Evropský den melanomu

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Evropského dne melanomu, který již tradičně připadá na 30. května, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.


Zhoubný melanom kůže

Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) zhoubného melanomu kůže v dlouhodobém časovém trendu výrazně narůstá, v posledních letech pozorujeme lehké zpomalení růstu a náznak stabilizace. V roce 2018 bylo toto onemocnění 6. nejčastějším novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 2 625 případů, tedy 24,7 na 100 000 osob. U tohoto typu nádoru
v posledních letech lehce převažuje výskyt u mužů ve srovnání s výskytem u žen, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 1,2 : 1. Při mezinárodním srovnání stojí ČR v incidenci tohoto onemocnění v Evropě na 15. místě.

Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) zhoubného melanomu kůže je i přes výrazně rostoucí incidenci v dlouhodobém časovém trendu stabilní. Zhoubný melanom kůže byl v rámci onkologických diagnóz 19. nejčastější příčinou úmrtí v roce 2018. V souvislosti se zhoubným melanomem kůže v roce 2018 zemřelo 410 osob, tj. 3,9 úmrtí na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje Česká republika v Evropě 17.–22. příčku.

Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) zhoubného melanomu kůže setrvale výrazně roste. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 30 108 osob s tímto onemocněním, tj. 283,3 případů na 100 000 osob. Prevalence zhoubného melanomu kůže je
v dlouhodobém trendu na rozdíl od incidence lehce vyšší v populaci žen než v populaci mužů, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 0,9 : 1.

Věkové složení nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným melanomem kůže je charakteristické převahou osob ve věku 60–79 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 65 let, 50 % pacientů bylo ve věku 52–74 let.

Z hlediska pokročilosti onemocnění bylo v období 2014–2018 více než 80 % nově diagnostikovaných zhoubných melanomů kůže zachyceno v časném stadiu (klinické stadium I a II), tedy s příznivou prognózou tohoto onemocnění.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky zhoubného melanomu kůže

Incidence  
Absolutní počet (2018) 2 625
Počet na 100 000 osob (2018) 24,7
Věk pacientů: medián (25.–75. percentil) (2014–2018) 65 (52–74)
Poměr zastoupení mužů a žen (2018) 1,2 : 1
Pořadí ve srovnání evropských zemí2 15.
Mortalita  
Absolutní počet (2018)1 410
Počet na 100 000 osob (2018)1 3,9
Pořadí ve srovnání evropských zemí2 17.–22.
Prevalence  
Absolutní počet (k 31. 12. 2018) 30 108
Počet na 100 000 osob (k 31. 12. 2018) 283,3
Poměr zastoupení mužů a žen (2018) 0,9 : 1

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C43, počet na 100 000 osob, věkově standardizováno na světový standard

Epidemiologie zhoubného melanomu kůže, Česká republika

Obrázek 1: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubného melanomu kůže dle pohlaví, přepočet na 100 000 osob. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994

30. 5. 2021