Hlavní

Aktuální verze MKN-10 v ČR

ÚZIS ČR provedl aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10) se zapracováním změn, které obsahuje aktualizace mezinárodní verze International Classification of Diseases k 1. 1. 2014.

Jedná se pouze o změny typu „minor“. Největší změnou je úprava názvu dvou hlavních forem onemocnění diabetes mellitus (DM), tedy DM 1. typu (kód E10, dříve DM závislý na inzulinu) a DM 2. typu (kód E11, dříve DM nezávislý na inzulinu).

Opravy doznaly všechny tři svazky klasifikace, tedy Tabelární seznam, Instrukční příručka, Abecední seznam.

Aktualizován byl také číselník diagnóz MKN-10, změny jsou zapracovány do verze číselníku platné k 1. 4. 2014. Aktuální verze číselníku je dostupná prostřednictvím Datového standardu MZ ČR.

Aktuální verze klasifikace MKN-10 s možností stažení všech tří svazků ve formátu PDF a tabelární seznam v podobě interaktivní prezentace ve formátu HTML jsou k dispozici na adrese http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html.

Podrobnosti o aktualizačním procesu MKN-10 jsou k dispozici na adrese http://www.uzis.cz/cz/mkn/MKN-10_aktualizace.pdf, přehled změn a informace o aktualizaci mezinárodní verze ICD-10 jsou k dispozici na adrese http://www.who.int/classifications/icd/icd10updates/en/.

Informace o Copyrightu

Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize, 2. aktualizované vydání, český překlad

Se zapracováním aktualizací přijatých na úrovni mezinárodní verze ICD-10, WHO FIC do roku 2014 včetně

Vydáno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2008 pod názvem „International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, 2nd edition“.

Copyright (C) Světová zdravotnická organizace 2008

Ministerstvo zdravotnictví ČR pověřilo překladem a zpracováním publikace Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Copyright (C) ÚZIS ČR 2008-2014

Bez svolení ÚZIS ČR jako správce překladu není dovoleno provádět v níže uvedených elektronických podkladech obsahové změny.

Formát ClaML a jeho použití při diseminaci WHO klasifikací

"Classification Markup Language (ClaML)" je XML formát navržený speciálně pro klinické klasifikace. Tento formát byl přijat jako evropská norma (CEN / TS 14463) a jako mezinárodní norma (ČSN EN ISO 13120: 2013) medicínské informatiky.

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) se rozhodla použít tento formát pro sdílení a publikaci svých klasifikací, jako například MKN (International Classification of Diseases, ICD).

Tento formát nám umožňuje zachytit

  • Informace o hierarchii klasifikace (tj. vztahy rodič-potomek)
  • Úroveň granularity, která umožňuje identifikaci různých rubrik v rámci kategorií klasifikace. (Název, „patří sem“, „nepatří sem“,  definice, instrukce pro kódování, atd jsou od sebe odděleny)
  • Křížové odkazy

Hlavními prvky XML používané v tomto formátu jsou následující:

  • Hlavním prvkem (root element) je "ClaML" pro definici klasifikace jako takové.
  • Prvek "Class" se používá pro definování a strukturování kapitol, skupin a kategorií. Třídy definují své rodičovské třídy a potomky pomocí "SuperClass" a "SubClass" elementů tak, že je zachycena hierarchická reprezentace.
  • Každá "Class" může mít jednu nebo více "Rubric", které se používají k definování různých aspektů dané třídy. Například název, „patří sem“, „nepatří sem“ jsou samostatné Rubriky pod elementem "Class".
  • "Reference" tag může být použit k identifikaci křížových odkazů v rámci klasifikace.
  • Element "ModifierClass" a "Modifier" se používají pro definici a integraci dílčích klasifikací (modifikátory), v MKN-10 jako seznam kódů pro čtvrté a páté místo kódu.

Více informací o formátu ClaML naleznete například v odborném článku „ClaML: a standard for the electronic publication of classification coding schemes“.

 

I. svazek - Tabelární část

II. svazek - Instrukční příručka

III. svazek - Abecední seznam

Ostatní výstupy