HlavníRegistry a ISDalší registryIS List o prohlídce zemřelého (IS LPZ)Formy LPZ a způsoby předání

Datová dávka

Data lze na ÚZIS ČR elektronicky předávat formou datových dávek ve formátu .xml, generovaných  z informačních systémů zdravotnických zařízení a odevzdávaných prostřednictvím webové aplikace a datového portálu ÚZIS ČR.

Úpravy provedené v rámci novely vyhlášky č. 297/2012 Sb. nemění již existující datové rozhraní pro předání dat LPZ elektronickou cestou.

Tento způsob předávání vyžaduje registraci do webové aplikace, postup pro registraci naleznete zde.

  • Poskytovatelé zdravotní péče, kteří odesílají data do stávajícího Národního registru hospitalizovaných mohou využívat aktuální přístupové kódy i shodný způsob odevzdání také pro odesílání Listu o prohlídce zemřelého (LPZ). 
  • Poskytovatelé zdravotní péče, kteří doposud neodesílali data prostřednictvím portálu ani elektronické šablony LPZ a nemají přístupové kódy pro odesílání Listu o prohlídce zemřelého (LPZ), podají „Žádost o zpřístupnění aplikace  http://www.uzis.cz/dokumenty-uzis-cr/zadost-zpristupneni-aplikace, která musí být podepsána statutárním zástupcem, tedy jeho elektronickým podpisem a odeslána na email uzis@uzis.cz nebo  orazítkována, podepsána a odeslána poštou na adresu Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, P.O. BOX 60 a nebo prostřednictvím datové schránky číslo ID: kb9egte.
  • Přihlášení do vstupního portálu ÚZIS ČR se nachází na adrese https://snzr.uzis.cz/uz/login

Předání těchto dat musí splňovat základní požadavky datového standardu, ten je k dispozici zde http://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/UZANH.htm.

Kontrolní vazby aplikované na předaná data jsou popsány v tomto přehledu kontrolních vazeb. Pokud předávaná data některé z kontrol nevyhoví, uživatel je zpětně informován prostřednictvím e-mailu o nalezené chybě dle číselníku chyb viz  http://www.dastacr.cz/dasta/hypertext/UZIScis_ChybyVPrijatemSouboruNrz.htm . Odesílatel je povinen kontrolovat, zda jeho data byla úspěšně předána a nebyla systémem odmítnuta.

Při implementaci nové podoby LPZ a elektronizaci jeho předávání je ÚZIS ČR připraven poskytnout podporu pro poskytovatele zdravotních služeb a dodavatele informačních systému ve zdravotnictví. Pokud potřebujete více informací, obraťte se na regionální metodiky ÚZIS ČR viz kontakty.