Světový den boje proti nádorům mozku

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. U příležitosti Světového dne boje proti nádorům mozku, který již tradičně připadá na 8. června, přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik této diagnózy.


Zhoubný novotvar mozku, míchy a jiných částí centrální nervové soustavy

Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS v dlouhodobém trendu lehce narůstá. V roce 2018 bylo toto onemocnění 17. nejčastěji diagnostikovaným novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 808 případů, tedy 7,6 na 100 000 osob. U tohoto typu nádoru mírně převažuje výskyt u mužů ve srovnání s výskytem u žen, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 1,3 : 1. Při mezinárodním srovnání stojí ČR v incidenci tohoto onemocnění v Evropě na 29.–31. místě.

Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS je v dlouhodobém trendu velmi podobná incidenci, křivka úmrtnosti těsně kopíruje křivku incidence. Toto onemocnění bylo v rámci onkologických diagnóz 12. nejčastější příčinou úmrtí v roce 2018. V souvislosti se ZN mozku, míchy a jiných částí CNS v roce 2018 zemřelo 783 osob, tj. 7,4 úmrtí na 100 000 osob. Při mezinárodním srovnání úmrtnosti na toto onemocnění obsazuje Česká republika v Evropě 35.–36. příčku.

Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN mozku, míchy a jiných částí CNS setrvale lehce narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 3 501 osob s tímto onemocněním, tj. 32,9 případů na 100 000 osob. Prevalence ZN mozku, míchy a jiných částí CNS je v dlouhodobém trendu podobně jako incidence lehce vyšší v populaci mužů než v populaci žen, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 1,1 : 1.

Věkové složení nově diagnostikovaných pacientů se ZN mozku, míchy a jiných částí CNS je charakteristické převahou osob ve věku 60–79 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 64 let, 50 % pacientů bylo ve věku 51–73 let.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky zhoubného novotvaru mozku, míchy a jiných částí centrální nervové soustavy

Incidence  
Absolutní počet (2018) 808
Počet na 100 000 osob (2018) 7,6
Věk pacientů: medián (25.–75. percentil) (2014–2018) 64 (51–73)
Poměr zastoupení mužů a žen (2018) 1,3 : 1
Pořadí ve srovnání evropských zemí2 29.–31.
Mortalita  
Absolutní počet (2018)1 783
Počet na 100 000 osob (2018)1 7,4
Pořadí ve srovnání evropských zemí2 35.–36.
Prevalence  
Absolutní počet (k 31. 12. 2018) 3 501
Počet na 100 000 osob (k 31. 12. 2018) 32,9
Poměr zastoupení mužů a žen (2018) 1,1 : 1

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad; 2 GLOBOCAN 2020, diagnóza C70–C72, počet na 100 000 osob, věkově standardizováno na světový standard

Epidemiologie zhoubného novotvaru mozku, Česká republika

Obrázek 1: Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubného novotvaru mozku, míchy a jiných částí centrální nervové soustavy dle pohlaví, přepočet na 100 000 osob. Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR.

7. 6. 2021