Hlavní

Vstupy do registrů ÚZIS ČR

 

Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL)

NOVINKY:

ZÁVAZNÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • Vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení vlády č. 111/1998 ke Koncepci a programu protidrogové politiky vlády
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Standard substituční léčby (částka 3/2008 Věstník MZ)
 • Uživatelská příručka pro aplikaci, Pokyny pro vyplňování hlášení, formuláře a další informace

ÚČEL ZJIŠŤOVÁNÍ POŽADOVANÝCH ÚDAJŮ

Základním cílem zjišťování požadovaných údajů v Národním registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (dále jen NRULISL) je možnost zdravotnických zařízení poskytujících substituční léčbu ověřit si před zahájením léčby, zda pacientovi již není poskytována substituční terapie v jiném zdravotnickém zařízení. Tím by se mělo zabránit vícenásobné preskripci a úniku substitučních látek na nelegální trh.

Účelem zjišťování požadovaných údajů je shromažďování dat o pacientech při vstupu a výstupu ze substitučního programu, jejich verifikace, ukládání a zpracování. Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek poskytuje souhrnné údaje pro statistické přehledy, epidemiologické studie a zdravotnický výzkum. Souhrnná data jsou podkladem pro tvorbu, realizaci a vyhodnocování preventivních zdravotnických programů a pro odhady potřebných finančních nákladů na zajištění substituční léčby. Údaje jsou použity při tvorbě protidrogové politiky a strategie ČR a v mezinárodním kontextu i v EU.

NRULISL je celoplošným populačním registrem, který navazuje na informační systém provozovaný v ÚZIS ČR od roku 2000.

ROZSAH ÚDAJŮ PŘEDÁVANÝCH ZDRAVOTNICKÝMI ZAŘÍZENÍMI DO NRULISL

V registru jsou evidováni všichni pacienti zařazení do substitučního programu (viz Standard substituční léčby, Věstník MZ ČR, částka 3/2008) u všech lékařů bez ohledu na odbornou specializaci.

1. Informace o pacientovi

 • rodné číslo
 • obec, okres, kraj místa trvalého pobytu
 • příslušnost k EU
 • stát
 • zdravotní pojišťovna
 • číslo pojištěnce

2. Informace k léčbě

 • datum aplikace předepsané substituční látky (rok, měsíc, den)
 • předepsaná substituční látka/léčivý přípravek
 • výsledek vyšetření viru lidského imunodieficientu (HIV)
 • výsledek vyšetření HBsAg
 • výsledek vyšetření anti HBsAg
 • výsledek vyšetření anti HBcAg
 • výsledek vyšetření anti HCV
 • výsledek vyšetření HCV PCR RNA
 • drogy, které pacient uvedl, že užíval
 • datum hlášení
 • diagnóza (F11, F19)

3. Informace o ukončení a změně substituční léčby

 • důvod ukončení
 • pacient na závěr léčby podstoupil řízenou detoxi(fi)kaci
 • trvání detoxi(fi)kace ve dnech
 • použitá substituční látka/léčivý přípravek
 • předání dokumentace – komu (název ZZ)
 • datum ukončení

STATISTICKÁ JEDNOTKA ZJIŠŤOVÁNÍ

Statistickou jednotkou je pacient zařazený do substitučního programu prováděného ve všech zdravotnických zařízeních bez ohledu na odbornou specializaci lékaře.

OKRUH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

Všechna zdravotnická zařízení poskytující substituční léčbu, bez ohledu na odbornou specializaci lékaře.