Hlavní

Informace ke sběru výkazů za rok 2017

Informace ke sběru výkazů za rok 2017

Upozornění: termín sběru výkazů za rok 2017 se prodlužuje do 15. června 2018.

Úvod

Součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) jsou ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, „(…) data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě,“. Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví, který je každoročně sestavován na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (§ 10), ve znění pozdějších předpisů. Tento Program je jedním ze zdrojů statistických dat a informací o zdravotnictví na daný kalendářní rok a navazuje na údaje zjišťované v předchozích letech. Cílem Programu je zkvalitnění finálních statistických výsledků ve stabilizované podobě, a tím srovnatelné časové řady údajů o činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, které jsou nezbytným podkladem pro hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Program statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok stanoví Český statistický úřad vyhláškou.

Resortní statistické zjišťování za rok 2017 bude Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) v roce 2018 realizovat dle platné legislativy, zejména v souladu s vyhláškou Českého statistického úřadu č. 355/2016 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2017. Program statistického zjišťování  byl sestaven, stejně jako každý rok,  v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (zákon o státní statistické službě), ve znění pozdějších předpisů. Tzv. výkazy ÚZIS ČR se podobně jako v minulých letech dělí na výkazy klinické a ekonomicko-provozní. Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je postupně tuto administrativní zátěž redukovat. Proto byly výkazy výrazně redukovány již v roce 2015 a v platnosti zůstávají pouze ty, které garantuje příslušná odborná společnost (výkazy klinické) a vedení Ministerstva zdravotnictví ČR (výkazy ekonomické a provozní). Ve srovnání s výkazy sbíranými za rok 2016 je rozsah dat požadovaných za rok 2017 opět částečně redukován, jak dokládá výčet požadovaných statistik na konci tohoto sdělení.

Výkazy ÚZIS ČR se podobně jako v minulých letech dělí na výkazy klinické a ekonomicko-provozní. Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je postupně tuto administrativní zátěž redukovat. Proto byly klinické výkazy výrazně redukovány již v roce 2015 a v platnosti zůstávají pouze ty, které garantuje příslušná odborná společnost a vedení Ministerstva zdravotnictví ČR. Pro rok 2017 byl zrušen výkaz E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb - nelůžkové zařízení.

U statistických zjišťování uvedených v programu statistických zjišťování mají zpravodajské jednotky zpravodajskou povinnost. Sběr dat je naplněním zákonné povinnosti stanovené zpravodajské jednotce, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona o státní statistické službě při statistických zjišťováních rezortu zdravotnictví zajišťovaných ÚZIS ČR za rok 2017.
Přesná podoba výkazů je uvedena na adrese http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2017. Na této adrese je možné zobrazit každý výkaz jako formulář a také stáhnout metodiku pro jeho vyplnění. Tyto vzory nejsou určeny pro vyplňování.

Výkazy je možné odevzdat pouze v elektronické podobě do 31. 5. 2018. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané.

Termín sběru

Upozornění: termín sběru výkazů za rok 2017 se prodlužuje do 15. června 2018.

Sběr výkazů za rok 2017 proběhne v období duben – květen 2018 a bude uzavřen 31. 5. 2018.
Šablony výkazů budou v systému pro sběr výkazů (CÚV) zpřístupňovány postupně, nejpozději v pondělí 26. 3. 2018. Následně bude zahájeno i rozesílání odkazů pro alternativní sběr. 

Před zahájením sběru obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace prostřednictvím datové schránky nebo zaslaného e-mailu. Proto pokud došlo ke změně e-mailové adresy, prosíme o aktualizaci kontaktních údajů v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, případně o zaslání nového aktivního e-mailového kontaktu na adresu: helpdesk@uzis.cz.

Kontaktní údaje pro sběr dat a výkazů NZIS

Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických i metodických problémech: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste

Poskytovatelé nelůžkové péče

  • Sběr dat za rok 2017 bude technicky zajištěn stejným způsobem jako v předchozím roce. Poskytovatelé tedy nemusí instalovat nové nástroje ani podnikat žádné administrativní kroky.
  • Poskytovatelům nelůžkové péče bude nabídnut zjednodušený sběr dat, který umožní odevzdat předepsané výkazy bez nutnosti jakékoli registrace a přihlašování. V tomto režimu budou odkazy na výkazy i s návodem rozeslány přímo datovou schránkou nebo e-mailem na e-mailovou adresu vedenou u daného poskytovatele v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Odkaz uvedený v e-mailu umožní pak po kliknutí přímé vyplnění a odevzdání jednotlivých výkazů..
  • Tak jako v minulém roce je možné výkazy odevzdat pouze v elektronické podobě do 31. 5. 2018. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané.
  • Výkazy může za poskytovatele též odeslat třetí strana (IT správce, subdodavatel, ….), pokud je tím poskytovatel pověří.
  • Počátkem února t.r. obdrželi všichni poskytovatelé podrobné informace elektronickou poštou (prostřednictvím hromadně zaslaného e-mailu). Pokud se tak nestalo, zřejmě došlo v průběhu roku ke změně e-mailové adresy. Tyto poskytovatele prosíme o aktualizaci kontaktních údajů v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, případně o zaslání nového aktivního e-mailového kontaktu na adresu vladimira.tvrda@uzis.cz.
  • Odkazy na odevzdání výkazů budou rozesílány (datovými schránkami nebo na emailové adresy) postupně od 1. 4. 2018 a rozesílání výkazů bude trvat cca 5 dnů. I při správnosti kontaktních údajů nelze zcela vyloučit selhání elektronické komunikace. Neobdrží-li poskytovatel nelůžkové péče e-mailovou zprávu o výkazech nejpozději do 15. 4. 2018, je možné tuto skutečnost oznámit na adresu helpdesk@uzis.cz nebo kontaktovat spádově příslušného regionálního metodika ÚZIS ČR (kontakty na adrese: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste). Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou rovněž jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických problémech .
  • Pro registrované poskytovatele nadále zůstává v platnosti i možnost odeslat výkazy přímo do Centrálního úložiště výkazů. Poskytovatel zdravotních služeb přihlášený do registrů resortu zdravotnictví (po přihlášení na adrese: http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Stranky/default.aspx) nalezne své předepsané výkazy v aplikaci Centrální úložiště výkazů (CUV). V případě potíží s přihlášením kontaktujte technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz (telefon: +420 222 269 999).

Podrobnosti na adrese: http://www.uzis.cz/zpravy/informace-k-programu-statistickeho-zjistovani-poskytovatele-neluzkove-pece-2018

Konkrétní informace k výkazům na adrese: http://www.uzis.cz/zpravy/informace-k-programu-statistickeho-zjistovani-neluzkove-zarizeni-konkretizace-2018

Uživatelská příručka: http://www.uzis.cz/system/files/vykazy2017_zjednodusene_vyplneni.pdf

Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru praktický lékař pro dospělé

Konkrétní informace k výkazům na adrese: http://www.uzis.cz/zpravy/informace-k-programu-statistickeho-zjistovani-obor-prakticky-lekar-pro-dospele-2018

Uživatelská příručka: http://www.uzis.cz/system/files/vykazy2017_zjednodusene_vyplneni.pdf

Poskytovatelé lůžkové péče

  • Sběr výkazů proběhne stejně, jako v předchozím roce, tedy přímo ve webovém prostředí registrů resortu zdravotnictví, vstup na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup .
  • Pro zrychlení práce s většími formuláři řady „E“ doporučujeme využít off-line variantu výkazů. Vzhledem k tomu, že došlo s ohledem na potřeby resortu k rozšíření ekonomických výkazů řady „E“, bude možné „E“ výkazy za rok 2017 pilotně odevzdat i formou datové dávky, která umožní přijmout i datově obsáhlé výkazy. Popis datového rozhraní těchto výkazů je ke stažení na http://www.uzis.cz/dokumenty/datove-rozhrani-ekonomickych-vykazu-na-rok-2017

Podrobnosti na adrese: http://www.uzis.cz/zpravy/informace-k-programu-statistickeho-zjistovani-poskytovatele-luzkove-pece-2018

Konkrétní informace k výkazům na adrese: http://www.uzis.cz/zpravy/informace-k-programu-statistickeho-zjistovani-luzkove-zarizeni-konkretizace-2018

Uživatelská příručka: http://www.uzis.cz/system/files/dokumenty/pokyny_sablony_CUV.pdf