Hlavní

Informace ke sběru výkazů za rok 2016

Informace ke sběru výkazů za rok 2016

Úvod

Resortní statistické zjišťování za rok 2016 bude v roce 2017 realizováno dle platné legislativy, zejména v souladu s vyhláškou Českého statistického úřadu č. 302/2015 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2016. Program byl sestaven v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě (zákon o státní statistické službě), ve znění pozdějších předpisů.

Tzv. výkazy ÚZIS ČR se podobně jako v minulých letech dělí na výkazy klinické a ekonomicko-provozní. Dlouhodobou snahou ÚZIS ČR je postupně tuto administrativní zátěž redukovat. Proto byly klinické výkazy výrazně redukovány již v roce 2015 a v platnosti zůstávají pouze ty, které garantuje příslušná odborná společnost a vedení Ministerstva zdravotnictví ČR.

Sběr dat je naplněním zákonné povinnosti stanovené zpravodajské jednotce, konkrétně ustanovením § 45 odst. 2 písm. m) ve vazbě na § 117 odst. 2, písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), podle které je poskytovatel zdravotních služeb povinen předávat údaje do Národního zdravotnického informačního systému, za přiměřeného použití § 10 odst. 3 zákona o státní statistické službě.

Přesná podoba výkazů je uvedena na adrese http://www.uzis.cz/vykazy/vykazy-rok-2016. Na této adrese je možné zobrazit každý výkaz jako formulář a také stáhnout metodiku pro jeho vyplnění. V části Výkazy jsou k dispozici také prezentace ze školení a instruktážní videa k vyplnění ekonomických výkazů a výkazů o přístrojovém vybavení. 

Tak jako v minulém roce je možné výkazy odevzdat pouze v elektronické podobě do 31. 5. 2017, prodlouženo do 16. 6. 2017. Výkazy zaslané v listinné podobě nebudou akceptovány a budou považovány za neodevzdané.

Termín sběru

Sběr výkazů za rok 2016 proběhne v období duben – květen a bude uzavřen 31. 5. 2017. Termín odevzdání výkazů byl prodloužen do 16. 6. 2017.
Šablony výkazů budou v sytému pro sběr výkazů (CÚV) zpřístupňovány postupně v průběhu pondělí 3.4. 2017. Následně bude zahájeno i rozesílání odkazů pro alternativní sběr. 

Před zahájením sběru obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace elektronickou poštou (prostřednictvím hromadně zaslaného e-mailu). Proto pokud došlo ke změně e-mailové adresy, prosíme o aktualizaci kontaktních údajů v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, případně o zaslání nového aktivního e-mailového kontaktu na adresu: helpdesk@uzis.cz.

Kontaktní údaje pro sběr dat a výkazů NZIS

Regionální metodici ÚZIS ČR poskytnou jakékoli potřebné informace nebo nabídnou součinnost při technických problémech: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste

Poskytovatelé nelůžkové péče

  • Poskytovatelům nelůžkové péče bude nabídnut zjednodušený (alternativní) sběr dat, který umožní odevzdat předepsané výkazy bez nutnosti jakékoli registrace a přihlašování. V tomto režimu budou odkazy na výkazy i s návodem rozeslány přímo e‑mailem na adresu vedenou u daného poskytovatele v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Odkaz uvedený v e-mailu umožní pak po kliknutí přímé vyplnění a odevzdání jednotlivých výkazů.
  • Výkazy může za poskytovatele též odeslat třetí strana (IT správce, subdodavatel, ….), pokud je tím poskytovatel pověří.
  • E-maily s odkazy na odevzdání výkazů budou rozesílány postupně od 3. 4. 2017 a rozesílání výkazů bude trvat dle předchozích zkušeností cca 7 dnů. I při správnosti kontaktních údajů nelze zcela vyloučit selhání elektronické komunikace. Neobdrží-li poskytovatel nelůžkové péče e-mailovou zprávu o výkazech nejpozději do 15. 4. 2017, je možné tuto skutečnost oznámit na adresu helpdesk@uzis.cz nebo kontaktovat spádově příslušného regionálního metodika ÚZIS ČR      
    (kontakty na adrese: http://www.uzis.cz/kontakty#pracoviste).
  • Pro registrované poskytovatele nadále zůstává v platnosti i možnost odeslat výkazy přímo do Centrálního úložiště výkazů. Poskytovatel zdravotních služeb přihlášený do registrů resortu zdravotnictví (po přihlášení na adrese: https://ereg.ksrzis.cz) nalezne své předepsané výkazy v aplikaci Centrální úložiště výkazů (CUV).

Podrobnosti na adrese: http://www.uzis.cz/node/7683

Konkrétní informace k výkazům na adrese: http://www.uzis.cz/node/7711

Uživatelská příručka: http://www.uzis.cz/system/files/vykazy2016_zjednodusene_vyplneni.pdf

Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru praktický lékař pro dospělé

Konkrétní informace k výkazům na adrese: http://www.uzis.cz/node/7710

Uživatelská příručka: http://www.uzis.cz/system/files/vykazy2016_zjednodusene_vyplneni.pdf

Poskytovatelé lůžkové péče

  • Sběr výkazů proběhne stejně, jako v předchozím roce, tedy přímo ve webovém prostředí registrů resortu zdravotnictví, vstup na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis-vstup .
  • Pro zrychlení práce s většími formuláři řady „E“ doporučujeme využít off-line variantu výkazů. Vzhledem k tomu, že došlo s ohledem na potřeby resortu k rozšíření ekonomických výkazů řady „E“, bude možné „E“ výkazy za rok 2016 pilotně odevzdat i formou datové dávky, která umožní přijmout i datově obsáhlé výkazy. Popis datového rozhraní těchto výkazů je ke stažení na http://www.uzis.cz/node/7673

Podrobnosti na adrese: http://www.uzis.cz/node/7682

Konkrétní informace k výkazům na adrese: http://www.uzis.cz/node/7726

Uživatelská příručka: http://www.uzis.cz/system/files/dokumenty/pokyny_sablony_CUV.pdf