Rychlé informaceAktuální informace2014

Zhoubné nádory v roce 2011

Autor: 
Číslo:
 25/14
Region:
 Česká republika
Rok:
 2014
 (0.95 MB)
Souhrn:

Tato aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky přináší data o nově hlášených onkologických onemocněních do Národního onkologického registru ČR (NOR). V roce 2011 bylo do NOR nahlášeno 83 581 případů zhoubných novotvarů (ZN) a novotvarů in situ, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o necelých půl procenta. Ve stejném roce zemřelo na onkologická onemocnění 27 171 osob, což představuje pokles o více než 2 %. Po věkové standardizaci na evropskou populaci došlo oproti roku 2010 k mírnému poklesu incidence (o 1,2 %) a poklesu mortality (o 4,5 %). Pouze mírný nárůst (a pokles standardizované) incidence ovšem může souviset s aktualizací údajů předchozích let o dohlášené případy. Mezi nejčetnější diagnózy ZN v ČR v roce 2011 patřily novotvary kolorekta, průdušnice, průdušek a plic, novotvary prsu u žen a prostaty u mužů. S výjimkou ZN průdušnice, průdušek a plic a prsu u žen došlo u vyjmenovaných diagnóz ZN k mírnému poklesu standardizované incidence. Evidenci zemřelých zajišťuje Český statistický úřad.

Klíčová slova: nádory, epidemiologie, incidence, mortalita, registrace

Zhoubné novotvary (ZN, podle MKN-10 kódovány jako C00–C97) a novotvary in situ (D00–D09) jsou v České republice povinně hlášeny do Národního onkologického registru ČR (NOR). Tento registr funguje od roku 1976 a umožňuje podrobné rozbory epidemiologie onkologických onemocnění na našem území. Data o úmrtnosti poskytují úmrtnostní statistiky Českého statistického úřadu.

NOR je specifický sledováním registrovaného pacienta i v časovém úseku až 8 měsíců po určení diagnózy, kdy je možné hlásit jednak přesný diagnostický profil za využití klasifikací MKN-10, MKN-O-3 a TNM7, jednak proběhlou část léčby pacienta. Z tohoto důvodu a z důvodu složitosti sběru dat z více pracovišť zapojených do komplexní péče o onkologické pacienty je možné uzavřít stav daného roku až s přibližně dvouletým zpožděním. Vyhodnocení stavu roku 2011 proběhlo k 30. dubnu 2014. Údaje o incidenci byly aktualizovány o zpětně dohlášené případy za roky 1990–2010. U diagnózy C67 ZN močového měchýře byla provedena revize časové řady incidence podle doporučení Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), kdy je u pacienta započítáno pouze první hlášené onemocnění touto diagnózou. V roce 2011 vešlo v ČR v platnost 7. vydání klasifikace zhoubných novotvarů TNM (TNM7).

V roce 2011 bylo do NOR nově nahlášeno celkem 83 581 případů (podrobněji viz Tabulka 1) ZN a novotvarů in situ (dg. C00–C97 a D00–D09 dle MKN-10). Počet nově zjištěných novotvarů stoupl oproti roku 2010 o přibližně 4 %, nepatrně více u mužů než u žen, standardizovaná incidence stoupla o 2,4 %.

Tabulka 1: Incidence a úmrtnost na ZN u mužů a žen v letech 2010 a 2011

Incidence ZN a novotvary in situ

2010

2011

dg. C00–C97 a D00–D09 dle MKN-10

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

 absolutní počet

43 209

40 013

83 222

42 631

40 950

83 581

 incidence na 100 000 obyv.

837,3

747,0

791,3

827,3

766,3

796,3

 standardizovaná incidence na 100 000
 (podle evropského standardu)

725,7

540,0

607,7

699,9

546,9

600,4

 

 

 

 

 

 

 

Úmrtnost na ZN

2010

2011

dg. C00–C97 dle MKN-10

muži

ženy

celkem

muži

ženy

celkem

 absolutní počet

15 667

12 167

27 834

15 008

12 163

27 171

 úmrtnost na 100 000 obyv.

303,6

227,1

264,7

291,2

227,6

258,9

 standardizovaná úmrtnost na 100 000
 (podle evropského standardu)

263,4

147,5

195,6

246,3

144,4

186,7

Incidence zhoubných novotvarů v České republice v dlouhodobém pohledu roste (Graf 1). Pozitivní trendy stagnace nebo dokonce mírného poklesu u některých závažných diagnóz (ZN plic u mužů, ZN kolorekta) vyvažuje nárůst u ZN prsu u žen, nárůst ZN prostaty způsobený dostupností diagnostických metod a nárůst incidence ZN kůže. Dalším prvkem, který je nutné brát v úvahu, je provedená aktualizace let 1990–2010 o zpětně dohlášené případy, která zvyšuje základ pro srovnání stavu roku 2011.

Trend úmrtnost na zhoubné novotvary naznačuje stabilizaci resp. mírný pokles (Graf 2).

Absolutní počty zemřelých stagnují dlouhodobě. Pokles standardizované úmrtnosti, kterému předcházelo delší období stagnace, můžeme sledovat u obou pohlaví od druhé poloviny 90. let, se zvýrazněním trendu od roku 2004. Rozdíl mezi vývojem absolutní a standardizované úmrtnosti je dán mimo jiné stárnutím populace ČR.

Konkrétně v roce 2011 zemřelo na ZN 27 171 osob (tj. meziroční nárůst o 0,6 %). Standardizovaná úmrtnost mírně klesla. ZN jsou dlouhodobě druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR po kardiovaskulárních chorobách, a to u obou pohlaví. V přiložené Tabulce 4 je uvedena úmrtnost na vybrané nejčastější novotvary v ČR v roce 2010.

Vývoj incidence ZN a novotarů in situ u mužů a žen

Vývoj úmrtnosti na ZN u mužů a žen

Věkové složení osob s hlášeným ZN je dlouhodobě stabilní a je charakteristické výraznou převahou osob vyššího věku (Graf 3). Incidence podle věku je diferencovaná i podle pohlaví. Více než tři čtvrtiny ZN jsou diagnostikovány u mužů starších 60 let, u žen je zastoupení ve věkové kategorii nad 60 let nižší (68,5 %). Je to dáno tím, že některé malignity u žen (např. ZN prsu a některé gynekologické nádory) se vyskytují i v mladším věku. Ve srovnání s ostatními věkovými skupinami je výskyt ZN u dětí málo častý. Podle údajů Českého statistického úřadu zemřelo v roce 2011 na ZN 31 dětí ve věku 0–14 let.

Vzhledem k výše zmíněnému specifickému věkovému rozložení hlášených případů je při územním nebo časovém srovnání incidence vhodné použití standardizovaných měr incidence. V tomto textu a doprovodných tabulkách a grafech je použita standardizace na evropskou populaci.

Incidence a úmrtnost podle vybraných diagnóz ZN

V Tabulce 3 je uveden počet nově zjištěných případů zhoubných novotvarů a novotvarů in situ v ČR v roce 2011 podle vybraných lokalizací v absolutních počtech a v přepočtu na 100 tisíc obyvatel daného pohlaví.

Nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním je „jiný zhoubný novotvar kůže“ (dg. C44), přičemž pod tuto diagnózu spadají histologicky především bazaliomy a spinocelulární karcinomy. V roce 2011 bylo hlášeno celkem 20 679 těchto nádorů, což představovalo 24,7 % všech hlášených případů ZN a novotvarů in situ v daném roce. Míra incidence je dlouhodobě vyšší u mužů než u žen. Rizikovými faktory pro tyto nádory jsou také věk jedince, světlý fototyp a zejména dlouhodobá kumulativní expozice slunečnímu záření (UVB složka). Díky povaze onemocnění a obvykle včasné diagnóze je úmrtnost na tento typ ZN stabilně velmi nízká. Pro tato svá specifika je dg. C44 často z dalšího zpracování vyřazována, aby nezkreslovala informace o jiných závažnějších onkologických onemocněních.

Mezi další nejpočetnější diagnózy ZN v roce 2011 patřily: ZN kolorekta, ZN průdušnice, průdušek a plic, ZN prsu u žen a nádory prostaty u mužů. Tyto diagnózy tvořily v roce 2011 zhruba třetinu všech nově zjištěných případů ZN a po vyloučení výše popsané dg. C44 představovaly tyto vybrané diagnózy novotvarů téměř polovinu nově zachycených případů ZN ve sledovaném roce.

Zhoubný novotvar kolorekta (dg. C18–C21) je jednou z nečastějších onkologických diagnóz v ČR. V evropském i celosvětovém srovnání se Česká republika řadí k zemím s nejvyšším výskytem i úmrtností na toto onemocnění. V roce 2011 bylo hlášeno 8 176 ZN kolorekta (o 174 případů méně než v roce předchozím). Z toho bylo 4 755 případů u mužů (tj. 92,3 případů na 100 tisíc mužů) a 3 421 případů u žen (tj. 64 případů na 100 tisíc žen). U obou pohlaví je tak ZN kolorekta, po vyloučení „jiného zhoubného novotvaru kůže“ (dg. C44), druhou nejčastější onkologickou diagnózou po karcinomu prostaty u mužů a po karcinomu prsu u žen. V 54 % případů u mužů a 63 % u žen je novotvar lokalizován v tlustém střevě (dg. C18). Oproti roku 2011 standardizovaná míra incidence u mužů poklesla, u žen mírně vzrostla. Standardizovaná úmrtnost u obou pohlaví mírně poklesla (Graf 4 a 5).

Graf 4, 5: Vývoj standardizované incidence a úmrtnosti na ZN kolorekta u mužů
a žen

V roce 2011 bylo v ČR hlášeno celkem 6 515 případů ZN průdušnice, průdušek a plic (dg. C33–C34), o 1,5 % méně než v roce 2010. I u tohoto typu nádoru převažuje výskyt u mužů (4 482 případů, tj. 87 případů na 100 tisíc mužů) v porovnání s výskytem u žen (2 033 případů, tj. 38 případů na 100 tisíc žen). Incidence u mužů v ČR dlouhodobě klesá, u žen incidence mírně stoupá. U mužů zůstává ZN plic v rámci onkologických diagnóz nejčastější příčinou smrti. Vzhledem k velmi špatné prognóze a záchytu v pozdních stádiích u obou pohlaví křivka úmrtnosti těsně sleduje křivku incidence (Graf 6 a 7).

Graf 6, 7: Vývoj standardizované incidence a úmrtnosti na ZN průdušnice, průdušky a plíce u mužů a žen

V roce 2011 bylo hlášeno 6 964 případů ZN prostaty (dg. C61), což představuje mírný nárůst proti roku 2010. V přepočtu na obyvatele se jednalo o 135,1 případů na 100 tisíc mužů. ZN prostaty zůstává nejčastějším zhoubným nádorem mužů (bez započtení C44). Standardizovaná míra incidence ZN prostaty byla v roce 2010 přibližně 3krát vyšší oproti standardizované míře incidence v roce 1990. Vyšší výskyt nádorů prostaty je vysvětlován jednak stárnutím populace, především však rutinním preventivním vyšetřováním hodnot prostatického specifického antigenu (PSA). Míra standardizované úmrtnosti na ZN prostaty po roce 2004 klesla a nyní stagnuje. V roce 2011 dosáhla standardizovaná úmrtnost 22 zemřelých mužů na 100 tisíc mužů (Graf 8).

Graf 8, 9: Vývoj standardizované incidence a úmrtnosti na ZN prostaty u mužů a ZN prsu u žen

ZN prsu (dg. C50) je, s výjimkou C44, nejčetnějším ZN u žen. V roce 2011 bylo zjištěno 6 620 případů (oproti předchozímu roku nárůst o 0,5 %), což v přepočtu na 100 tisíc žen představovalo 123,9 případů a zároveň 16,2 % ze všech hlášených ZN a novotvarů in situ u žen. Incidence ZN prsu je v posledních letech ovlivněna zahájením celostátního screeningového programu (v září 2002), což se projevilo zatím dvěma výraznými vrcholy na incidenční křivce (Graf 9), zároveň ale nárůstem záchytu nižších stádií onemocnění. Přestože je léčba karcinomu prsu, zvláště v raných stadiích, velmi úspěšná, zůstává ZN prsu i nadále nejčastější onkologickou příčinou smrti u žen. V roce 2011 zemřelo na ZN prsu 1 725 žen, tj. o 70 žen více než před rokem.

Mezi ostatní nejčetnější ZN v roce 2011 patřily u mužů ZN ledviny (dg. C64; 1 940 případů), ZN močového měchýře (dg. C67; incidence 1 608 případů), ZN slinivky břišní (dg. C25; 1 111 případů) a zhoubný melanom kůže (dg. C43; 1 086 případů).

U žen bylo v roce 2011 diagnostikováno 1 949 případů ZN těla děložního (dg. C54), 1 080 případů ZN vaječníku (dg. C56), 1 065 případů ZN ledviny (dg. C64) a 1 023 případů ZN hrdla děložního (dg. C53).

Z hlediska záchytu klinicky příznivějších stádií (stadium I a II) jsou zvýhodněny diagnózy s povrchovým uložením (typicky ZN kůže C43 a C44 s cca 85 % resp. cca 97 %), snadnou a dostupnou diagnostikou (ZN prostaty cca 70 %) nebo nejlépe v kombinaci s úspěšnými screeningovými programy (ZN prsu u žen v 77 %). Oproti tomu dlouhodobě pozdní záchyt onemocnění je pozorován u závažných diagnóz ZN kolorekta (až 45 % zachycen ve stádiích III a IV) a plic (až tři čtvrtiny pacientů ve stádiích III a IV).

Graf 10–13: Vývoj standardizované incidence a úmrtnosti na vybrané diagnózy
u mužů a žen

Pozn. (Grafy 4–13): Na 100 000 evropské standardní populace

Pozn.: za roky 1985–1990 nejsou srovnatelná data úmrtnosti na ZN ledviny k dispozici

Další prezentace dat Národního onkologického registru ČR

Kromě výše uvedených údajů může Národní onkologický registr ČR poskytnout řadu dalších informací. Podrobná data jsou publikována v roční periodicitě v publikaci Novotvary v elektronické i tištěné formě. Více informací je k dispozici na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor.

Další aktuální data z NOR jsou zveřejněna pomocí webové aplikace Data Presentation System na internetových stránkách ÚZIS ČR na adrese http://www.uzis.cz/cz/dps/uvod.html a na portále Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR na adrese http://www.svod.cz/.

Tabulka 2: Počet nově zjištěných případů zhoubných novotvarů a novotvarů in situ podle diagnóz u mužů a žen v roce 2011

Diagnóza MKN-10

Muži

Ženy

absolutní
počet

na 100 000
mužů

absolutní
počet

na 100 000
žen

C00–C14 ZN Dutiny ústní, hltanu

1 059

20,6

408

7,6

C00 ZN Rtu

57

1,1

30

0,6

C01–C02 ZN Jazyka

220

4,3

97

1,8

C03–C06 ZN Dutiny ústní, ostatní

233

4,5

83

1,6

C07–C08 ZN Slinné žlázy

71

1,4

63

1,2

C09–C14 ZN Hltanu

478

9,3

135

2,5

C15–C26 ZN Trávicího ústrojí

8 290

160,9

6 205

116,1

C15 ZN Jícnu

440

8,5

91

1,7

C16 ZN Žaludku

900

17,5

648

12,1

C17 ZN Tenkého střeva

117

2,3

59

1,1

C18 ZN Tlustého střeva

2 663

51,7

2 081

38,9

C19–C21 ZN Rektosigmoidea

2 092

40,6

1 340

25,1

C22 ZN Jater

590

11,4

326

6,1

C23–C24 ZN Žlučníku a žlučových cest

351

6,8

550

10,3

C25 ZN Slinivky břišní

1 111

21,6

1 073

20,1

C26 ZN Jiných trávicích orgánů

26

0,5

37

0,7

C30–C39 ZN Dýchacího ústrojí a nitrohrudních orgánů

5 063

98,3

2 178

40,8

C30–C31 ZN Nosu, vedlejších dutin

51

1,0

28

0,5

C32 ZN Hrtanu

456

8,8

70

1,3

C33–C34 ZN Průdušnice, průdušky, plíce

4 482

87,0

2 033

38,0

C37 ZN Brzlíku

9

0,2

4

0,1

C38 ZN Mediastina, pleury

54

1,0

37

0,7

C39 ZN Jiných nitrohrudních orgánů a lokalizací

11

0,2

6

0,1

C40–C41 ZN Kosti

50

1,0

44

0,8

C43–C44 Melanom a jiné ZN kůže

11 814

229,3

10 909

204,1

C43 Zhoubný melanom kůže

1 086

21,1

958

17,9

C44 Jiný ZN kůže

10 728

208,2

9 951

186,2

C45–C49 ZN Mezoteliální a měkké tkáně

231

4,5

211

3,9

C45 Mezoteliom

24

0,5

14

0,3

C46-C49 ZN Měkké tkáně

207

4,0

197

3,7

C50 ZN Prsu

51

1,0

6 620

123,9

C51–C58 ZN Ženských pohlavních orgánů

x

x

4 451

83,3

C51–C52 ZN Vulvy, pochvy

x

x

262

4,9

C53 ZN Hrdla děložního

x

x

1 023

19,1

C54 ZN Těla děložního

x

x

1 949

36,5

C55 ZN Dělohy, NS

x

x

41

0,8

C56 ZN Vaječníku

x

x

1 080

20,2

C57 ZN Jiných ženských pohlavních orgánů

x

x

90

1,7

C58 ZN Placenty

x

x

6

0,1

Tabulka 2: Počet nově zjištěných případů zhoubných novotvarů a novotvarů in situ podle diagnóz u mužů a žen v roce 2011 (pokračování)

Diagnóza MKN-10

Muži

Ženy

absolutní
počet

na 100 000
mužů

absolutní
počet

na 100 000
žen

C60–C63 ZN Mužských pohlavních orgánů

7 536

146,2

x

x

C60 ZN Pyje

97

1,9

x

x

C61 ZN Prostaty

6 964

135,1

x

x

C62 ZN Varlete

467

9,1

x

x

C63 ZN Jiných mužských pohlavních orgánů

8

0,2

x

x

C64–C68 ZN Močového ústrojí

3 697

71,7

1 712

32,0

C64 ZN Ledviny

1 940

37,6

1 065

19,9

C65–C68 ZN Pánvičky, močovodu, měchýře
a ostatních močových orgánů

1 757

34,1

647

12,1

C69–C72 ZN Oka a centrální nervové soustavy

489

9,5

457

8,6

C69 ZN Oka

50

1,0

39

0,7

C70–C72 ZN Centrální nervové soustavy

439

8,5

418

7,8

C73–C75 ZN Štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí

233

4,5

814

15,2

C73 ZN Štítné žlázy

215

4,2

791

14,8

C74–C75 ZN Jiných žláz s vnitřní sekrecí

18

0,3

23

0,4

C76–C80 ZN Jiný nebo nespecifikovaný

668

13,0

697

13,0

C81–C96 ZN Mízní a krvetvorné tkáně

1 860

36,1

1 650

30,9

C81 Hodgkinův lymfom

152

2,9

132

2,5

C82–C85 Non-Hodgkinův lymfom

703

13,6

681

12,7

C88 Zhoubné imunoproliferativní nemoci

19

0,4

12

0,2

C90 Mnohočetný myelom

245

4,8

238

4,5

C91–C95 Leukemie

721

14,0

568

10,6

C96 Jiné mízní a krvevorné tkáně

20

0,4

19

0,4

C97 ZN Mnočetné lokalizace

3

0,1

4

0,1

C00–C97 Zhoubné nádory

41 044

796,5

36 360

680,4

D00–D09 Novotvary in situ

1 587

30,8

4 590

85,9

C00–C97, D00–D09

42 631

827,3

40 950

766,3

Tabulka 3: Zemřelí a úmrtnost na ZN u mužů a žen v roce 2011 podle vybraných diagnóz MKN-10

Diagnóza

Muži

Diagnóza

Ženy

absolutní
počet

na
100 000
mužů

 v %
z celku

absolutní
počet

na
100 000
žen

 v %
z celku

 C34 ZN průdušky a plíce

3 907

75,8

26,0

 C50 ZN prsu

1 725

32,3

14,2

 C61 ZN prostaty

1 314

25,5

8,8

 C34 ZN průdušky a plíce

1 675

31,3

13,8

 C18 ZN tlustého střeva

1 154

22,4

7,7

 C18 ZN tlustého střeva

958

17,9

7,9

 C25 ZN slinivky břišní

1 037

20,1

6,9

 C25 ZN slinivky břišní

996

18,6

8,2

 C64 ZN ledviny mimo
  pánvičku

647

12,6

4,3

 C56 ZN vaječníku

678

12,7

5,6

 C16 ZN žaludku

632

12,3

4,2

 C80 ZN bez určení
  lokalizace

525

9,8

4,3

 C20 ZN konečníku

625

12,1

4,2

 C16 ZN žaludku

460

8,6

3,8

 C80 ZN bez určení lokalizace

542

10,5

3,6

 C64 ZN ledviny mimo
  pánvičku

398

7,4

3,3

 C67 ZN močového měchýře

507

9,8

3,4

 C20 ZN konečníku

366

6,8

3,0

 C22 ZN jater

490

9,5

3,3

 C71 ZN mozku

320

6,0

2,6

 C18–C21 ZN kolorekta

2 122

41,1

14,1

 C18–C21 ZN kolorekta

1 565

29,2

12,9

 C33–C34 ZN průdušnice,
  průdušek a plic

3 911

75,9

26,1

 C33–C34 ZN průdušnice,
  průdušek a plic

1 679

31,4

13,8

 C60–C63 ZN mužských
  pohlavních orgánů

1 398

27,1

9,3

 C51–C58 ZN ženských
  pohlavních orgánů

1 625

28,4

13,4

 C00–C97

15 008

291,2

100,0

 C00–C97

12 163

227,6

100,0

 C00–C97 bez dg. C44

14 924

289,6

99,4

 C00–C97 bez dg. C44

12 118

226,8

99,6

Tabulka 4: Incidence vybraných zhoubných novotvarů podle klinických stádií - muži

Diagnóza MKN-10

Počet
hlášení

Klinické stadium - v %

Vzdálené
metastázy (M1)
- abs.

I

II

III

IV

ostatní

 C16 ZN Žaludku

900

15,6

18,0

15,6

39,0

11,9

319

 C18 ZN Tlustého střeva

2 663

24,9

26,6

21,9

19,6

6,9

512

 C19–C21 ZN Rektosigmoidea

2 092

26,1

20,8

26,5

20,1

6,6

402

 C25 ZN Slinivky břišní

1 111

4,9

13,1

6,9

41,3

33,8

415

 C32 ZN Hrtanu

456

16,4

15,1

13,6

37,3

17,5

35

 C34 ZN Průdušky, plíce

4 478

7,7

6,9

24,1

51,6

9,7

2 186

 C43 Zhoubný melanom kůže

1 086

63,3

19,4

9,3

4,6

3,4

39

 C44 Jiný ZN kůže

10 728

89,5

7,8

0,6

0,3

1,9

11

 C61 ZN Prostaty

6 964

42,8

26,9

13,1

12,7

4,6

592

 C64 ZN Ledviny

1 940

50,0

9,5

11,5

19,8

9,2

320

 C67 ZN Močového měchýře

1 608

58,1

18,3

6,0

12,3

5,3

91

Tabulka 5: Incidence vybraných zhoubných novotvarů podle klinických stádií - ženy

Diagnóza MKN-10

Počet
hlášení

Klinické stadium - v %

Vzdálené
metastázy (M1)
- abs.

I

II

III

IV

ostatní

 C16 ZN Žaludku

648

18,5

18,5

15,6

35,0

12,3

197

 C18 ZN Tlustého střeva

2 081

22,0

27,2

22,5

20,6

7,6

394

 C19–C21 ZN Rektosigmoidea

1 340

28,1

20,4

26,9

16,9

7,8

224

 C23 ZN Žlučníku

335

7,5

9,0

16,1

43,0

24,5

112

 C34 ZN Průdušky, plíce

2 029

10,1

6,7

20,6

51,7

11,0

985

 C43 Zhoubný melanom kůže

958

69,4

16,3

6,6

4,1

3,7

28

 C44 Jiný ZN kůže

9 951

91,5

5,5

0,4

0,1

2,5

9

 C50 ZN Prsu

6 620

43,4

33,7

12,8

7,8

2,3

474

 C53 ZN Hrdla děložního

1 023

47,4

13,7

19,6

14,7

4,7

107

 C54 ZN Těla děložního

1 949

66,1

9,2

9,4

6,6

8,7

83

 C56 ZN Vaječníku

1 080

19,0

6,9

35,6

26,0

12,6

246

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou elektronické dokumenty dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto dokumenty jsou v textu vyznačeny příslušnou ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu. Dokumenty se vyskytují v těchto formátech:

Stáhnout Adobe Reader

K prohlížení elektronických dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný ve vlastním počítači prohlížeč Adobe Reader, verze 8.0 a vyšší. Při používání starších prohlížečů nezaručujeme plnou funkčnost elektronických dokumentů. Nainstalujte si proto, prosím, potřebný prohlížeč. Novější verze si můžete stáhnout na této internetové adrese. Při prohlížení elektronických dokumentů Vám doporučujeme si vybraný soubor na svůj disk nejdříve stáhnout a potom teprve prohlížet. Pouze tituly o velikosti do 0.5 MB jsou vhodné k prohlédnutí přímo na našich stránkách. Z tohoto důvodů je u všech zveřejněných elektronických dokumentů uvedena jejich velikost v MB.

K zobrazení dokumentů s koncovkami DOC, XLS, PPT potřebujete mít nainstalovaný produkt Microsoft Office. Pokud jej však nevlastníte, stáhněte si k těmto produktům řady Office volně dostupné prohlížeče.

Stáhnout program na dekomprimaci ZIP

Některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány ve formátu ZIP. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Dokumenty ve formátu RTF

RTF dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.