slouží k evidenci dozorovaných škol a školských zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, školních jídelen, provozoven pro výchovu a vzdělávání (živnosti), zotavovacích akcí pro děti, jiných podobných akcí, škol v přírodě, provozoven dětská skupina a venkovních hracích ploch určených pro hry dětí.

V registru jsou evidovány výsledky kontrol prováděných ve výše uvedených provozovnách a informační systém umožňuje analýzami nad těmito daty získat rychlý přehled o provedených kontrolách a typech kontrol, zjišťovaných závadách, o uložených sankčních a nápravných opatřeních.

Z registru jsou poskytovány údaje o akcích na zotavení dětí včetně geografických souřadnic místa konání (zotavovací akce, jiné podobné akce a školy v přírodě) HZS ČR, slouží hasičům pro případné zásahy k záchraně dětí při vniku mimořádných klimatických a jiných nebezpečných situací.

Legislativních požadavky k provozu registru:

 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Seznam dalších vybraných právních předpisů:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. č. 343/2009 Sb. 
 • Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
 • Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
 • Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhl. č. 292/2006 Sb. 
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 • Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Právní předpisy Evropských společenství pro oblast potravinového práva

6. Registr hygieny výživy – HVY

Registr HVY slouží orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické službě) k evidenci provozovatelů a provozoven stravovacích služeb a k zaznamenávání výsledků státního zdravotního dozoru v této oblasti. Současně je využíván k provádění analýz nad těmito daty.

Dále obsahuje data o státním zdravotním dozoru prováděném orgánem ochrany veřejného zdraví za účelem zjištění příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin ve všech typech potravinářských provozoven.

7. Registr kategorizace prací – KaPr

Registr kategorizace prací (IS KaPr) je využíván k evidenci prací zařazených do kategorií podle míry rizika (jako důsledek působení biologických, chemických a fyzikálních rizikových faktorů), jemuž jsou pracovníci v průběhu své činnosti vystaveni. Navrhnout zařazení práce do některé z kategorií 1 – 4 je povinností zaměstnavatele (práce jsou zařazovány podle stoupající míry rizika, kategorie 1 a 2 jsou nerizikové, kategorie 2R, 3 a 4 vyjadřují existenci určitého rizika pro zdraví a pracovníci musí být chráněni, případně musí pracovat v určitém režimu a vždy musí podstupovat pravidelné lékařské prohlídky v předem určených intervalech). Orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne na základě předložených podkladů (např. výsledků měření faktorů pracovního prostředí), zda je návrh správný, vydá zaměstnavateli v tomto smyslu rozhodnutí a zařadí kategorizované práce do evidence v IS KaPr. KaPr eviduje všechny subjekty, které prošly kategorizací. Shromažďuje data o sledovaných subjektech a jejich struktuře, tzn. jaké mají provozovny, jaké práce se v nich vykonávají a kategorie těchto prací. Důležitou součástí registru jsou záznamy o kontrolách: jaký byl jejich výsledek a kdy se mají opakovat.

Kromě evidence umožňuje IS Kapr plánování a vytváření přehledů o výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany zdraví při práci a předcházení nemocem z povolání.

Registr vznikl z podnětu Ministerstva zdravotnictví, jeho účelem je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje se shromažďují na úrovni územních pracovišť krajských hygienických stanic a jsou využívány podle územní příslušnosti krajů, případně za celou ČR (Státního zdravotní ústav a MZ). Registr KaPr současně umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Údaje o kontrolovaných subjektech jsou až po úroveň provozovna doplněny o geografické souřadnice, proto lze zjištěná data presentovat i v mapových výstupech.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Vyhláška č. 432/2003 Sb, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

8. Předměty běžného užívání – IS PBU

Registr předmětů běžného užívání je využíván k evidenci výsledků hygienického dozoru nad výrobci, dovozci a osobami uvádějícími do oběhu předměty běžného užívání uvedené v § 25 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jde o hračky, kosmetické prostředky, výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let.

Do registru jsou zaznamenávány identifikační údaje o kontrolovaných provozovnách, údaje o plnění či porušování právních povinností týkajících se kontrolovaných osob a kontrolovaných výrobků, výsledky laboratorního vyšetřování výrobků, údaje o přijatých opatřeních a sankcích.

Situaci na trhu kontrolují pracovníci oddělení hygieny předmětů běžného užívání (PBU) kontrolami u výrobců, dovozců, distributorů a v tržní síti. Kontroly jsou prováděny na základě kontrolního plánu, ale také k ověření stížností či podnětů nebo formou cílených úkolů vyhlašovaných hlavním hygienikem nebo na základě informací ze systému rychlých varovaní RAPEX a RASFF.

Registr vznikl z podnětu Ministerstva zdravotnictví, jeho účelem je používání jednotného informačního nástroje v oblasti státního zdravotního dozoru. Údaje se shromažďují na úrovni územních pracovišť krajských hygienických stanic. Registr PBU následně umožňuje analýzu dat na všech úrovních řízení.

Registr je provozován na základě následujících legislativních požadavků:

 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (hlavně §19, §20, §21, §23, §24, §25, §26, §27, §28, §29)
 • vyhláška č. 448/2009 Sb., o kosmetických prostředcích
 • vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
 • vyhláška č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
 • Nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) příloha XVII
 • Nařízení (ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami