Hlavní

Upozornění pro lékaře předepisující léčivé přípravky Subutex a Suboxone – obnovení papírových hlášenek (NRULISL)

Od 1. února 2011 mohou lékaři hlásit pacienty v substituční léčbě do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL) nejen elektronicky na adrese https://snzr.uzis.cz/nrulisl/redirectservlet.do, ale také prostřednictvím papírových hlášenek. Povinnost hlásit tyto pacienty vyplývá ze zákona č. 379/2005 Sb., podle kterého jsou všechna zdravotnická zařízení poskytující substituční léčbu povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek. Neplnění povinnosti hlásit léčbu pacientů do registru může být sankcionováno pokutou 5 000 – 10 000 Kč nebo zákazem činnosti až na dobu 2 let.

Žádost o registraci hlásného místa/poskytovatele substituční léčby závislosti na opioidech posílejte na adresu ÚZIS ČR, Palackého nám. 4, P.O.BOX 60, 128 01 Praha 2.

Soubory