Hlavní

Informace ke sběru výkazů za rok 2018

Informace ke sběru výkazů za rok 2018

Úvod

Součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) jsou ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, i data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě. Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví (MZ), který je každoročně sestavován na základě § 10 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Tento program je jedním ze zdrojů statistických dat a informací o zdravotnictví na daný kalendářní rok a navazuje na údaje zjišťované v předchozích letech. Cílem programu je zkvalitnění finálních statistických výsledků ve stabilizované podobě, a tím srovnatelné časové řady údajů o činnosti poskytovatelů zdravotních služeb, které jsou nezbytným podkladem pro hodnocení zdravotního stavu obyvatelstva ČR. Program statistických zjišťování na kalendářní rok 2018 stanovil Český statistický úřad vyhláškou č. 373/2017 Sb.

Resortní statistické zjišťování za rok 2018 bude Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) v roce 2019 realizovat dle platné legislativy, zejména v souladu s vyhláškou Českého statistického úřadu č. 373/2017 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2018. Program statistického zjišťování  byl sestaven, stejně jako každý rok,  v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní statistické službě)..

Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je postupně tuto administrativní zátěž redukovat. Proto byly klinické výkazy výrazně redukovány již v roce 2015. Pro rok 2018 byly zrušeny výkazy A (MZ) 1-01 pro tyto obory:

 • A004 diabetologie
 • A010 alergologie a klinická imunologie
 • A025 anesteziologie a intenzivní medicína
 • A030 oftalmologie
 • A032 dermatovenerologie
 • A040 praktický lékař pro dospělé
 • A050 ortopedická protetika
 • A064 pracovní lékařství

 V platnosti zůstávají pouze ty, které garantuje příslušná odborná společnost a vedení MZ.

Výkaz E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování za rok 2018 nevyplňují tito poskytovatelé zdravotních služeb:

 • všeobecný praktický lékař
 • praktický lékař pro děti a dorost (pediatr)
 • praktický gynekolog

U statistických zjišťování uvedených v programu statistických zjišťování mají poskytovatelé zdravotních služeb (PZS) zpravodajskou povinnost. Sběr dat je naplněním zákonné povinnosti stanovené zpravodajské jednotce, konkrétně ustanovením § 10 odst. 3 zákona o státní statistické službě při statistických zjišťováních rezortu zdravotnictví zajišťovaných ÚZIS ČR za rok 2018.
Přesná podoba výkazů je uvedena na adrese http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2018. Na této adrese je možné zobrazit každý výkaz jako formulář a také stáhnout metodiku pro jeho vyplnění. Tyto vzory však nejsou určeny pro vyplňování!

Výkazy je možné odevzdat pouze v elektronické podobě . Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané!

Termín sběru

Termín sběru všech výkazů za rok 2018 byl posunut na 15. 5. 2019.

Poskytovatelé nelůžkové péče – všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, praktický gynekolog 
- informační dopis

Poskytovatelé nelůžkové péče – ostatní
 - informační dopis

Poskytovatelé lůžkové péče
- informační dopis

Poskytovatelé lůžkové péče - Z důvodu nutného zajištění aktuálních dat pro plánování reálné potřeby osobních nákladů resortu na další období Vás chceme požádat o co nejrychlejší předání personálních výkazů E (MZ) 2-01 nebo E (MZ) 3-01 (bez příloh) za rok 2018, nejpozději však do 31. března 2019.

Poskytovatelé lůžkové péče - Pro zmapování dynamiky vývoje stavu pracovních sil u poskytovatelů lůžkové péče si Vás dále prostřednictvím mimořádného sběru dovolujeme požádat o vyplnění zkrácené varianty personálních výkazů E (MZ) 2-01 nebo E (MZ) 3-01 (též bez příloh), a to za 1. čtvrtletí roku 2019 do 20. dubna 2019. Výše uvedená aktuální data jsou nezbytným vstupem pro predikce, které resort zdravotnictví využije při formulování požadavků na rozpočet v kategorii osobních nákladů.

Všichni poskytovatelé zdravotních služeb a přímo řízené organizace - Ostatní předepsané výkazy (včetně standardních příloh personálních výkazů E (MZ) 2-01 nebo E (MZ) 3-01 za rok 2018) odevzdejte prosím nejpozději do 30. dubna 2019.

Před zahájením sběru obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace prostřednictvím datové schránky nebo zaslaného e-mailu. Proto pokud došlo ke změně e-mailové adresy, prosíme o aktualizaci kontaktních údajů v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, případně o zaslání nového aktivního e-mailového kontaktu na adresu: vladimira.tvrda@uzis.cz.

Kontaktní údaje pro sběr dat a výkazů NZIS

Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických i metodických problémech: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste

Poskytovatelé nelůžkové péče

 • Sběr dat za rok 2018 bude technicky zajištěn stejným způsobem jako v předchozím roce. Poskytovatelé tedy nemusí instalovat nové nástroje ani podnikat žádné administrativní kroky.
 • Poskytovatelům nelůžkové péče bude opět nabídnut zjednodušený sběr dat, který umožní odevzdat předepsané výkazy bez nutnosti jakékoli registrace a přihlašování. V tomto režimu budou odkazy na výkazy i s návodem rozeslány přímo datovou schránkou nebo na e-mailovou adresu vedenou u daného poskytovatele v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Odkaz uvedený v e-mailu umožní pak po kliknutí přímé vyplnění a odevzdání jednotlivých výkazů.
 • Tak jako v minulém roce je možné výkazy odevzdat pouze v elektronické podobě v období od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané!
 • Výkazy může za poskytovatele též odeslat třetí strana (IT správce, subdodavatel, rodinný příslušník, ….), pokud je tím poskytovatel pověří.
 • Poskytovatele, kteří v průběhu loňského roku změnili mailovou adresu a nemají datovou schránku prosíme o aktualizaci kontaktních údajů v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, případně o zaslání nového aktivního e-mailového kontaktu na adresu vladimira.tvrda@uzis.cz.
 • Odkazy na odevzdání výkazů budou rozesílány (datovými schránkami nebo na emailové adresy) postupně poslední týden v únoru 2019. Neobdrží-li poskytovatel nelůžkové péče e-mailovou zprávu o výkazech nejpozději do 15. 3. 2019, je možné kontaktovat spádově příslušného regionálního metodika ÚZIS ČR (kontakty na adrese: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste). Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou rovněž jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických problémech.
 • Pro registrované poskytovatele nadále zůstává v platnosti i možnost odeslat výkazy přímo do Centrálního úložiště výkazů. Poskytovatel zdravotních služeb přihlášený do registrů resortu zdravotnictví (po přihlášení na adrese: http://eregpublic.ksrzis.cz/cms/web/Stranky/default.aspx) nalezne své předepsané výkazy v aplikaci Centrální úložiště výkazů (CUV). V případě potíží s přihlášením kontaktujte technickou podporu NZIS na adrese: helpdesk.registry@uzis.cz (telefon: +420 222 269 999).

Konkrétní informace k výkazům na adrese: http://www.uzis.cz/zpravy/informace-k-programu-statistickeho-zjistovani-neluzkove-zarizeni-konkretizace-2018

Uživatelská příručka: http://www.uzis.cz/system/files/vykazy2018_zjednodusene_vyplneni.pdf

Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru praktický lékař pro dospělé

Za rok 2018 vyplňují praktičtí lékaři pro dospělé pouze výkaz E (MZ) 1-01 Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb. Ostatní výkazy zrušeny.

Konkrétní informace k výkazům na adrese: http://www.uzis.cz/zpravy/informace-k-programu-statistickeho-zjistovani-obor-prakticky-lekar-pro-dospele-2018

Uživatelská příručka: http://www.uzis.cz/system/files/vykazy2018_zjednodusene_vyplneni.pdf

Poskytovatelé lůžkové péče

Konkrétní informace k výkazům na adrese: http://www.uzis.cz/zpravy/informace-k-programu-statistickeho-zjistovani-luzkove-zarizeni-konkretizace-2018

Uživatelská příručka: http://www.uzis.cz/system/files/dokumenty/pokyny_sablony_CUV.pdf