Home

Podání žádosti o export, analýzu dat z Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)

 

Podání žádosti o export dat z NZIS

Formulář - Podání žádosti o export dat z NZIS (formát DOC)

Formulář slouží pro podání žádosti o export dat z NZIS.

Žádost může být zaslána jako podepsaný (event. s ověřeným podpisem) papírový formulář na adresu ÚZIS ČR nebo odeslána jako .pdf dokument (event. podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem – viz výše) na adresu uzis@uzis.cz.

V případě, že je žádost podávána za poskytovatele zdravotních služeb, který požaduje konkrétní údaje o svých pacientech, může být žádost učiněna pouze prostřednictvím statutárního zástupce daného poskytovatele a to jen pro jeho pacienty a pouze z národních zdravotních registrů, které jsou uvedeny v příloze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (§ 73). V tomto případě je potřeba úředně ověřený papírový formulář s ověřeným podpisem statutárního zástupce organizace žadatele, nebo .pdf dokument podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárního zástupce organizace žadatele.

Pro organizace státní správy je možné použít i předáni formou datové schránky.

 

Podání žádosti o analýzu dat z NZIS

Formulář - Podání žádosti o analýzu dat z NZIS (formát DOC)

Formulář slouží pro podání žádosti o analýzu dat z NZIS.

Žádost může být zaslána jako podepsaný papírový formulář na adresu ÚZIS ČR nebo odeslána jako .pdf dokument na adresu uzis@uzis.cz.

Pro organizace státní správy je možné použít i předáni formou datové schránky.

Na rozdíl od exportů dat znamená analýza předání výsledků ve formě tabulek, grafů nebo sumárních čísel, které vznikají statistickou analýzou dat NZIS.