HlavníRegistry a ISDalší registryIS List o prohlídce zemřelého (IS LPZ)

Nejčastěji kladené otázky

Vážení uživatelé, v této sekci uveřejňujeme odpovědi na několik nejčastějších dotazů, které jsme od vás obdrželi.

Jak mám postupovat  a předat formuláře, pokud je navržena pitva?

V případě, že je navržena nebo zákonem stanovena pitva, předává se LPZ následovně:

 • Prohlížející lékař vyplní část A tiskopisu, List 1  a dále část  B1, B2 (list1) a B3 (list 1).

 • Prohlížející lékař předá části následovně

  • část A, list 1 - poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva
  • část B1 (určená pro matriku) - poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva
  • část B2, list 1 -  osobě zajišťující pohřbení
  • část B3, list 1 -  provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení
 • Pitvající lékař vyplní jemu příslušné části, tedy část A, List 2, část B2, list 2, část B3, list 2 a předá listy následujícím způsobem:

  • část A, list 1 a list 2  ÚZIS ČR
  • část B1  matrice
  • část B2, list 2 osobě zajišťující pohřbení
  • část B3, list 2 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení
 • Předání části B1 matrice - V případě, že se jedná o tištěný tiskopis, je část B1 určenou pro matriku před odesláním tiskopisu nutné doplnit datem provedení pitvy a označit razítkem, identifikací a podpisem pitvajícího lékaře ve volném prostoru na tiskopise.

Kde mohu objednat tištěnou verzi tiskopisu?

Vzor tiskopisu byl zaslán k dalšímu využití některým tiskárnám. Je ale možné oslovit jakoukoliv tiskárnu. Podklady pro tisk jsou k dispozici v záložce Formuláře. V nabídce již má tiskopis např. tiskárna Knopp http://www.meditisk.shoptet.cz/list-o-prohlidce-zemreleho-2016/,  tiskárna Bekros http://bekros.cz/index.php?obj=ot#navi, tiskárna Exprestisk http://www.exprestisk.info/lekari_praktik.html

Co se rozumí položkami IČ, PČZ a ODD?

IČ (IČO) je osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu (starší čísla s méně číslicemi jsou odpředu doplněna nulami). Nejedná se tedy o číslo přidělené pojišťovnou (IČP nebo IČZ), se kterým je často zaměňováno. Seznam IČ, včetně PČZ pro jednotlivé poskytovatele je k dispozici ve zjednodušeném číselníku zařízení..

PČZ je třímístné pořadové číslo zařízení. V rámci jedoho subjektu identifikovaného IČ může existovat více dílčích zařízení, která se označují pořadovým číslem (nejčastěji 000, 001 apod.)

ODD je dvoumístný kód oddělení (v příloze samotné vyhlášky 297/2012 je uveden chybně kód pětimístný), který určuje číslo oddělení dle číselníku (např. 01 Interna, 54 patologie apod.). Ten je dostupný na http://www.uzis.cz/system/files/dokumenty/ODDEL.xml

Co se rozumí položkami IČ, PČZ a ODD?

Na koho se mám obrátit, pokud potřebuji informace o příčinách smrti osoby blízké?

Dříve tyto informace poskytovaly matriční úřady, nyní již nemají, v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů, tyto informace k dispozici.

Pro získání těchto informací se osoby blízké zemřelému mohou obrátit s žádostí na příslušného poskytovatele zdravotních služeb, který jim dle § 33 odst. 4 a § 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, tyto informace poskytne.

§ 33 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, a informace o výsledku pitvy, byla-li provedena, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu a pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. Pokud zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu.

§ 65 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie

a) pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,

b) osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a),

c) osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4;

postupy podle písmene a), b) nebo c) nesmí narušit poskytování zdravotních služeb.

Důležité odkazy

MKN-10 online prezentace

Oficiální webový portál české aktualizované druhé verze Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-10 s interaktivní elektronickou verzí I. dílu (Tabelární seznam) ve formátu HTML.

celý článek