HlavníRegistry a ISDalší registryIS List o prohlídce zemřelého (IS LPZ)

Metodika vyplnění a předání LPZ

Bez ohledu na to, v jaké formě je  LPZ vyplněn a předán, je nutné dodržet několik základních pokynů, které se vyplnění a předání týkají.

Především je nutné vyplnit LPZ čitelně ve všech položkách, které jsou prohlížejícímu či pitvajícímu  lékaři známé.

Není vhodné používání zkratek, každý formulář je nutné opatřit identifikací prohlížejícího, příp. pitvajícího lékaře.

Formulář musí obsahovat veškeré předepsané části dané vzorem v uvedeném pořadí, není však zcela nutné dodržet jejich grafické uspořádání.

LPZ je nutné předat na ÚZIS ČR do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého.

Část Listu o prohlídce zemřelého určená pro Matriční úřad musí obsahovat veškeré náležitosti LPZ podle vzoru, uspořádání jednotlivých částí (mezery mezi položkami, jejich odsazení) se však může lišit od vzoru uvedeného ve vyhlášce v závislosti na způsobu jeho pořízení.

Akceptovatelný je  i formulář, který je vygenerován elektronickou šablonou SW602, viz vzor níže. Ten sice ve srovnání se vzorem uvedeným v příloze vyhlášky neobsahuje mezeru - odsazení části s informacemi o prohlížejícím lékaři a obsahuje navíc informaci o názvu poskytovatele, nicméně i tento formulář by měl být matrikami akceptován.

Akceptovatelná podoba Listu pro Matriční úřad