HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registry

Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)

ZMĚNA V PROVOZU NRHOSP

Od 1. 9. 2018 zahájen zkušební provoz Národní registr hospitalizovaných (dále také „registr“) v novém technickém prostředí, ve kterém jsou již nyní provozovány ostatní registry a informační systémy rezortu zdravotnictví:

Odkaz na testovací prostředí: https://eregotp2.ksrzis.cz/

Odkaz na produkční prostředí: https://ereg.ksrzis.cz/

Do konce sběru dat za rok 2018 bude zachován paralelní provoz registru v dosavadním prostředí. Pro data za rok 2019 již bude vyžadováno odevzdání dat v novém registru a prosíme tedy o přizpůsobení postupů a nemocničního informačního systému na Vaší straně.

Data předaná do testovacího nebo nového produkčního prostředí do konce roku 2018 budou sloužit pouze pro účely testování přechodu na nový systém a budou následně smazána!

Podrobnější informace naleznete v dopise zde

Kontakty na pracovníky provozní a metodické podpory NRHOSP
Souhrn změn oproti předchozí verzi metodiky

 

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • NRHOSP byl vyhlášen ve Věstníku MZ, částka 14, Ročník 2001
 • Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů- desátá revize - zkráceně označovaná jako MKN-10.
 • Klasifikace hospitalizovaných pacientů IR-DRG (International Refined Diagnosis Related Groups - Mezinárodní zpřesněné skupiny vztažené k diagnóze), s účinností od 1. 1. 2006 (Sdělení ČSÚ č. 323/2010 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG), každý rok je IR-DRG aktualizováno a ČSÚ vydává nově aktualizované Sdělení)
 • Závazné pokyny NZIS - viz Pokyny k obsahu datové struktury pro původní systém do roku 2018
 • Metodika NZIS – viz Kompletní metodika sběru dat platná pro nový systém od roku 2019
 • Datový standard MZ

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je získání zdroje informací o zdravotním stavu populace. Národní registr hospitalizovaných současně poskytuje podklady pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení.

Data z NRHOSP jsou důležitým nástrojem pro řízení zdravotnictví a stanovení koncepce a realizace zdravotní politiky státu, potřebné k definování optimální sítě lůžkových zdravotnických zařízení. Výsledné informace z NRHOSP se předávají do databáze Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalším mezinárodním organizacím podle smluvních závazků.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRHOSP

NRHOSP je celoplošným populačním registrem, který navazuje na Informační systém Hospitalizace provozovaný v ÚZIS ČR od roku 1960. V NRHOSP jsou evidovány osoby, které byly hospitalizované na lůžkových odděleních a jejichž hospitalizace byla ve sledovaném období ukončena. Sběr za všechna oddělení lůžkových zařízení proběhl poprvé v roce 1981 a následně v roce 1986. Data jsou každoročně zpracovávána od roku 1992 a od roku 1994 nahradila v evidenci základních hospitalizačních diagnóz devátou revizi Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. Do roku 1997 byla sbírána data za lůžková zařízení bez zdravotnických zařízení ostatních centrálních orgánů (dopravy, obrany a spravedlnosti), která do té doby data neposkytovala.

1. Údaje o lůžkovém zdravotnickém zařízení (zpravodajské jednotce)

 • IČO/PČZ zařízení
 • kraj, okres sídla zařízení
 • druh zařízení
 • oddělení, pořadové číslo oddělení
 • pracoviště

2. Údaje o pacientovi

 • rodné číslo (z něhož se odvozuje pohlaví a věk)
 • datum narození (nově)
 • pohlaví (nově)
 • rodinný stav
 • zaměstnání
 • obec místa trvalého pobytu
 • příslušnost k EU

3. Údaje týkající se přijetí a pobytu pacienta v zařízení ústavní péče

 • přijetí doporučil
 • datum přijetí (den, měsíc, rok)
 • čas přijetí (hodina, minuta)
 • důvod přijetí
 • přijetí
 • začátek příznaků - datum (den, měsíc, rok) - platnost pro přijetí neodkladné
 • začátek příznaků - čas (hodina, minuta) - platnost pro přijetí neodkladné
 • základní diagnóza - diagnóza základního onemocnění, které je příčinou hospitalizace podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10)
 • pro základní diagnózu hospitalizován poprvé v životě
 • vnější příčina (týká se nejen úrazů), diagnóza (MKN-10)
 • další diagnózy (MKN-10) (nově v neomezeném rozsahu)
 • datum operace (den, měsíc, rok)
 • čas operace (hodina, minuta)
 • hlavní operační diagnóza, diagnóza onemocnění, které je hlavní příčinou provedení operace podle MKN-10
 • nemocniční nákaza - platnost pro operované pacienty
 • druh operace
 • reoperace (opakovaná operace pacienta v souvislosti s hlavní operační diagnózou)
 • pooperační komplikace
 • počet dnů na Jednotce intenzivní péče (JIP)
 • skupina DRG (klasifikace pacienta podle diagnostické skupiny DRG (diagnosis related group))
 • počet dnů přerušení hospitalizace
 • datum propuštění (úmrtí)
 • hodina, min. propuštění (úmrtí)
 • kategorie pacienta (počty dnů v určitém stavu)
 • základní příčina smrti (Id) - vyplní se diagnóza (MKN-10) prvotní příčiny smrti převzatá z Listu o prohlídce zemřelého
 • bezprostřední příčina smrti (Ia) - vyplní se diagnóza (MKN-10) bezprostřední příčiny smrti převzatá z Listu o prohlídce zemřelého
 • ukončení hospitalizace
 • náhrady
 • potřeba další péče po propuštění

4. Seznam provedených výkonů v rámci hospitalizace pacienta (výkonová věta)

 • kód výkonu (dle seznamu zdravotních výkonů)
 • počet provedených výkonů
 • datum provedení výkonu

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

 • Statistickou jednotkou je ukončený pobyt hospitalizovaného na oddělení.
 • Povinným hlášením se stává každá ukončená hospitalizace pacienta (tuzemce i cizince) na jednom lůžkovém oddělení poskytovatele lůžkové péče bez ohledu na způsob přijetí a ukončení (propuštění, překlad, úmrtí).
 • Do NRHOSP se hlásí i případy jednodenní péče (jednodenní chirurgie). Jednodenní péče je zdravotní péčí, při jejímž poskytnutí se vyžaduje pobyt pacienta na lůžku po dobu kratší než 24 hodin, a to s ohledem na charakter a délku poskytovaných zdravotních výkonů. Při poskytování jednodenní péče musí být zajištěna nepřetržitá dostupnost akutní lůžkové péče intenzivní (§ 8, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách).
 • Nově se v souladu s vyhláškou 373/2016 Sb. do NRHOSP povinně hlásí i případy hospitalizace neukončené ke konci sledovaného roku, a to nejpozději do konce ledna následujícího roku. Tyto případy musí být označeny způsobem ukončení „hospitalizace pokračuje“ s datem ukončení k 31. 12. sledovaného roku.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Každé zdravotnické zařízení ústavní péče s výjimkou lázeňských léčeben a ozdravoven, ve kterém došlo k ukončení poskytování ústavní péče pacientovi.