Rychlé informaceAktuální informace2015

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2013

Autor: 
Číslo:
 02/15
Region:
 Česká republika
Rok:
 2015
 (0.35 MB)
Souhrn:

Tato Aktuální informace podává přehled o počtu diabetologických ordinací a jejich personálním zabezpečení, dále o počtech ošetření-vyšetření a počtech léčených pacientů. V roce 2013 se v České republice s diabetem léčilo téměř 862 tisíc pacientů, což představovalo nárůst prevalence o 20 tisíc diabetiků oproti předchozímu roku. Prevalence tohoto onemocnění roste v dlouhodobém trendu, stejně jako počet jeho chronických komplikací, který v roce 2013 činil více než 251 tisíc. Oproti roku předchozímu klesl v roce 2013 počet osob léčených pouze dietou ze 120 na 107 tisíc.

Klíčová slova: diabetes mellitus; porušená glukózová tolerance; komplikace diabetu; diabetické angiopatie; zdravotnická zařízení; lékaři.

Diabetes mellitus (úplavice cukrová, cukrovka, DM) je skupinou chronických, etiopatogeneticky heterogenních onemocnění, jejichž základním rysem je hyperglykémie. Vzniká v důsledku nedostatečného účinku inzulinu při jeho absolutním nebo relativním nedostatku a je provázen komplexní poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin (1).

S postupně se rozšiřujícími vědeckými poznatky o patofyziologických mechanismech lze rozlišit stále více podskupin tohoto onemocnění, nejčastějším ovšem zůstává II. typ (dříve označovaný jako insulin rezistentní forma), který zahrnuje až 95 % všech případů (2).

Přes širokou škálu faktorů, které se na vzniku DM podílejí, lze především u typu II na prvních místech jmenovat nedostatek pohybu, obezitu, dietní návyky a genetické predispozice (3). Nárůst prevalence DM má charakter celosvětové epidemie a je dáván do souvislosti s přejímáním „západního“ životního stylu (4,5).

V roce 2013 bylo ordinacemi diabetologů a praktických lékařů registrováno celkem 861 647 osob s diagnostikovaným DM. Počet osob postižených DM vzrostl oproti roku 2012 o 2,4 % a prevalence tohoto onemocnění u obyvatel České republiky tak dosahuje 8,2 %.

Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci byl roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení A (MZ) 1-01 pro obor diabetologie za rok 2013. Vyplnila ho pracoviště diabetologie a praktičtí lékaři, kteří prováděli léčbu diabetických pacientů.

Činnost diabetologických ordinací

Pacienti s DM by vzhledem k potřebné kontrole onemocnění a prevenci komplikací měli být v pravidelné péči diabetologických odborníků. V roce 2013 bylo nemocným k dispozici 536 registrovaných ambulantních diabetologických ordinací. Oproti předchozímu roku přibylo 26 diabetologický ordinací a návratnost sběru výkazů činila 94 %.

Tab. 1 Diabetologické ordinace - pracovníci a činnost

 Diabetologické ordinace -
 pracovníci a činnost

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 Počet diabetologických ordinací

490

486

481

485

502

513

510

536

 Počet odevzdaných výkazů

485

481

474

475

482

487

487

506

 Lékaři

 fyzické osoby

603

603

602

637

634

652

648

654

 úvazky vč.
 smluvních
 pracovníků

313,84

323,39

323,37 1)

333,14 1)

346,64 1)

358,00 1)

360,83 1)

365,68 1)

 ZPBD

 fyzické osoby

573

561

552

565

580

590

586

612

 úvazky vč.
 smluvních
 pracovníků

365,55

364,45

368,11 1)

373,30 1)

384,96 1)

394,44 1)

396,51 1)

411,37 1)

 Počet
 ošetření -
 vyšetření
 (počet
 návštěv)

 celkem -
 absolutně

2 150 656

2 132 384

2 099 662

2 121 121

2 156 638

2 233 003

2 204 822

2 254 757

 na 1 000
 obyvatel

210

207

201

202

205

213

210

215

 na 1 úvazek
 lékaře
 diabetologa

6 853

6 594

6 493 1)

6 367 1)

6 222 1)

6 237 1)

6 110 1)

6 166 1)

 na 1 léčeného
 pacienta

2,9

2,8

2,7

2,7

2,7

2,7

2,6

2,6

1) Od r. 2008 průměrný roční přepočtený počet pracovníků včetně smluvních

Vyjádřeno průměrným ročním přepočteným počtem úvazků (včetně smluvních pracovníků), působilo v diabetologických ordinacích 365,68 lékařů a 411,37 zdravotnických pracovníků bez odborného dohledu. Oproti předchozímu roku vzrostl počet úvazků lékařů i zdravotnických pracovníků nelékařů bez odborného dohledu. Na 1 pracovní úvazek lékaře diabetologa připadlo v roce 2013 v průměru 1 857 registrovaných diabetiků (1 972 v roce 2012 a 1 984 v roce 2011).

V roce 2013 poskytly diabetologické ordinace celkem 2 254 757 ošetření-vyšetření (tj. vlastně počet návštěv v diabetologických ordinacích; v roce 2012 byl počet návštěv 2 204 822). To představovalo více než 3 návštěvy za rok na jednoho pacienta. Pokud bychom předpokládali, že nehlásící zdravotnická zařízení mají průměrnou vytíženost, pak můžeme odhadnout reálný celkový počet návštěv na 2 338 438. Na jeden úvazek lékaře diabetologa připadlo v průměru 6 166 návštěv (počet ošetření-vyšetření), a to je o 56 návštěv více než v roce předchozím. Nejvíce ošetření provedli lékaři v Moravskoslezském kraji (7 574 návštěv na 1 úvazek lékaře), naopak nejméně vytíženi byli v průměru lékaři v Hlavním městě Praze (4 713 návštěv na 1 úvazek lékaře). Tyto odvozené ukazatele silně ovlivňuje počet lékařů diabetologů, kteří pracují v jednotlivých krajích.

Léčení diabetici v diabetologických ordinacích a u PL pro dospělé

V diabetologických ordinacích bylo v roce 2013 léčeno 678 935 pacientů s DM, což představuje 78,8 % z celkového počtu léčených pacientů s DM (v roce 2011 to bylo 675 237 pacientů představujících 80,3 % celkového počtu). 21,2 % bylo v péči praktických lékařů pro dospělé, přičemž pozvolně se zvyšující procento těchto pacientů je dlouhodobým trendem.

Tab. 2 Počet diabetiků a jejich léčba

 Počet diabetiků
 a jejich léčba

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 Počet léčených pacientů
 celkem k 31. 12.

739 305

754 961

773 561

783 321

806 230

825 382

841 227

861 647

z toho počet pacientů
léčených v ordinaci
praktického lékaře

120 517

116 008

122 407

122 608

134 013

152 072

165 990

182 712

 Počet léčených pacientů
 na 100 000 obyv.

7 212

7 314

7 417

7 466

7 666

7 863

8 005

8 196

 Počet léčených pacientů
 na 1 úvazek lékaře
 (diabetologa a PL pro dospělé)

2 355

2 335

2 392 1)

2 351 1)

2 326 1)

2 305 1)

2 331 1)

2 356 1)

 Druh léčby

jen dietou

244 703

223 738

209 968

188 226

170 605

134 579

119 538

106 967

PAD

378 574

405 188

435 676

462 910

504 000

665 853 2)

708 085 2)

756 756 2)

inzulínem

168 018

188 276

200 104

215 165

226 428

205 049 2)

209 102 2)

219 706 2)

 Počet nově zjištěných
 onemocnění

56 545

56 398

55 975

61 357

64 997

68 494

72 063

72 600

 Počet úmrtí za období

23 326

22 869

22 259

21 747

22 286

23 290

23 886

25 508

1) Od r. 2008 počítáno z průměrného ročního přepočteného počtu pracovníků včetně smluvních

2) Od r. 2011 došlo ke změně metodiky a výkazu v části IV. Léčba

Z celkového počtu 861 647 osob léčených na DM k 31. 12. 2013 bylo 411 968 mužů a 449 679 žen. V přepočtu na 1 000 osob daného pohlaví v roce 2013 činila četnost DM 80 mužů a 84 žen. Převahu výskytu diabetu u žen lze v ČR vysvětlit průměrně vyšším věkem dožití žen a také nástupem diabetu II. typu (který tvoří převážnou většinu případů DM) převážně ve vyšším věku.

Nově diagnostikováno bylo v roce 2013 diabetické onemocnění u 34 736 mužů a 37 864 žen. Z toho bylo 302 osob ve věku do 19 let. Nejvyšší počet nově zjištěných případů na 1 000 obyvatel podle sídla zdravotnického zařízení zaznamenal Plzeňský kraj (8,9 případů), nejnižší počet vykázal Kraj Vysočina (4,6 případů). Republikový průměr činil 6,9 nově zjištěných případů na 1 tisíc obyvatel, což bylo stejně jako v roce předchozím.

25 508 osob s diabetickým onemocněním v průběhu roku zemřelo. Diabetes byl jako příčina úmrtí uveden v 3 748 případech (zdroj: Informační systém Zemřelí, ČSÚ).

Výskyt diabetu podle typu

U převážné většiny pacientů s diabetem je diagnostikován DM II. typu (nezávislý na inzulínu). Jedná se o typické onemocnění středního a vyššího věku. K 31. 12. 2013 se v ČR léčilo s DM II. typu 789 900 osob.

Tab. 3 Výskyt diabetu v ČR v roce 2013 podle typu

  Pohlaví

Diabetes
mellitus
celkem

Primární diabetes mellitus

Sekundární
diabetes mellitus (E13)

Porucha glukózové tolerance

I. typu (E10)

II. typu (E11)

počet
pacientů

počet
pacientů

%

počet
pacientů

%

počet
pacientů

%

počet
pacientů

  Muži

411 968

29 798

7,2

375 153

91,1

7 017

1,7

29 991

  Ženy

449 679

29 103

6,5

414 747

92,2

5 829

1,3

35 278

  Celkem

861 647

58 901

6,8

789 900

91,7

12 846

1,5

65 269

DM I. typu (závislý na inzulinu) je zjištěn u necelých sedmi procent diabetiků, v roce 2013 to představovalo 58 901 osob, z toho 1 123 ve věku 0–14 let a 891 ve věku 15–19 let. Diabetes I. typu začíná obvykle v mladším věku a je při něm vyšší náchylnost k akutním komplikacím.

V rámci statistických zjišťování se v ČR sleduje také výskyt sekundárního diabetu, se kterým v roce 2013 bylo léčeno 12 846 osob, poruchu glukózové tolerance mělo ve stejném roce 65 269 osob.

Vývoj prevalence diabetes mellitus v ČR na 100 000 obyvatel podle typu v letech

Komplikace diabetu

Mezi akutní komplikace DM patří hypoglykemické a hyperglykemické stavy a jejich následky, k závažným chronickým komplikacím DM řadíme především retinopatii, nefropatii a neuropatii (nervová a cévní složka postižení). Postižení cév při DM je predispozičním faktorem pro vznik závažných kardiovaskulárních onemocnění (1).

Z vážných chronických komplikací jsou v ČR statisticky sledovány počty případů nefropatie, retinopatie a počty komplikací označovaných jako diabetická noha. V roce 2013 bylo evidováno 251 712 případů jmenovaných komplikací diabetu (241 tis. v roce 2012). Podíl chronických komplikací diabetu k celkovému počtu léčených diabetiků byl přibližně stejný jako v roce předchozím, a to 29 %.

Tab. 4 Chronické komplikace diabetu

 Chronické komplikace diabetu

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 Diabetická nefropatie - celkem

66 522

73 957

75 596

82 948

86 582

95 884

97 133

104 272

 z toho

s renální insuficiencí

20 864

24 196

26 131

28 496

29 705

32 836

35 279

37 733

 Diabetická retinopatie - celkem

85 294

88 315

90 586

94 402

96 964

99 779

100 662

102 783

 z toho

proliferativní

19 055

20 902

21 505

22 729

23 565

25 051

25 533

27 073

slepota

2 447

2 335

2 313

2 386

2 513

2 280

2 230

2 458

 Diabetická noha  - celkem

40 402

42 337

42 992

43 990

45 118

44 011

43 248

44 657

 z toho

s amputací

7 859

7 853

8 169

8 439

8 501

10 408 1)

10 425 1)

11 168 1)

 Podíl počtu chronických
 komplikací
 diabetu na 1 000
 léčených diabetiků

260

271

270

283

284

290

287

292

1) Od roku 2011 došlo ke změně vykazování, kdy jsou nově sledovány odděleně amputace nad kotníkem a pod kotníkem, uvedené číslo je součtem obou kategorií.

Vývoj poměru počtu chronických komplikací DM na 1 000 léčených osob pro DM

Léčba diabetu mellitu

Léčba DM se odvíjí od typu onemocnění. U diabetiků II. typu je nedílnou součástí léčby dieta a pohybová aktivita, navíc se podle aktuálního doporučeného postupu ihned v okamžiku diagnózy onemocnění nasazuje také farmakologická léčba (6).

Podíl pacientů léčených pouze dietou v roce 2013 klesl na 13 % (14,2 % v roce 2012; 21,2 % v roce 2010; 30,8 % v roce 2004).

Od roku 2011 došlo ke změně ve sledování léčby diabetických pacientů, proto je obtížné hodnotit její předchozí vývoj. Nově se sledují podrobněji jednotlivé skupiny účinných látek perorálních antidiabetik (PAD). Pacient je do celkového součtu uživatelů PAD započítán vícekrát, pokud bere například více léků různých skupin PAD nebo kombinované přípravky. Počty „léčeb“ PAD jsou tedy vyšší než počty léčených osob a nelze je srovnávat s údaji za předchozí roky. Přesto lze v roce 2013 zaznamenat další nárůst podílu, který v léčbě DM II. typu má dominantní léčba metforminem. Ze všech druhů farmakologické léčby (včetně inzulinu) tvoří polovinu.

Inzulínem bylo v roce 2013 v ČR léčeno 219 706 osob, což je o 10 604 osob více než v roce předchozím.

Struktura farmakologické léčby DM II. typu v ČR v roce 2013

Závěr

V roce 2013 dále pokračoval trend rostoucí prevalence diabetických onemocnění, která stoupala nad 8 % populace. Incidence tohoto onemocnění představovala 6,9 osob s nově diagnostikovaným onemocněním DM na 1 000 obyvatel ČR, srovnatelně s rokem 2012. Počet evidovaných chronických diabetických komplikací činil 251 712 a i tento parametr vykazuje za předchozí období trvalý růst. V léčbě diabetu pokračuje trend zintenzivňování medikamentózní léčby.

 Reference:

  1. Bartoš V, Pelikánová T et al. Praktická diabetologie. Maxdorf – Jessenius, Praha 2003
  2. American Diabetes Association: Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. doi: 10.2337/dc12-s064. Diabetes Care January 2012 vol. 35 no. Supplement 1 S64-S71
  3. Jennie RJ, Robert S Y. Diabetes as a Disease of Civilization. New York, Mouton de Gruyter 1993
  4. Dagogo-Jack S. Primary prevention of type-2 diabetes in developing countries. J Natl Med Assoc. 2006 March; 98(3): 415–419.
  5. Ekoé J-M, Zimmet P, Williams R. The Epidemiology of Diabetes Mellitus: An International Perspective. Chichester: John Wiley, 2001
  6. Česká diabetologická společnost ČLS JEP. Doporučený postup péče o diabetes mellitus 2. typu, aktualizace pro rok 2012

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.