Rychlé informaceAktuální informace2014

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2013

Číslo:
 16/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.4 MB)
Souhrn:

Primární péči o dospělou populaci zajišťovalo k 31. 12. 2013 v České republice celkem 5 331 praktických lékařů pro dospělé (přepočtený počet na plné úvazky). Na 1 úvazek praktického lékaře pro dospělé připadalo v republikovém průměru 1 623 registrovaných pacientů a 7,2 tisíce ošetření. Na 1 registrovaného pacienta bylo vykázáno 4,5 ošetření-vyšetření za rok. Preventivní prohlídky představovaly 6,5 % z celkového počtu ošetření-vyšetření. Zajištění primární péčí o dospělou populaci se dlouhodobě výrazně nemění, nepříznivě se však vyvíjí věkové složení praktických lékařů pro dospělé.

Aktuální informace o činnosti praktických lékařů pro dospělé čerpá, pokud není uvedeno jinak, z údajů pravidelného ročního sběru dat v rámci Programu statistických zjišťování MZ, konkrétně z ročního výkazu o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor praktický lékař pro dospělé. Tento výkaz vyplňuje každá ambulantní ordinace praktického lékaře pro dospělé, včetně ambulantních částí nemocnic, ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich zřizovatele. Zpravodajské jednotky, které odevzdaly výkaz za rok 2013, představovaly 92,4 % všech zpravodajských jednotek a zahrnovaly 95 % registrovaných lékařů (vč. smluvních pracovníků) v přepočteném počtu k 31. 12. 2013.

Počet lékařů uvedený v tabulce 1 představuje celkový počet registrovaných praktických lékařů pro dospělé a byl převzat z Registru zdravotnických zařízení. Zdrojem údajů o věkovém složení lékařů je Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

K 31. 12. 2013 zajišťovalo v České republice primární péči o dospělou populaci, dle údajů Registru zdravotnických zařízení, celkem 5 331 praktických lékařů pro dospělé (jedná se o přepočtený počet na plné úvazky, včetně smluvních pracovníků).

Dále pokračovalo „stárnutí“ praktických lékařů pro dospělé. Jejich věkové složení (podle údajů z Registru lékařů, zubních lékařů a farmaceutů k 31. 12. 2012) bylo následující:

do 34 let                5,1 %                                            55–64 let                       39,0 %

35–44 let              15,3 %                                          65 let a více       15,7 %

45–54 let              24,9 %

Průměrný roční přepočtený počet praktických lékařů pro dospělé (včetně smluvních) za zpravodajské jednotky, které odevzdaly výkaz, činil 5 042,36 a tomuto počtu odpovídalo 5 449 fyzických osob. Relativní ukazatele vztahující se k počtu lékařů byly napočteny na průměrné roční přepočtené počty lékařů.

U praktických lékařů pro dospělé, za které byly odevzdány výkazy, bylo registrováno 8,2 milionu pacientů. Při teoretickém přepočtu na celkový počet registrovaných lékařů, bez ohledu na to, zda odevzdali výkaz, by to odhadem bylo 8,6 milionu pacientů.

V průměru na 1 úvazek praktického lékaře pro dospělé připadalo 1 623 registrovaných pacientů. Nejnižší počet registrovaných pacientů na 1 úvazek lékaře je dlouhodobě v Hl. m. Praze a v kraji Olomouckém (cca 1 410 registrovaných pacientů na 1 úvazek lékaře). Naopak nejvyšší počet registrovaných pacientů na 1 úvazek lékaře vykázal kraj Středočeský (1 819) a dále kraje Pardubický, Ústecký, Vysočina, Liberecký a Královéhradecký (všechny přes 1 700, setříděny sestupně). Rozdíl mezi maximální a minimální krajskou hodnotou tohoto ukazatele činil 409 pacientů.

Praktičtí lékaři pro dospělé na odevzdaných výkazech vykázali za uplynulý rok celkem 36,5 milionu vyšetření-ošetření (při plné návratnosti výkazů by počet ošetření odhadem činil 38,6 milionu ošetření). V návštěvní službě bylo provedeno 2,1 % vyšetření, preventivní prohlídky dospělých představovaly v průměru 6,5 % z celkového počtu ošetření-vyšetření.

Na 1 průměrný roční úvazek praktického lékaře pro dospělé připadalo 7 244 ošetření-vyšetření. Nejnižší počet ošetření-vyšetření je dlouhodobě zaznamenáván v Hl. m. Praze (5 357 v roce 2013), naopak nejvíce ošetření-vyšetření na 1 praktického lékaře vykázaly kraje Královéhradecký, Ústecký a Pardubický (všechny přes 8 000).

Na 1 registrovaného pacienta připadalo v průměru 4,5 návštěv praktického lékaře za rok, stejně jako v roce předchozím. Krajské hodnoty tohoto ukazatele se pohybovaly od 3,8 návštěv v Hl. m. Praha do 5,0 v kraji Zlínském.

Z 1 000 registrovaných pacientů u praktických lékařů pro dospělé bylo sledováno (bez ohledu na to, zda pacienta pro uvedenou diagnózu sleduje sám praktický lékař nebo lékař specialista) pro hypertenzní onemocnění 230,7 pacientů, pro ischemické nemoci srdeční 91,6, z toho pro infarkt myokardu 10,4, a z důvodu cévních nemocí mozku 31,2 pacientů. Z důvodu obezity bylo sledováno z 1 000 registrovaných pacientů 122,4 pacientů. Za obézní pacienty jsou považováni pacienti, jejichž index tělesné hmotnosti (BMI - kg/m2) je roven nebo větší 30. Pacienti s nově zjištěným vybraným chronickým onemocněním tvořili u hypertenzní nemoci 7,5 %, u ischemické choroby srdeční 7,3 % a u cévních nemocí mozku 10,3 %. Pro obezitu bylo nově diagnostikováno 7,0 % z celkového počtu sledovaných obézních pacientů.

Závěr:

Zajištění primární péče o dospělé pacienty je v České republice dlouhodobě bez výraznějších změn, počet registrovaných pacientů na 1 praktického lékaře pro dospělé se pohybuje kolem 1 600 pacientů. Počet návštěv na 1 registrovaného pacienta zůstal na hodnotě 4,5. Postupně „stárnoucí“ věková struktura praktických lékařů pro dospělé signalizuje problém pro budoucí zajištění primární péče. Ke konci roku 2012 tvořili praktičtí lékaři pro dospělé ve věku 55 a více let již více než polovinu (54,7 %).

Tab. 1: Činnost praktických lékařů pro dospělé

 Kraj / ČR

Lékaři
(přepočtený
počet) 1)

Počet
ošetření-vyšetření

Preventivní prohlídky v %
z celkového počtu ošetření-vyšetření

Počet registrovaných pacientů
na 1 lékaře 2)

na 1
lékaře 2)

na 1 registr.
pacienta

 Hl. město Praha

803,17

5 356,5

3,8

7,7

1 410

 Středočeský

533,01

7 867,3

4,3

5,7

1 819

 Jihočeský

326,29

7 630,3

4,9

5,9

1 565

 Plzeňský

285,01

6 630,7

4,0

6,5

1 638

 Karlovarský

141,06

6 951,4

4,2

6,1

1 657

 Ústecký

379,70

8 208,3

4,7

7,0

1 744

 Liberecký

221,88

7 949,5

4,6

6,7

1 714

 Královéhradecký

288,61

8 312,4

4,9

5,5

1 708

 Pardubický

238,91

8 114,0

4,5

5,9

1 787

 Vysočina

230,77

7 525,5

4,3

6,3

1 744

 Jihomoravský

601,18

7 647,0

4,7

5,7

1 631

 Olomoucký

372,57

6 985,1

4,9

7,2

1 412

 Zlínský

303,17

7 817,3

5,0

6,3

1 578

 Moravskoslezský

605,85

7 057,3

4,3

7,1

1 651

 ČR

5 331,18

7 244,2

4,5

6,5

1 623

1) Zdroj dat: Registr zdravotnických zařízení

2) Přepočet na 1 průměrný roční úvazek praktického lékaře pro dospělé

Počet registrovaných pacientů na 1 praktického lékaře pro dospělé

Tab. 2: Pacienti s vybraným chronickým onemocněním na 1 000 registrovaných pacientů v evidenci praktického lékaře pro dospělé *)

Území

Pacienti s vybraným chronickým onemocněním na 1 000 registrovaných pacientů

obezita

hypertenzní
nemoci

ischemické nemoci srdeční

cévní nemoci
mozku

celkem

z toho
infarkt myokardu

(I10–I15)

(I20–I25)

(I21–I22)

(I60–I69)

Hl. město Praha

114,5

219,5

92,0

8,5

32,1

Středočeský

139,7

235,5

99,3

11,3

31,0

Jihočeský

140,2

242,5

94,4

10,3

29,2

Plzeňský

124,5

222,0

82,9

11,3

28,4

Karlovarský

117,8

211,8

80,8

10,4

22,6

Ústecký

145,4

236,2

92,5

10,7

34,5

Liberecký

137,2

223,6

95,3

13,7

32,5

Královéhradecký

119,4

246,4

84,4

9,2

23,9

Pardubický

117,0

243,9

78,7

10,8

29,6

Vysočina

124,7

240,0

98,1

9,2

31,3

Jihomoravský

115,6

224,5

92,7

10,1

34,6

Olomoucký

107,7

226,7

87,2

8,8

31,1

Zlínský

143,3

244,8

106,0

11,2

39,4

Moravskoslezský

93,7

225,2

87,2

11,2

28,7

ČR

122,4

230,7

91,6

10,4

31,2

 

Tab. 3: Procento pacientů s nově zjištěným vybraným chronickým onemocněním z celkového počtu pacientů s vybraným chronickým onemocněním *)

Území

Procento pacientů s nově zjištěným vybraným chronickým onemocněním

obezita

hypertenzní
nemoci

ischemické nemoci srdeční

cévní nemoci
mozku

celkem

z toho
infarkt myokardu

Hl. město Praha

8,1

8,9

7,9

15,7

9,2

Středočeský

5,9

6,5

6,0

13,3

8,7

Jihočeský

6,4

7,1

6,8

17,5

10,9

Plzeňský

5,7

7,0

6,8

15,0

9,7

Karlovarský

6,3

6,6

7,2

16,8

10,0

Ústecký

5,9

8,0

7,8

16,2

9,7

Liberecký

9,5

8,7

7,9

15,3

10,3

Královéhradecký

9,0

6,9

7,9

15,3

9,9

Pardubický

6,1

6,4

7,1

12,9

10,3

Vysočina

6,1

6,2

6,7

19,6

11,3

Jihomoravský

6,8

7,8

7,5

18,4

11,4

Olomoucký

8,6

7,3

7,4

19,4

11,8

Zlínský

5,3

6,4

6,0

18,7

10,2

Moravskoslezský

8,1

8,3

8,1

15,1

11,6

ČR

7,0

7,5

7,3

16,1

10,3

*) Uvedeni všichni pacienti s vybraným chronickým onemocněním z registrovaných pacientů u praktického lékaře, bez ohledu na to, zda je pro uvedenou diagnózu sleduje sám praktický lékař nebo odborný lékař

Struktura pacientů s vybraným onemocněním oběhové soustavy podle kartoték PL pro

Pacienti s vybraným onemocněním oběhové soustavy na 1 000 registrovaných pacient

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.