HlavníInformace o NZISNárodní zdravotní registry

Národní registr nemocí z povolání (NRNP)

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A METODIKA

  • Správcem Národního registru nemocí z povolání je Ústav zdravotnických informací a statistiky a zpr
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
  • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/2012 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání, okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) (nabytí účinnosti od 1.4.2012)
  • Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
  • Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, Příloha č. 1, Seznam nemocí z povolání (účinnost od 1. 1. 2015)
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.
  • Metodický návod Věstníku MZ č. 9/2011, k zajištění jednotného postupu při ověřování podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání
  • Směrnice Rady č. 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů
  • Usnesení Evropského parlamentu č. 2009/C 41 E/03 ze dne 15. ledna 2008 o strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007-2012 (2007/2146(INI))
  • Nařízení č. 1338/2008 Evropského parlamentu a Rady z 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci
  • Závazné pokyny NZIS - Pokyny k obsahu datové struktury

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Účelem zjišťování požadovaných údajů je získávání informací o nemocech z povolání jako podklad pro tvorbu národní zdravotní politiky, pro analýzy problémů v oblasti ochrany zdraví při práci, pro vědecký výzkum, pro vzdělávání v oboru a k mezinárodnímu srovnávání. V rámci mezinárodní spolupráce se informace o nemocech z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášených v ČR předávají do systému European Occupational Diseases Statistics (dále EODS) Statistického úřadu Evropské Unie (dále také EUROSTAT), dále do WHO a ILO.

NRNP monitoruje vývoj výskytu a struktury nemocí z povolání, resp. ohrožení nemocí z povolání, včetně data ukončení těchto onemocnění.

NRNP je kontinuálním pokračováním dlouhodobého statistického sledování od r. 1973 prostřednictvím výkazů. Od založení roku 1991 byl veden Centrem pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze jako Centrální registr nemocí z povolání. Zákonem č. 156/2004 Sb. byl pod současným názvem zařazen mezi 13 zdravotních registrů, které tvoří Národní zdravotnický informační systém (NZIS). Po vstupu České republiky do Evropské Unie byl v roce 2004 NRNP napojen na statistický systém EUROSTATu o nemocech z povolání, zvaný EODS (European Occupational Diseases Statistics).

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRNP

1. Údaje o pacientovi

  • číslo hlášení
  • rodné číslo (nemá ÚZIS ČR k dispozici)
  • číslo pojištěnce
  • okres bydliště pacienta a příslušnost k EU
  • název profese (povolání), při jejímž výkonu nemoc vznikla

2. Údaje o místě výkonu práce a expozici

  • IČO zaměstnavatele
  • název zaměstnavatele
  • adresa sídla zaměstnavatele
  • místo výkonu práce
  • CZ-NACE (Klasifikace ekonomických činností)
  • CZ-ISCO (Klasifikace zaměstnání)
  • kategorie práce z hlediska rizikového faktoru rozhodujícího pro vznik předmětného onemocnění
  • úroveň rizikového faktoru rozhodujícího pro vznik předmětného onemocnění - pro případ, že kategorie tohoto faktoru dosud nebyla formálně určena
  • noxa, která vyvolala předmětné onemocnění (rizikový faktor)
  • kód zdroje expozice
  • délka expozice (vystavení) nepříznivým vlivům (dny, měsíce, roky)

3. Údaje k onemocnění

  • diagnózy 1 - 3 (slovně), kód Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění desáté revize (MKN-10)
  • nemoc z  povolání – aktuální rozšířený seznam nemocí z povolání je vždy součástí publikace

  • kapitola seznamu nemocí z povolání
  • položka seznamu nemocí z povolání
  • písmeno
  • ohrožení nemocí z povolání
  • datum (zjištění, hlášení a případně odhlášení a úmrtí)

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je každé zjištěné nově vzniklé a uznané onemocnění z povolání u osob v pracovním poměru k zaměstnavateli se sídlem na území České republiky. Případy nemocí z povolání jsou zařazovány dle evidenčních kódů seznamu nemocí z povolání. Aktualizovaný seznam evidenčních kódů je uveden v příloze publikace, kterou vydává od roku 2009 SZÚ.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Hlášení o uznání nemoci z povolání/ohrožení nemocí z povolání zasílá do NRNP středisko nemocí z povolání podle vyhlášky č. 342/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální